Search result for

boots

(71 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boots-, *boots*, boot
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootstrap[N] ห่วงหลังรองเท้าบูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
- Cowboy boots?- รองเท้าบูทคาวบอยเหรอ Pilot (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Your boots, do you want them back? .รองเท้าบู้ทของเจ้า ต้องการมันคือมั้ย? Outlander (2008)
Oh, well, kindness is just love with its work boots on.โอ้ ความดีมันก็เหมือนความรักน่ะแหละ แค่ขยับเท้านิดหน่อยเอง The House Bunny (2008)
You know here, everyone wears boots.แม่รู้มั้ยที่นี่ ทุกคนใส่บูทส์ Pilot (2008)
Like cow-boy boots.แบบ คาวบอยบูทส์ Pilot (2008)
Hate cow-boy boots!เกลียดชะมัด ! Pilot (2008)
Or was. Most of the time now, he just mends boots.จริงๆ เคยเป็น มากกว่า เพราะตอนนี้ พ่อก็แค่ซ่อมรองเท้าบู้ทน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And I think there's enough traction left in these boots.และฉันคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะลากบู๊ทคู่นี้ต่อไป City of Ember (2008)
Jacob! Can you get your boots on?เจคอป รีบใส่รองเท้าเร็วเข้า! The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bootsA group of people started off in snow boots.
bootsDo you know where I might find small cowboy boots?
bootsHer boots wear out much more quickly than mine.
bootsHe scraped the mud off his boots.
bootsI always wear boots when it rains or snows.
bootsI bought a pair of boots.
bootsI'd like to rent skis and ski boots.
bootsIt became popular among young people to wear hunting boots.
bootsI want to buy a pair of ski boots.
bootsI would like to purchase some boots.
bootsMold grew on the boots.
bootsMy heart was in my boots when I thought of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองเท้าหุ้มส้น[N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
รองเท้าบูท[N] boots, Count unit: คู่, ข้าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้าบูท[n. exp.] (røngthāo būt) EN: boots   
รองเท้าฟุตบอล[n. exp.] (røngthāo futbøn) EN: football boots ; soccer boots ; soccer shoe   FR: chaussures de football [fpl]
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo humson) EN: boots and shoes   
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTS    B UW1 T S
BOOTSTRAP    B UW1 T S T R AE2 P
BOOTSTRAPS    B UW1 T S T R AE2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boots    (v) (b uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin {f}boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer {m}boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Bootsstange {f}quant [Add to Longdo]
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar [Add to Longdo]
Bootschwanzgrackel [ornith.]Boat-tailed Grackle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots [Add to Longdo]
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P) [Add to Longdo]
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots [Add to Longdo]
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
スキー靴[スキーくつ, suki-kutsu] (n) ski boots [Add to Longdo]
スノーブーツ[, suno-bu-tsu] (n) snow boots [Add to Longdo]
ブーツ[, bu-tsu] (n) boots; (P) [Add to Longdo]
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots, #11,116 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Boots \Boots\, n.
     A servant at a hotel or elsewhere, who cleans and blacks the
     boots and shoes.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top