Search result for

bocken

(56 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bocken-, *bocken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bocken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bocken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even before you hit Mach 2, she'll be unforgiving on you.Schon vor Mach 2 wird sie bockenThe Right Stuff (1983)
We blow this marriage charade, and it's all over.Wenn wir diese Hochzeitsnummer verbocken, ist es vorbei. Steele Hanging in There: Part 1 (1987)
You mean leave her to rot on the beach?Du willst es am Strand aufbocken .. Ingaló (1992)
We think they're trying to set us up as patsies.Sie wollen uns zu Sundenbocken machen. My Cousin Vinny (1992)
I think you should put it on a rack and take a look.Du solltest ihn aufbocken und mal nachsehen. My Cousin Vinny (1992)
I know he's your brother and I know he's a nice guy... but I've got this terrible feeling he'll do something to screw this up.Er ist dein Bruder und ein netter Kerl... aber ich habe das Gefühl, dass er das hier verbocken wird. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
- All right, but fail this time and my people won't be so forgiving.- In Ordnung, aber wenn Sie's nochmal verbocken, sind wir nicht so nachsichtig. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Fail?VerbockenNaked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
How can they possibly think you screwed up on purpose?Das ist Wolenczak. Warum sollten Sie es absichtlich verbockenBetter Than Martians (1994)
So, I suppose putting it on the rack is out of the question.Ich kann es also auch nicht aufbocken, oder? Whose Car Is It Anyway? (1996)
They drop the ball, we get the call.Verbocken sie was, rufen sie uns. Event Horizon (1997)
Well, he wants me to call him "big boy" and he's my "bucking bronco" and I'm supposed to "ride him hard" and "put him back in the barn wet. "Na ja, ich soll sagen... ... erseimein"Liebesgott". Und "mein bockender Vollbluthengst" . Analyze This (1999)
Yes. I'll let you have a fairly free hand... until you fuck up.Ich werde ihnen freie Hand gewähren... bis sie es verbockenWorks of Mercy (2000)
Bucklebury Ferry.Bockenburger Fähre. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Go ahead, cowboy, you got mad squabbles.Weiter so, Cowboy. Die Hengste bocken nicht mehr, Mann! Training Day (2001)
And I don't-- I don't wanna suck at it.Und ich will nicht... Ich will's nicht verbockenAmerican Pie 2 (2001)
I just don't want to screw up.Ich will es diesmal einfach nicht verbockenMongoland (2001)
- You have to jack the house up... rebuild the joists, and repair the weakened parts of the foundation.- Du lässt das Haus aufbocken, die Balken erneuern und die kaputten Teile des Fundaments austauschen. Secrets and Loans (2002)
Naw, they gonna buck a little, but they not gonna walk.Nein, die werden etwas rumbocken, aber sie werden nicht abhauen. The Pager (2002)
I was working 2 buttons at once trying to get it to buck.Ich drückte auf zwei Knöpfe, um sie zum Bocken zu bringen. Cowardly Lyin' (2003)
Hey, no sex before a match, eh?Hey, vor dem Spiel nicht bockenGilles (2005)
You can be stubborn later.Bocken kannst du später noch. Authorized Personnel Only: Part 2 (2005)
It's a rearing horse.- Ein bockendes Pferd. Mr. Monk Can't See a Thing (2006)
Maybe the champion loser!Champion im Verbocken vielleicht. Silly's Sweet Summer (2007)
I make sure the broncos don't buck too much, wander from the pen.Ich sorge dafür, dass die Broncos nicht zu sehr bocken, wenn sie aus dem Pferch abhauen. Bad Blood (2008)
Dearly beloved, we are gathered here today in the face of this company to watch this man... and this woman... totally eff things up.GOSSIP GIRL: Meine Lieben, wir sind heute hier vor dieser Gesellschaft versammelt, um mitzuerleben, wie dieser Mann und diese Frau alles verbockenMuch 'I Do' About Nothing (2008)
Why would you wanna screw up, right outta the box, right?Warum würdest du es direkt am Anfang verbocken wollen, richtig? Reclassified (2008)
Buckin' bronco!Bockender Gaul! Alterations (2009)
Yes, but I still have 24 hours to mess up, so...Ja, aber ich hab noch 24 Stunden, um es zu verbockenRemains of the J (2009)
He doesn't wanna mess that up.Er will das nicht verbockenTo Save a Life (2009)
The coroner's office does a perfectly acceptable job, but if there's a way to blow a case, the LAPD will find it.Die Behörde der Gerichtsmedizin macht hat einen völlig annehmbaren Job. Aber wenn es einen Weg gibt einen Fall zu verbocken, wird das LAPD ihn finden. 5 Quarts (2009)
I'm getting married. And I don't want to screw it up.Ich heirate, und ich will's nicht verbockenNever Judge a Lady by Her Lover (2009)
Answer truthfully, don't blow it.Seien Sie ehrlich und verbocken Sie es nicht. Dolan's Cadillac (2009)
It doesn't mean you can't fuck this up.Heißt nicht, dass du das verbocken kannst. That's What Lovers Do (2011)
They're going to tell you how they fucked up and you tell them how not to fuck up again so they don't end up as big a fuck-ups as you.Die erzählen euch, wie sie's verbockt haben, und ihr erzählt denen, wie sie's nicht nochmal verbocken, damit sie nicht als ganz so schlimme Versager enden wie ihr. Episode #3.3 (2011)
They get close and blow it.Sie kommen ran und verbocken es. Silver Linings Playbook (2012)
Don't cock it up.Verbocken Sie's nicht. Skyfall (2012)
Just rasslin'.Du musst den Scheißer aufbockenThat's My Boy (2012)
'Cause you're looking at an all-state fucking wrestling champion, and I got the winner.Du musst den Scheißer nicht aufbocken. Fangen wir an. That's My Boy (2012)
I just don't want to screw this up.Ich will das nur nicht verbockenThis Magic Moment (2012)
Do you have to fuck up every chance you get?Musst du wirklich jede Chance verbocken, die du bekommst? Fuck Up (2012)
You screw up a grand jury investigation, and I'm the one getting the demotion?Sie verbocken eine Grand Jury Untersuchung und ich bin diejenige, die herabgestuft wird? After the Fall (2012)
Is it bollixed?VerbockenA Man, a Plan... (2012)
They're worried we'll mess up the deal?Haben sie Angst, dass wir den Deal verbockenHello Stranger (2012)
Yeah, but I may not get that kind of time with this new one, and I can't screw it up.Ja, aber vielleicht habe ich diese Zeit nicht mehr mit dem neuen Baby und ich darf das nicht verbockenSnip (2012)
As my uncle used to say, let's not let a botched kidnapping ruin our whole afternoon.Wie mein Onkel immer zu sagen pflegte, Lassen wir uns wegen einer verbocken Entführung nicht den Tag versauen. Bringing Up Baby (2012)
- To screw up an investigation?- Was? Eine Ermittlung zu verbockenLa disparition (2012)
Darius is gonna bomb tonight and worse, he's going to bomb in front of Earl.Darius wird es heute Nacht verbocken und noch viel schlimmer, er wird es vor Earl verbockenAnd the Pre-Approved Credit Card (2012)
I didn't want to blow the fucking deal, man!Ich wollte den Deal nicht verbockenA Single Shot (2013)
-They always screw it up.- Die verbocken es auch immer. I Wasn't Ready (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bocken {n}buck [Add to Longdo]
(ein Auto) aufbocken | aufbockend | aufgebocktto jack up (a car) | jacking up | jacked up [Add to Longdo]
bockento buck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bocken [bɔkən]
     buck
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top