ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bran

B R AE1 N   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bran-, *bran*
English-Thai: Longdo Dictionary
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bran[N] รำข้าว, Syn. husk
bran[N] อาหารที่ได้จากรำข้าวและเมล็ดธัญพืช
brand[N] ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand[N] เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
brand[N] ถ่านไฟ, Syn. torch
brand[N] ดาบ, Syn. sword
branch[N] สาขา, See also: แผนก, Syn. office
branch[VI] แตกแขนง, See also: แตกกิ่ง, Syn. spread
branch[N] กิ่งก้านสาขา, See also: แขน, ที่เท้าแขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brann. รำข้าว. vt. ต้มในน้ำผสมรำข้าว, See also: branner n. ดูbran
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี,มีบรั่นดีผสมอยู่,จุ่มอยู่ในบรั่นดี
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
brandy(แบรน'ดี) n. เหล้าบรั่นดี. vt. ใส่เหล้าบรั่นดี,ดองด้วยเหล้าบรั่นดี -Conf. cognac
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)

English-Thai: Nontri Dictionary
bran(n) รำข้าว
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
branch abscissionการทิ้งกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch ductท่อแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch fault; auxiliary faultรอยเลื่อนแขนง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
branch gapบรานช์แก็ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch nodeบัพกิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ interior node และ nonleaf node; nonterminal node] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch of economic activityสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch root; lateral rootรากแขนง [มีความหมายเหมือนกับ secondary root] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branchสาขา [การบัญชี]
Branch accountsบัญชีสาขา [การบัญชี]
Branch and bound algorithmsขั้นตอนวิธีขยายและจำกัดเขต [TU Subject Heading]
Branch banksธนาคารสาขา [TU Subject Heading]
branch canalbranch canal, คลองแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Branch Chainsลูกโซ่กิ่ง,สาชาโซ่ [การแพทย์]
Branch libraryห้องสมุดสาขา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Branch Lineท่อแยก [การแพทย์]
Branched Chainsสายยาวเป็นกิ่งก้าน [การแพทย์]
Branches, Accessoryแขนงเกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kirsten, that bran muffin has like 75 grams offat.คริสเท่น.. มัฟฟิ่นนั่นมีไขมันตั้ง 75 กรัม Never Been Kissed (1999)
Apparently this new oat bran diet she's on... I don't need the details.เห็นได้ชัดเลยล่ะ การจำกัดอาหารแบบกินรำข้าวโอ๊ตแบบใหม่ของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I could eat powdered bran every dayผมสามารถกินรำข้าวผงทุกวัน The Psychology of Letting Go (2010)
Tell Bran he's coming too.บอกแบรนด์ ให้ไปด้วย Winter Is Coming (2011)
Is Bran going to die?เบรนจะตายหรือไม่ The Kingsroad (2011)
- Bran needs me.- เบรนต้องการแม่ The Kingsroad (2011)
I don't think Bran fell from that tower.ข้าไม่คิดว่าเบรน ตกลงมาจากหอคอยนั่น The Kingsroad (2011)
- Help Bran down the hall.- ช่วยอุ้มแบรนด์ ไปที่ห้องรับแขก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Lord Tyrion, you are accused of hiring a man to slay my son Bran in his bed, and of conspiring to murder my sister's husbandลอร์ดเทียรอน ท่านถูกกล่าวหา ว่าจ้างชายมาสังหาร บุตรชายข้า เเบรนด์ ในเตียงเขา และคิดแผนสังหาร สามีน้องสาวข้า A Golden Crown (2011)
You are accused of hiring a man to slay my son Bran in his bed.ท่านถูกกล่าวหา ว่าจ้างชายมาสังหาร บุตรชายข้า เเบรนด์ ในเตียงเขา You Win or You Die (2011)
If Bran can't be Lord of Winterfell before me,หากแบรนเป็นลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลก่อนข้าไม่ได้ Fire and Blood (2011)
Bran muffins from the mini-mart?ต้องเป็นมัฟฟินจากมินิมาร์ท The Art of Making Art (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
branAge brandy in oak casks.
branA good brandy completes a fine meal.
branAlgebra is a branch of mathematics.
branAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
branAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
branA new branch will be opened in Chicago next month.
branAn olive branch symbolizes peace.
branAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
branA squirrel hid among the branches.
branBranches are to trees what limbs are to us.
branBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
branDon't break off the branch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขาสำนักงาน[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
แก้วบรั่นดี[N] brandy glass
สาขา[N] branch, Syn. ส่วนย่อย
รำ[N] rice bran, See also: bran of rice or cereal, Syn. รำข้าว, Example: โรคเหน็บชาเกิดจากการรับประทานข้าวที่ขัดจนหมดรำ, Thai definition: ผงเยื่อเมล็ดข้าวสาร
สาขา[CLAS] branch, Example: ร้านของเรามีเพียง 2 สาขาเท่านั้น, Thai definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาขา[N] branch, See also: branch office, chain store, Syn. ส่วนย่อย, Example: ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่, Count unit: สาขา, Thai definition: ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหล้าบรั่นดี[N] brandy, Syn. บรั่นดี, Example: คอกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Count unit: แก้ว, ขวด, Thai definition: ชื่อสุราชนิดหนึ่งกลั่นจากเหล้าองุ่น
ยี่ห้อ[N] brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count unit: ยี่ห้อ, Thai definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
คชศาสตร์[N] branch of study dealing with elephant, Example: หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านคชศาสตร์ จงมาถวายตัวเป็นข้าของเรา, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยช้างมี 2 ประเภท คือ คชลักษณ์และคชกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บรั่นดี[n.] (brandī) EN: brandy   FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
เอี่ยม[adj.] (īem ) EN: brand-new ; new   FR: tout neuf ; tout nouveau
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new   FR: neuf

