ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boni

B OW1 N IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boni-, *boni*
Possible hiragana form: ぼに
English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
decarbonisevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
decarbonizevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
ebonise(เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ
ebonite(เอบ'บะไนทฺ) n.ดูvulcanite
ebonize(เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boniThese salted bonito guts are too salty for me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
กรดถ่าน[n. exp.] (krot thān) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONI    B OW1 N IY0
BONIN    B OW1 N IH0 N
BONINE    B OW0 N IY1 N IY0
BONIOR    B OW2 N W AA1 R
BONINO    B OW0 N IY1 N OW0
BONITO    B AH0 N IY1 T OW0
BONIOR    B OW1 N IY0 ER0
BONINI    B OW0 N IY1 N IY0
BONIER    B AA1 N Y ER0
BONICA    B AA1 N IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonier    (j) bˈounɪəʳr (b ou1 n i@ r)
boning    (v) bˈounɪŋ (b ou1 n i ng)
bonito    (n) bˈənˈiːtou (b @1 n ii1 t ou)
boniest    (j) bˈounɪɪst (b ou1 n i i s t)
bonitos    (n) bˈənˈiːtouz (b @1 n ii1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] bonito, #135,046 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boninsturmvogel {m} [ornith.]Bonin Petrel [Add to Longdo]
Boninhonigfresser {m} [ornith.]Bonin Island Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
エボナイト[, ebonaito] (n) ebonite [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
カルボニル基[カルボニルき, karuboniru ki] (n) carbonyl group [Add to Longdo]
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
ジョーボニング[, jo-boningu] (n) jawboning [Add to Longdo]
花鰹;花がつお;花かつお[はながつお(花鰹;花がつお);はなかつお(花鰹;花かつお), hanagatsuo ( hana katsuo ; hana gatsuo ); hanakatsuo ( hana katsuo ; hana katsuo )] (n) {food} dried bonito shavings [Add to Longdo]
花炭[はなずみ;はなすみ, hanazumi ; hanasumi] (n) flower charcoal (whereby a flower, seed, branch, or other item of flora is carbonized as is, retaining its form) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top