ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borné

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borné-, *borné*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

English-Thai: Nontri Dictionary
borne(vt) pp ของ bear
forborne(vi) pp ของ forbear

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BORNE    B AO1 R N
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
BORNER    B AO1 R N ER0
BORNEMAN    B AO1 R N M AH0 N
BORNEMANN    B AO1 R N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borne    (v) bˈɔːn (b oo1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol, #48,889 [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island), #84,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
艦載機[かんさいき, kansaiki] (n) ship-borne plane [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
空気感染[くうきかんせん, kuukikansen] (n,adj-no) air-borne infection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top