หรือคุณหมายถึง braqü?
Search result for

braque

(4 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braque-, *braque*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
ยุแหย่[v.] (yuyaē) EN: create dissension ; cause friction   FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAQUE    B R AE1 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Braque
   n 1: French painter who led the cubist movement (1882-1963)
      [syn: {Braque}, {Georges Braque}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

braque ( B R AE1 K)

 


  

 
braque
 • /B R AE1 K/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Braque, baroque, brake, brogue, brusque, Basque, basque, Braque's, brae, brag

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Braue, braue, Brauen, Brauer, brauen, braune, braute, raue, Bravur, Braut, blaue, brate, braun, braut, brave, graue, traue, Plaque, brande, rauen, Bau, rau, Trauen, grauen, trauen, Braten, braten, Frau, blau, brav, grau, branden, Brand, brach

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top