Search result for

bomb

(125 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomb-, *bomb*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier beetle (n ) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomb    [VI] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb    [VT] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb    [N] ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
bomb    [N] คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง)
bomber    [N] เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb up    [PHRV] ลำเลียงระเบิด, See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
bombard    [VT] โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard    [VT] ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombast    [N] คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น, Syn. pomposity
bombing    [N] การทิ้งระเบิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์,บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
Bomb reconnaissanceการลาดตระเวนกู้ระเบิด [TU Subject Heading]
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
bombWe're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.
bomb(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
bombThe area the center of which is here was bombed.
bombThis kind of bomb is a serious menace to the whole race.
bombThis bomb can kill many people.
bombThe fighter plane released its bombs.
bombThere are a few nuclear bomb shelters in the city.
bombThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
bombIn London, the police are always worried about finding a bomb on the train or subway.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกระเบิด    [N] grenade, See also: bomb, mine, Syn. ระเบิด, Example: เครื่องบินไอพ่นที่มีอาวุธจรวดปืนและลูกระเบิดเป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ใช้ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ, Count unit: ลูก, Thai definition: วัตถุที่ทำให้เกิดการแตกปะทุ และทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างเสียหาย
ถล่ม    [V] bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
ระเบิด    [N] bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count unit: ลูก
โซรมศัสตราวุธ [V] bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป
วางระเบิด    [V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด    [V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay   FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay   FR: Bombay
ฝนเหล็ก[n. exp.] (fon lek) EN: rain of bombs   
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ลูกระเบิด[n.] (lūkraboēt) EN: grenade ; bomb ; mine   FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit daēng) EN: Red Avadavat   FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMB    B AA1 M
BOMBA    B AA1 M B AH0
BOMBS    B AA1 M Z
BOMBED    B AA1 M D
BOMBER    B AA1 M ER0
BOMBAY    B AA0 M B EY1
BOMB'S    B AA1 M Z
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBING    B AA1 M IH0 NG
BOMBECK    B AA1 M B EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bomb    (v) (b o1 m)
bombs    (v) (b o1 m z)
Bombay    (n) (b o1 m b ei1)
bombed    (v) (b o1 m d)
bomber    (n) (b o1 m @ r)
bombard    (v) (b o1 m b aa1 d)
bombast    (n) (b o1 m b a s t)
bombers    (n) (b o1 m @ z)
bombing    (v) (b o1 m i ng)
bombings    (n) (b o1 m i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer (n ) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare [Add to Longdo]
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory [Add to Longdo]
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay [Add to Longdo]
Bombenräumung {f} [mil.]bomb disposal [Add to Longdo]
Bombentrichter {m} [mil.]bomb crater [Add to Longdo]
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit [Add to Longdo]
Sprengstoffräumkommando {n}bomb disposal unit [Add to Longdo]
Fliegerbombenzielgerät {n} [mil.]bomb sight [Add to Longdo]
Bombenangriff {m}; Bombardement {n} [mil.]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Trümmergebiet {n}; Trümmergrundstück {n}bomb site [Add to Longdo]
Luftschutzkeller {m}; Luftschutzbunker {m} [mil.]bomb shelter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
ガス弾[ガスだん, gasu dan] (n) gas bomb [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb [Add to Longdo]
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb [Add to Longdo]
ドットボム[, dottobomu] (n) dot-bomb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] bomblet (of cluster bomb) [Add to Longdo]
炸弹[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb [Add to Longdo]
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, v. t.
   To bombard. [Obs.] --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, v. i. [Cf. {Boom}.]
   To sound; to boom; to make a humming or buzzing sound. [Obs.]
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, n. [F. bombe bombshell, fr. L. bombus a humming or
   buzzing noise, Gr. ?.]
   [1913 Webster]
   1. A great noise; a hollow sound. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A pillar of iron . . . which if you had struck,
       would make . . . a great bomb in the chamber
       beneath.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A shell; esp. a spherical shell, like those fired
    from mortars. See {Shell}.
    [1913 Webster]
 
   3. A bomb ketch.
    [1913 Webster]
 
   {Bomb chest} (Mil.), a chest filled with bombs, or only with
    gunpowder, placed under ground, to cause destruction by
    its explosion.
 
   {Bomb ketch}, {Bomb vessel} (Naut.), a small ketch or vessel,
    very strongly built, on which mortars are mounted to be
    used in naval bombardments; -- called also {mortar
    vessel}.
 
   {Bomb lance}, a lance or harpoon with an explosive head, used
    in whale fishing.
 
   {Volcanic bomb}, a mass of lava of a spherical or pear shape.
    "I noticed volcanic bombs." --Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bomb
   n 1: an explosive device fused to explode under specific
      conditions
   2: strong sealed vessel for measuring heat of combustion [syn:
     {bomb calorimeter}, {bomb}]
   3: an event that fails badly or is totally ineffectual; "the
     first experiment was a real turkey"; "the meeting was a dud
     as far as new business was concerned" [syn: {turkey}, {bomb},
     {dud}]
   v 1: throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed
      Dresden" [syn: {bombard}, {bomb}]
   2: fail to get a passing grade; "She studied hard but failed
     nevertheless"; "Did I fail the test?" [syn: {fail}, {flunk},
     {bomb}, {flush it}] [ant: {make it}, {pass}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bomb
 
 
   1. v. General synonym for {crash} (sense 1) except that it is not used as a
   noun; esp. used of software or OS failures. ?Don't run Empire with less
   than 32K stack, it'll bomb.?
 
   2. n.,v. Atari ST and Macintosh equivalents of a Unix panic or Amiga {guru
   meditation}, in which icons of little black-powder bombs or mushroom clouds
   are displayed, indicating that the system has died. On the Mac, this may be
   accompanied by a decimal (or occasionally hexadecimal) number indicating
   what went wrong, similar to the Amiga {guru meditation} number. {MS-DOS}
   machines tend to get {locked up} in this situation.
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bomb
   bomb
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top