Search result for

brach

(61 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brach-, *brach*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brachแบร็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brachialของแขน, -แขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachialgiaอาการปวดแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachiate; brachiferousแตกสาขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brachiferous; brachiateแตกสาขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brachiopodแบรคิโอพอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brachiotomyการตัดแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachistochroneบราคิสโทโครน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
brachiumแขน, ต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachyblastกิ่งงัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brachialข้อศอก [การแพทย์]
Brachial Arteryหลอดเลือดแดงแขน,เส้นเลือดแดงใหญ่เบลเคลอาเทอรี่,เส้นเลือดในบริเวณข้อศอกด้านหน้า,หลอดเลือดแดงที่แขน,เส้นโลหิตแดงที่ข้อศอก,เส้นโลหิตแดงที่ข้อศอก,เส้นเลือดแดงที่ข้อศอก [การแพทย์]
Brachial Cutaneous Nerveประสาทผิวหนังที่แขน [การแพทย์]
Brachial Palsyอัมพาตของเส้นประสาทแบรเคียล [การแพทย์]
Brachial plexusข่ายประสาทแขน [TU Subject Heading]
Brachial Plexusข่ายประสาทบราเคียล,ข่ายประสาทแขน,แผงประสาทแขน,กลุ่มประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณแขน,เบรเคียลเพลกซัส,กลุ่มเส้นประสาทที่มาแขน [การแพทย์]
Brachial Plexus Palsyอัมพาตข่ายประสาทแขน [การแพทย์]
Brachial Veins, Posteriorหลอดเลือดดำโพสทีเรียร์แบรเคียล [การแพทย์]
Brachialis Muscleกล้ามเนื้อที่ต้นแขน [การแพทย์]
Brachiatingการห้อยโหนโยนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Weak and thready at the brachial.แผ่วเบาและกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง I See You (2010)
Brachial stun. Hit that bundle of nerves behind the ear, you go down.ทุบกกหู ทำลายเส้นประสาทหลังหู นายจะล้มลง Mercury Retrograde (2010)
Looks like a branch of the brachial.ดูเหมือนจะเป็นเส้นเลือดที่แขน For the Good of Our Country (2010)
Well, actually, brachisauri aren't actually true herbivores.จริงแล้วพวกบรานชิซัวไร ไม่ใช่พวกกินพืชแท้จริง Genesis: Part 1 (2011)
The brachial plexus is a network of nerves.เส้นประสาทส่วนปลาย เป็นเครือข่ายของระบบประสาท Foe (2011)
That was a brachiosaurus.มันก็แค่ บรานชิโอเซารัส Occupation (2011)
Teres major, middle scalene, rhomboid major, brachioradialis, omohyoid, iliocostalis lumborum.กล้ามเนื้อเทเรส ไมเนอร์,กล้ามเนื้อ สเกลีนส่วนกลาง กล้ามเนื้อรอมยอยด์ กล้ามเนื้อเบรคิโอเรเดียลิส กล้ามเนื้อโอโมไฮออยด์ The Corpse on the Canopy (2013)
original sync: Brach_Movic resync for WEB-DL: fimmerเธอเป็นคนทำ Restoration (2015)
Pass a stent down the brachial artery into the radial artery.ใส่สเตนท์ขยายเส้นเลือด จากต้นแขนลงไปมือ Doctor Strange (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นแขน[N] brachium, See also: upper arm, Example: เด็กที่นั่งติดกับผมโงนเงนเอาหัวมาพิงต้นแขนผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเค้าแมวหูสั้น [n. exp.] (nok khao maēo hū san) EN: Short-eared Owl   FR: Hibou des marais [m] ; Hibou brachyote [m] ; Grande Chevêche [f] ; Duc à oreilles courtes [m] ; Dame des marais [f]
นกปีกสั้นเล็ก[n. exp.] (nok pīk san lek) EN: Lesser Shortwxing   FR: Petite Brachyptère [f] ; Petite Courtaile [f] ; Brachyptéryx à queue courte ; Petite Grive à ailes courtes [f]
นกปีกสั้นสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok pīk san sī nāmngoen) EN: White-browed Shortwing   FR: Brachyptère bleue [f] ; Courtaile bleue [f] ; Brachyptéryx à sourcils blancs ; Grive à ailes courtes bleue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACH    B R AE1 CH
BRACHT    B R AE1 K T
BRACHER    B R AE1 K ER0
BRACHER'S    B R AE1 K ER0 Z
BRACHFELD    B R AA1 K F EH2 L D
BRACHIOPOD    B R EY1 K IY0 AH0 P AA2 D
BRACHIOPODS    B R EY1 K IY0 AH0 P AA2 D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brachland {n}fallow land [Add to Longdo]
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow [Add to Longdo]
brachliegento lie dormant [Add to Longdo]
Brachpieper {m} [ornith.]Tawny Pipit (Anthus campestris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ブラキオサウルス[, burakiosaurusu] (n) brachiosaurus; brachiosaur [Add to Longdo]
ブラキカム[, burakikamu] (n) Brachycome (genus of asters, esp. the swan river daisy, Brachycome iberidifolia); Brachyscome [Add to Longdo]
越後兎[えちごうさぎ;エチゴウサギ, echigousagi ; echigousagi] (n) (uk) (See 東北野兎) Lepus brachyurus lyoni (subspecies of Japanese hare) [Add to Longdo]
蝦夷黒貂[えぞくろてん;エゾクロテン, ezokuroten ; ezokuroten] (n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura) [Add to Longdo]
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
細頸芥虫[ほそくびごみむし;ホソクビゴミムシ, hosokubigomimushi ; hosokubigomimushi] (n) (uk) bombardier beetle (any insect of subfamily Brachininae) [Add to Longdo]
三味線貝[しゃみせんがい;シャミセンガイ, shamisengai ; shamisengai] (n) (uk) lingulate brachiopod (esp. species Lingula anatina) [Add to Longdo]
酸漿貝[ほおずきがい;ホオズキガイ, hoozukigai ; hoozukigai] (n) (uk) (obsc) (See 三味線貝) lampshell (excluding the lingulate brachiopods); lamp shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] brachium; humerus, #39,822 [Add to Longdo]
短指[duǎn zhǐ, ㄉㄨㄢˇ ㄓˇ, ] brachydactylism (genetic abnormality of short or missing fingers), #168,143 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brach \brach\, brache \brache\(br[a^]k or br[a^]ch), n. [OE.
   brache a kind of scenting hound or setting dog, OF. brache,
   F. braque, fr. OHG. braccho, G. bracke; related to Sw. brack
   a dog that hunts by scent; possibly akin to E. fragrant, fr.
   L. fragrare to smell.]
   A bitch of the hound kind. See also {bratchet}. --Shak. [Also
   spelled {bratch} when pronounced (br[a^]ch).]
   [1913 Webster + Century Dict. 1906]
 
      A sow pig by chance sucked a brach, and when she was
      grown would miraculously hunt all manner of deer.
                          --Burton
                          (Anatomy of
                          Melancholy).
   [Century Dict. 1906]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brach \Brach\ (br[a^]k), n. [OE. brache a kind of scenting hound
   or setting dog, OF. brache, F. braque, fr. OHG. braccho, G.
   bracke; possibly akin to E. fragrant, fr. L. fragrare to
   smell.]
   A bitch of the hound kind. --Shak.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 brach [braːx]
   broke
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top