Search result for

boomt

(52 entries)
(1.1803 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boomt-, *boomt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา boomt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *boomt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just booming.Es boomt richtig. Invasion U.S.A. (1985)
Nam's made burial a growth industry.Dank Vietnam boomt das Geschäft. Gardens of Stone (1987)
His patch is booming, thanks to the new underground line.Ihr Gebiet boomt dank der neuen U-Bahn-Linie. Sonatine (1993)
We've been open for six months and business is booming.Wir haben seit 6 Monaten eine Pizzeria und das Geschäft boomtMultiplicity (1996)
This was boomtown, where any fool could make cash from chaos and plenty did.Schließlich boomte diese Stadt, und Jeder Depp konnte aus Chaos Geld machen. Trainspotting (1996)
Insect repellent was a booming business.- Insektenschutzmittelverkäufe boomten. Macrocosm (1996)
We'II be connected and travel the world with modems.Die Branche boomt23 (1998)
I write about New York, the city of my birth where I've lived and worked all my life.Hier hat sich eine Menge verändert. Das Business boomt, wir verdienen mehr und mehr. Summer of Sam (1999)
And I'm happy to report the criminal justice business is booming.Und ich bin froh verkünden zu können, dass das Geschäft der Strafjustiz boomtA Town Without Pity (2000)
These are boom times in retailing', Ed.Der Einzelhandel boomt gerade, Ed. The Man Who Wasn't There (2001)
Glad to see business is booming.(Lex) Schön, dass das Geschäft boomtDrone (2002)
Well your career seems to be going terribly well.Aber Ihrer Karriere boomt ja zurzeit. Coffee and Cigarettes (2003)
Initiative is huge.Initiative boomtThe Corporation (2003)
- Booming.Es boomtThe Woodsman (2004)
Business has been booming since I got it.Das Geschäft boomt seitdem ich ihn habe. Tropical Malady (2004)
The weapon industry is booming.Die Waffenindustrie boomtBefore Sunset (2004)
He didn't even know Ver**ce was Italian.- Selbst das Versa** aus Italien kommt, wusste er nicht. Aber die Geschäfte boomten wir verrückt! Kamikaze Girls (2004)
But when you both ran the company together, that wasn't the case.Kurz nachdem er die Abfindung bekam, boomte das Geschäft. Mörkret (2005)
- There's a housing boom out there.- Die Baubranche boomtFight Face (2005)
People think that Phonaxis is booming.In der Branche heisst's , Phonaxis boomtVitus (2006)
As magazine sales soared, the 5-person editorial desk... swelled into a fully-staffed bureau of its own.Als der Verkauf der Zeitung boomte, zog das fünfköpfige Zeitungsteam zuerst auf engstem Raum zusammengepfercht, nun in ein voll ausgestattetes Büro um. Udon (2006)
For Kosuke's sister and brother-in-law, Ryoichi business is booming.Das Geschäft von Kosukes Schwester und seinem Schwiegerbruder, Ryoichi konnte sich vor Kunden kaum retten und boomte regelrecht. Udon (2006)
The numbers on D.A.'s chalkboard may be going down, but out on the streets, stuff is available as never before.Die Zahlen auf Ihrer tollen Statistiktafel dort sinken vielleicht, aber auf den Straßen sieht das anders aus. Das Drogengeschäft boomt, es wird so viel Stoff verkauft, wie nie zu vor! Bloody Tie (2006)
I hear business is booming.Willst du mich vollspinnen? Das Drogengeschäft boomt, dass weiß jeder. Bloody Tie (2006)
The real estate market's booming in Rio.Die Immobilien-Markt boomt in Rio. Before the Devil Knows You're Dead (2007)
This whole area's booming.Diese ganze Gegend boomt! Die vielen zugezogenen Familien! Carolina Moon (2007)
Well, since you been gone, biz is booming, so, you know, if you don't mind, I'm working here, a'ight?Nun, seit du weg bist, boomt das Geschäft, also, weißt du, falls es dir nichts ausmacht, ich arbeite hier, in Ordnung? Tin Man (2007)
London is on the rise.London boomtRocknRolla (2008)
To solve murders and apprehend suspects, Less so for his silent partner Who can wake the dead and ask who did it,Mordfälle aufzudecken und Verdächtige zu ergreifen... weniger jedoch für seinen stillen Partner,... der Tote erwecken kann um sie zu Fragen wer es getan hat,... boomte das Geschäft von Emerson Cod. Circus, Circus (2008)
The cheese shop is really taking off.Der Käseladen boomt regelrecht. Head Cheese (2008)
Bet their business is booming.Ich wette deren Geschäft boomtCanyon Flowers (2009)
Yes, the UFC is booming but the fans want more.Ja, die Ultimate Fighting Championship boomt, aber die Fans wollen mehr. The Tap-Out Job (2009)
The housing market is boiling these days.Der Wohnungsmarkt boomt derzeit. Upperdog (2009)
Yes, it is the only part of the property market that is still booming.Ja, das ist der einzige Bereich des Immobilienmarkts, der noch boomtBig Beasts (2009)
Say what you want about the Visitors, but the therapy business is booming.Sag über die Besucher, was du willst. Aber die Therapiebranche, die boomtThere Is No Normal Anymore (2009)
We in the killing Nazi business, and, cousin, business is a-booming.Wir sind in der Nazis-Kill-Branche. Und die Branche, Freundchen, die boomtInglourious Basterds (2009)
This business blows.Geschäft boomtThe Big Bang (2010)
Six years after his death, their business is booming.6 Jahre nach seinem Tod boomt ihr Geschäft noch immer. Rough Trade (2010)
Former KGB, drafted by the GRU in '95 went private with Gogol in '97 after the Russian economy boomed.Ehemaliges KGB-Mitglied, 1995 von der GRU einberufen, privat mit Gogol seit 1997 tätig, nachdem der russische Markt boomte. Phoenix (2010)
It's booming.Es boomt förmlich. Mana'o (2010)
Booming?BoomtMana'o (2010)
- Booming.- Es boomtAccentuate the Positive (2011)
His business is booming right now.Sein Geschäft boomt gerade. Daddyz Girl (2011)
Business is a-booming! ( Laughs )Das Geschäft boomtTraining Day (2011)
I'm just building the economyDie Wirtschaft boomt, und ich bin ihr Knecht The Lorax (2012)
But I figured, "Hey, the economy's booming, so what the heck."Aber ich dachte mir, "Hey, die Wirtschaft boomt, als was soll's?" We Just Decided To (2012)
Real estate market is booming.Es ist ein hübscher Ort. Der Immobilienmarkt dort boomtThe Revengers (2012)
-Calm down !- Boomtown. Devil's Pass (2013)
Either way, crime is down. The economy is flourishing.Jedenfalls ist die Kriminalitätsrate niedrig und die Wirtschaft boomtThe Purge (2013)
- The market's booming. - Lucky you.Der Markt boomt, Glückwunsch. Human Capital (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOMTOWN    B UW1 M T AW2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top