Search result for

boots

(71 entries)
(0.1857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boots-, *boots*, boot
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootstrap    [N] ห่วงหลังรองเท้าบูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
Because I'd like you to have my best boots.เพราะฉันอยากให้คุณมีรองเท้า ดีที่สุดของฉัน ฉันไม่ต้องการรองเท้าดีที่สุด ของคุณ How I Won the War (1967)
I don't want your best boots.เฟือง. How I Won the War (1967)
Best boots(! )ไม่มีพวกเขากำลังนักเตะในทีม ที่ดี How I Won the War (1967)
- Best boots in for repair, sir?รองเท้าที่ดีที่สุดในการ ซ่อมแซมครับ? ทำปุ่มของคุณหนุ่ม คุณไม่ได้ใช้ งาน How I Won the War (1967)
Not for stealing a man's boots!ไม่ได้สำหรับการขโมยรองเท้า ของผู้ชายคนหนึ่ง! Mad Max (1979)
Boots, black. Belt, black.รองเท้า สีดำ เข็มขัด สีดำ The Blues Brothers (1980)
He walked all over it. With his boots onเขาเดินบนรอบๆมัน ด้วยรอบเท้าบูธ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Or let them wear our boots, huh?หรือไม่ก็ให้มันใส่บู๊ทแทนเรา ดีไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And I'm going to buy some cowboy boots... and I'm going to make this place a ranch.ซื้อรองเท้าบู๊ต และอยากทำที่นี่ให้เป็นฟาร์ม The Lawnmower Man (1992)
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, because it's okay to be a boy,ผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์ได้ ตัดผมสั้นได้ ใส่เชิ้ต และรองเท้าบู๊ต เพราะมันโอเค ถ้าจะดูเหมือนผู้ชาย The Cement Garden (1993)
You spent eighty-five pounds on a couple of boots?เธอเอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะ? The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bootsA group of people started off in snow boots.
bootsDo you know where I might find small cowboy boots?
bootsHer boots wear out much more quickly than mine.
bootsHe scraped the mud off his boots.
bootsI always wear boots when it rains or snows.
bootsI bought a pair of boots.
bootsI'd like to rent skis and ski boots.
bootsIt became popular among young people to wear hunting boots.
bootsI want to buy a pair of ski boots.
bootsI would like to purchase some boots.
bootsMold grew on the boots.
bootsMy heart was in my boots when I thought of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองเท้าหุ้มส้น    [N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
รองเท้าบูท    [N] boots, Count unit: คู่, ข้าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้าบูท[n. exp.] (røngthāo būt) EN: boots   
รองเท้าฟุตบอล[n. exp.] (røngthāo futbøn) EN: football boots ; soccer boots ; soccer shoe   FR: chaussures de football [fpl]
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo humson) EN: boots and shoes   
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTS    B UW1 T S
BOOTSTRAP    B UW1 T S T R AE2 P
BOOTSTRAPS    B UW1 T S T R AE2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boots    (v) (b uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin {f}boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer {m}boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Bootsstange {f}quant [Add to Longdo]
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar [Add to Longdo]
Bootschwanzgrackel [ornith.]Boat-tailed Grackle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots [Add to Longdo]
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P) [Add to Longdo]
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots [Add to Longdo]
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
スキー靴[スキーくつ, suki-kutsu] (n) ski boots [Add to Longdo]
スノーブーツ[, suno-bu-tsu] (n) snow boots [Add to Longdo]
ブーツ[, bu-tsu] (n) boots; (P) [Add to Longdo]
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Boots \Boots\, n.
     A servant at a hotel or elsewhere, who cleans and blacks the
     boots and shoes.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top