ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bouddhiste

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bouddhiste-, *bouddhiste*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
ชาวพุทธ[n.] (chāo Phut) EN: Buddhist   FR: bouddhiste [m]
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of Buddhist monks   FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation   FR: méditation bouddhiste [f]
เข้าพรรษา[n.] (Khaophansā) EN: Buddhist Lent ; Buddhist Lent Retreat ; Rains Retreat ; Khao Phansa   FR: carême bouddhiste [m]
เข้าพรรษา[v.] (khaophansā) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent   FR: débuter la retraite bouddhiste
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest   FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  bouddhiste /budist/ 
   Buddhist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top