ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonfire

B AA1 N F AY2 ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonfire-, *bonfire*
Possible hiragana form: ぼんふぃれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonfire[N] กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, there's this bonfire-slushee party tonight... and I really need to know Step Two in the Stiffmeister plan.ยังไงก็ตามรอบกองไฟคืนนี้ กูต้องการรู้แผนขั้นที่ 2 ของนักเย็ดตัวยง American Pie Presents: Band Camp (2005)
So is the bonfire, and my hair style.นี่คือเทียนวันเกิด กับทรงผมใหม่ของฉัน Go Go G-Boys (2006)
So, if our team wins, there'll be a celebratory bonfire, where I need to represent.ดังนั้น, ถ้าทีมเราชนะ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I saw you go off with Brody Mitchum last night at the bonfire.ฉันเห็นเธอออกไปกับโบรดี้ที่งานเลี้ยงรอบกองไฟ Chapter Four 'Collision' (2006)
Don't you think it's a little weird that neither one of us remember what happened the night of the bonfire?นายไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอ ที่เราทั้งคู่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในงานคืนนั้น Chapter Four 'Collision' (2006)
I lied to you when I said nothing happened... at the bonfire.หนูโกหกพ่อตอนที่หนูบอกว่า... Chapter Five 'Hiros' (2006)
Family huddled under a blanket in front of the bonfire.ครอบครัวได้เบียดเสียดกันภายใต้ผ้าห่มตรงหน้ากองไฟ The Sunshine State (2008)
Two weeks ago, she goes to some bonfire on the beach, falls asleep.2 สัปดาห์ที่แล้ว เธอไป ก่อกองไฟที่ชายหาด นอนหลับ Wrecking Crew (2008)
And the mass spec picked up kerosene, which leads me to believe that A.J. Watkins was buried at the beach near a bonfire.และเครื่องแมสเสป็ค ตรวจพบน้ำมันก๊าด ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า เอเจวัตกิ้นส์ต้องถูกฝัง แถวชายหาด Wrecking Crew (2008)
Walking the beach, next to a rather large bonfire.ผมเดินไปตามชายหาด, ถัดไปก็มีกองไฟเต็มไปหมด Passengers (2008)
Fuck you. Shit. Isn't that a KKK bonfire?ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ) Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Brothers and sisters, there will be a holy bonfire at dawn.พ่อแม่พี่น้อง จะมีเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตอนรุ่งสาง Timebomb (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองกูณฑ์[N] bonfire, See also: fire of warship, Syn. กองไฟ, Example: ชาวฮินดูทำพิธีบูชาพระอุมารอบกองกูณฑ์, Count unit: กอง, Thai definition: กองไฟที่ใช้ในพิธีบูชาไฟ
กองไฟ[N] bonfire, See also: campfire, Example: ลูกเสือก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire   FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองกูณฑ์[n.] (køngkūn) EN: bonfire ; fire of warship   

CMU English Pronouncing Dictionary
BONFIRE    B AA1 N F AY2 ER0
BONFIRES    B AA1 N F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonfire    (n) bˈɒnfaɪər (b o1 n f ai @ r)
bonfires    (n) bˈɒnfaɪəz (b o1 n f ai @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篝火[gōu huǒ, ㄍㄡ ㄏㄨㄛˇ, ] bonfire, #28,699 [Add to Longdo]
火堆[huǒ duī, ㄏㄨㄛˇ ㄉㄨㄟ, ] bonfire; open fire [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ファイアストーム[, faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing [Add to Longdo]
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires [Add to Longdo]
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon) [Add to Longdo]
庭火;庭燎[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds) [Add to Longdo]
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen) [Add to Longdo]
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire [Add to Longdo]
篝火;かがり火[かがりび, kagaribi] (n) bonfire; watch fire; fishing fire; cresset; brazier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonfire \Bon"fire`\, n. [OE. bonefire, banefire, orig. a fire of
   bones; bone + fire; but cf. also Prov. E. bun a dry stalk.]
   A large fire built in the open air, as an expression of
   public joy and exultation, or for amusement.
   [1913 Webster]
 
      Full soon by bonfire and by bell,
      We learnt our liege was passing well.  --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonfire
   n 1: a large outdoor fire that is lighted as a signal or in
      celebration [syn: {bonfire}, {balefire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top