Search result for

booten

(57 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booten-, *booten*
Possible hiragana form: ぼおてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา booten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *booten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got a sailboat on a collision course with just about every boat in the harbor.Ein Segelboot hier befindet sich auf Kollisionskurs mit anderen Booten im Hafen. Zombie (1979)
Any experience with boats?Haben Sie Erfahrung mit BootenZombie (1979)
Then one day, we were in the boats again.Dann waren wir eines Tages wieder in den BootenThe Big Red One (1980)
What the heck do you mean?Wie meinst du das, was ist mit den RettungsbootenContamination (1980)
- How many of our boats are here?- Kontakt zu unseren BootenDas Boot (1981)
The place will be crawling with patrol boats.Es wird von Patrouillenbooten wimmeln. Das Boot (1981)
Big boats!Denn ich habe mein gesamtes Leben auf Booten verbracht. Dead & Buried (1981)
All boats!Auf großen Booten, auf kleinen BootenDead & Buried (1981)
All I've got is a boat.Auf jeder Art von Booten... Dead & Buried (1981)
And keep away from boats!Und halt dich fern von BootenDead & Buried (1981)
I've been about boats all of my life.Ich habe mein gesamtes Leben auf Booten verbracht. Dead & Buried (1981)
- He was asleep!- Sie waren sicher bei Ihren BootenThe Woman Next Door (1981)
Uses an ultra-low frequency to order our submarines to launch missiles.Gibt unseren U-Booten über ultra-niedrige Frequenz den Feuerbefehl. For Your Eyes Only (1981)
Worse - our own submarines could be ordered to attack our own cities.Unseren U-Booten könnte der Angriff auf unsere eigenen Städte befohlen werden. For Your Eyes Only (1981)
See, I guess they didn't have any use for pink on those boats.Ich nehme an, Pink war auf diesen Booten nicht so nützlich, was? Sophie's Choice (1982)
And as soon as Garber's done ripping off this place... he'll just slither up the coast in his fancy boats... and wreck someplace else where people have fished for a generation.Ja. Und sobald Garber mit diesem Ort fertig ist, rutscht er mit seinen schicken Booten die Küste hoch und ruiniert den nächsten Ort, an dem seit 1 Generation gefischt wird. There's Always a Catch (1983)
General, do you really believe that the enemy would attack without provocation, using so many missiles and subs, so that we would have no choice but to totally annihilate them?General, glauben Sie wirklich, dass der Feind unprovoziert mit so vielen Raketen und U-Booten angreifen würde so dass wir keine andere Wahl hätten, als ihn vollständig zu vernichten? WarGames (1983)
##Don't get your back against the wall ## ####[ Continues ]Ja, ein Angler, der beim Bootentladen hilft, kann... in einer Nacht mehr verdienen, als in 2 oder 3 Jahren als Krabbenfischer oder Führer. Glades (1984)
Only there, they do it off the backs of motorboats.Man macht es dort allerdings von Motorbooten aus. Knight in Retreat (1985)
Congratulations on your contract for a fleet of hovercrafts.Glückwünsche zum Vertrag über eine Flotte von LuftkissenbootenMany Happy Returns (1985)
To escape, to hide. To hide?Und ihren Spielen, den Pferden, den Autos, den BootenJunk Love (1985)
And, uh, speaking of boats-Und wo wir gerade bei Booten sind... Corn Fed Steele (1985)
You're scooching me?Sie booten mich aus? Tail of the Dancing Weasel (1985)
What about patrol boats?Was ist mit PatrouillenbootenRambo: First Blood Part II (1985)
There is a storm front moving in that makes it impossible - to put the passengers into lifeboats.Im Sturmtief kann man die Passagiere nicht in den Rettungsbooten aussetzen. Countdown (1986)
Mueller's gonna kill you guys. Personally, I don't give a damn. I just thought you might be interested.Diese Jungs haben angefangen, Spritz- touren in geklauten Booten zu machen. Trust Fund Pirates (1986)
Take away Trident and they'd hardly have a role left.Die wird von ihren U-Booten gestartet. Die hätten kaum noch was zu tun, wenn die Trident weg wäre. The Grand Design (1986)
The wind will be about uh, I'd say 12 miles per hour so watch it out there on those boats.Die Windgeschwindigkeit wird ca. 20 km/h betragen, also aufgepasst in den BootenLittle Shop of Horrors (1986)
