หรือคุณหมายถึง boü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boue

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boue-, *boue*
Possible hiragana form: ぼうえ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bouea macrophylla ; Maprangมะปราง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing   FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn lang) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)   FR: garde-boue arrière [m]
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy   FR: boueux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
คนเก็บถังขยะ[n. exp.] (khon kep thangkhaya) FR: éboueur [m] ; boueux [m] (fam.)
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky   FR: trouble ; boueux
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องโทรทัศน์ , See also: R. telescope
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องส่องทางไกล , See also: R. telescope

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルス防衛用ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
ケプラー式望遠鏡[ケプラーしきぼうえんきょう, kepura-shikibouenkyou] (n) Keplerian telescope [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
スイッチ貿易[スイッチぼうえき, suicchi boueki] (n) switch trade [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ハッブル宇宙望遠鏡[ハッブルうちゅうぼうえんきょう, habburu uchuubouenkyou] (n) Hubble Space Telescope [Add to Longdo]
ハッブル望遠鏡[ハッブルぼうえんきょう, habburu bouenkyou] (n) Hubble telescope [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
貿易[ぼうえき, boueki] Handel [Add to Longdo]
貿易会社[ぼうえきがいしゃ, bouekigaisha] Handelshaus [Add to Longdo]
貿易収支[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] Handelsbilanz [Add to Longdo]
防疫[ぼうえき, boueki] Vorbeugung_gegen_Epidemien [Add to Longdo]
防衛[ぼうえい, bouei] Abwehr, Verteidigung, Schutz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  boue /bu/ 
   mud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top