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAN    B R AE1 N
BRANZ    B R AE1 N Z
BRANT    B R AE1 N T
BRANN    B R AE1 N
BRAND    B R AE1 N D
BRANI    B R AE1 N IY0
BRANK    B R AE1 NG K
BRANAM    B R AE1 N AH0 M
BRANCA    B R AE1 NG K AH0
BRANDI    B R AE1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bran    (n) brˈæn (b r a1 n)
brand    (v) brˈænd (b r a1 n d)
branch    (v) brˈaːntʃ (b r aa1 n ch)
brands    (v) brˈændz (b r a1 n d z)
brandy    (n) brˈændiː (b r a1 n d ii)
Braniff    (n) brˈænɪf (b r a1 n i f)
Branagh    (n) brˈænə (b r a1 n @)
branchy    (j) brˈaːntʃiː (b r aa1 n ch ii)
branded    (v) brˈændɪd (b r a1 n d i d)
bran-new    (j) brˌæn-njˈuː (b r a2 n - n y uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[zhī, , ] branch; classifier for sticks, rods, pencils etc, #6,042 [Add to Longdo]
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide, #7,561 [Add to Longdo]
崭新[zhǎn xīn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ, / ] brand new, #8,283 [Add to Longdo]
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, ] brand new house; bridal chamber, #9,013 [Add to Longdo]
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, ] branch of bank or store; subsidiary bank, #10,667 [Add to Longdo]
支部[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party, #12,780 [Add to Longdo]
树枝[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] branch; twig, #13,596 [Add to Longdo]
分会[fēn huì, ㄈㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] branch, #14,955 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandlehm {m}burnt clay [Add to Longdo]
Brandschutzklappe {f}fire damper [Add to Longdo]
Brandkatastrophe {f}fire disaster [Add to Longdo]
Branche {f}; Abteilung {f}branch [Add to Longdo]
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Brand {m} | Brände {pl} | in Brand geraten; Feuer fangen | etw. in Brand setzen; etw. in Brand steckenfire | fires | to catch fire | to set sth. on fire; to set sth. alight [Add to Longdo]
Brand {m}; Großbrand {m}; Feuersbrunst {f}blaze [Add to Longdo]
Brand {m}; Getreidebrand {m} (Pilzerkrankung auf Pflanzen) [bot.]smut [Add to Longdo]
Brand {m} (von Keramik)firing [Add to Longdo]
Brandabschnitt {m}fire lobby [Add to Longdo]
Brandanschlag {m}incendiary attack [Add to Longdo]
Brandbereich {m}area subject to fire risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くも膜;蜘蛛膜[くもまく, kumomaku] (n) the arachnoid (membrane) [Add to Longdo]
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
アディダス[, adeidasu] (n) Adidas (brand name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch [Add to Longdo]
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
[えだ, eda] branch [Add to Longdo]
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放火[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bran \Bran\, n. [OE. bren, bran, OF. bren, F. bran, from Celtic;
   cf. Armor. brenn, Ir. bran, bran, chaff.]
   1. The broken coat of the seed of wheat, rye, or other cereal
    grain, separated from the flour or meal by sifting or
    bolting; the coarse, chaffy part of ground grain.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The European carrion crow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bran
   n 1: broken husks of the seeds of cereal grains that are
      separated from the flour by sifting
   2: food prepared from the husks of cereal grains

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BRAN
     Broadband Radio Access Network (ETSI, WLAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top