Your plan involves a boat?- Dein Plan hat mit Booten zu tun? One Crazy Summer (1986)
What happened, once you found out about Freddy Angelo's heroin deal, you decided to rip him off and go into business for yourself?Heroindeal gestoßen und wolltest ihn ausbooten und das Geschäft machen? 'ne gute Idee. Den Abschaum weg von der Straße, und den Steuerzahler kostet es nichts. The Big Easy (1986)
We'll approach the island under cover of darkness in lifeboats.Wir fahren im Schutz der Dunkelheit mit Schlauchbooten zur Insel. Sukeban deka (1987)
Then we'll have the students climb the fence and escape by boat.Dann könnt ihr die Schüler über den Zaun klettern lassen und zu den Schlauchbooten bringen. Haben sie keine Notstromversorgung? Sukeban deka (1987)
Everyone, get onto the boats!Los, zu den BootenSukeban deka (1987)
Well, you sure know your way around boats.- Sie kennen sich aus mit BootenD. O. A.: MacGyver (1987)
You know anything about boats?Was weißt du von BootenLethal Weapon (1987)
We know your wife takes out the garbage your daughter smokes grass and it's illegal and you don't know a lot about boats.Dass deine Frau den Abfall rausträgt dass deine Tochter Grass raucht und du nichts von Booten verstehst. Lethal Weapon (1987)
Talkin' to Mr. Marshall here, he tells me those Soviets are doing things with submarines that'll turn your hair white.Mr. Marshall sagt, die Sowjets machen mit U-Booten Sachen, dass man graue Haare bekommt. No Way Out (1987)
And last of all, I want a list of every ship, barge tug and bucket moored in the Pool of London at the time of the murders.Und dann will ich eine Liste mit allen Schiffen, Schleppkähnen und Kanalbooten, die zum Zeitpunkt der Morde im Hafen festgemacht hatten. Episode #1.1 (1988)
Now, one day you will fill my shoes, but not today.Das wäre ein Verlust von 30 Millionen für das Flugzeug und 80 Millionen für die Ladung. Also bleiben wir bei den BootenHostile Takeover (1988)
Get me two new bodyguards.Fangen wir mit drei Schnellbooten an, die neueren Modelle. Hostile Takeover (1988)
When I received the report that a strange-looking boat had outrun my gunboats and heading towards Ho Chi Minh City, I took the privilege of assuming it was you, Colonel Braddock, since Reverend Polanski had just returned from your country.Als ich den Bericht erhalten habe... dass ein seltsam aussehendes Boot meinen Kanonenbooten davongefahren ist... und auf Ho Chi Minh Stadt zusteuert... habe ich mir erlaubt... anzunehmen, dass es Sie sind, Colonel Braddock... auch da Pastor Polanski gerade erst... aus Ihrem Land zurückgekehrt ist... aber jetzt... Braddock: Missing in Action III (1988)
Let's take one of these boats.Nehmen wir eins von diesen BootenMuzzy Comes Back (1989)
Follow up the lead. Commissioner Williford and I just had breakfast.Haben wir den Männern von den Booten etwas abgenommen? Miami Squeeze (1989)
Now, see, you and me, we cut Rafe out.Wir zwei könnten Rafe einfach ausbootenJohnny Handsome (1989)
WITH OUR SUBS, YOU CAN CUT THAT LOSS TO LESS THAN 5%.Mit unseren U-Booten können Sie den Verlust auf unter fünf Prozent drücken. Deep Cover (1990)
HE'S INTO SUBMARINES.Er arbeitet mit U-BootenDeep Cover (1990)
How do those guys on submarines hold their breath for so long?Wie können die Jungs auf U-Booten nur so lange die Luft anhalten? One Down, Two to Go (1990)
Look, look! Morning, springfield."Wir müssen Cosby ausbooten!" Eine Ausrede muss man ja haben. Simpson and Delilah (1990)
You know about boats?Kennst du dich mit Booten aus? Havana (1990)
Where they make them floats out of flowers.Mit Wagen und Booten, alles aus Blumen. Third Time Lucky? (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTEN    B UW1 T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neubooten {n}rebooting [Add to Longdo]
booten; starten [comp.] | bootend; startend | gebootet; gestartetto boot | booting | booted [Add to Longdo]
neu booten [comp.] | neu bootend | neu gebootetto reboot | rebooting | rebooted [Add to Longdo]
(Rechner) neu starten (hochfahren); neu booten [comp.]to reboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top