Search result for

bordé

(102 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bordé-, *bordé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border[N] ขอบเขต, Syn. borderline
border[N] กรอบ, See also: ขอบ, Syn. rim
border[VT] สร้างขอบเขต, Syn. edge
border[N] เขตแดน, See also: พรมแดน, ชายแดน, Syn. frontier
border[N] ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
bordello[N] ซ่องโสเภณี, Syn. brothel
border on[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
border on[PHRV] เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
borderland[N] พรมแดน
borderline[N] เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bordeaux(บอร์โด') n. ชื่อเมืองในฝรั่งเศส,ชื่อเหล้าองุ่น
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border movementการเคลื่อนสุดขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border sealการผนึกขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
border; peripheryขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderedมีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bordered pitรอยเว้ามีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bordeauxบอร์ดอกซ์ [การแพทย์]
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]
Bordeaux Red Colorสีม่วงแดง [การแพทย์]
Bordeaux Sบอร์โดซ์เอส [การแพทย์]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Border patrolsตำรวจตระเวนชายแดน [TU Subject Heading]
Border securityความมั่นคงชายแดน [TU Subject Heading]
Border stationsด่านตรวจชายแดน [TU Subject Heading]
Border, Lateralขอบนอก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดผ่านแดน[N] border crossing, Example: การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นแต่ละจุด รัฐต้องพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ, Thai definition: จุดที่เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ขัณฑสีมา[N] boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขตแดน[N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน[N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
อาณาเขต[N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
ต.ช.ด.[N] border police, Syn. ตำรวจตระเวนชายแดน, Example: สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย, Count unit: นาย
ชายแดน[N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
บอร์โดซ์[n. prop.] (Bødō) FR: Bordeaux
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō) EN: Bordeaux   FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chāidaēn) EN: border province   FR: province frontalière [f]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop   FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDES    B AO1 R D Z
BORDER    B AO1 R D ER0
BORDEN    B AO1 R D AH0 N
BORDERS    B AO1 R D ER0 Z
BORDEAU    B ER0 D OW1
BORDELON    B AO1 R D AH0 L AA0 N
BORDELLO    B AO0 R D EH1 L OW2
BORDEAUX    B AO0 R D OW1
BORDER'S    B AO1 R D ER0 Z
BORDERED    B AO1 R D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
border    (v) (b oo1 d @ r)
Borders    (n) (b oo1 d @ z)
borders    (v) (b oo1 d @ z)
Bordeaux    (n) (b oo1 d ou1)
bordered    (v) (b oo1 d @ d)
borderer    (n) (b oo1 d @ r @ r)
borderers    (n) (b oo1 d @ r @ z)
bordering    (v) (b oo1 d @ r i ng)
borderland    (n) (b oo1 d @ l a n d)
borderline    (n) (b oo1 d @ l ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
カンテ[, kante] (n) border (ger [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ボーダー[, bo-da-] (n) (1) border; (2) boarder; (P) [Add to Longdo]
ボーダープリント[, bo-da-purinto] (n) border print [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国西北边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 西 / 西] border area of northwest China (i.e. Xinjiang) [Add to Longdo]
哨卡[shào qiǎ, ㄕㄠˋ ㄑㄧㄚˇ, ] border sentry post [Add to Longdo]
国界线[guó jiè xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] border between countries; line forming the border [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] border [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory [Add to Longdo]
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, ] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times) [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent [Add to Longdo]
波尔多[Bō ěr duō, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Bordeaux [Add to Longdo]
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] border; horizon; shore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top