ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondé

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondé-, *bondé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonded[ADJ] ประกันไว้, See also: ประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bonded(adj) ถูกผูกมัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded   FR: bondé ; encombré
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with   FR: abonder (dans le sens de qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDE    B AA1 N D
BONDED    B AA1 N D AH0 D
BONDED    B AA1 N D IH0 D
BONDERMAN    B AA1 N D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonded    (v) bˈɒndɪd (b o1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンデーティング[, ka-bonde-teingu] (n) carbon dating [Add to Longdo]
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage [Add to Longdo]
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding [Add to Longdo]
ラジオカーボンデーティング[, rajioka-bonde-teingu] (n) radiocarbon dating [Add to Longdo]
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse [Add to Longdo]
保税地域[ほぜいちいき, hozeichiiki] (n) bonded area (i.e. customs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top