ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blond

B L AA1 N D   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blond-, *blond*, blon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blond[ADJ] สีบลอนด์, See also: สีทอง, สีเหลืองอ่อนๆ, Syn. fair
blonde[ADJ] เป็นสีทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blond(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blonde(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blond(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
Blond, Lightสีฟ้าใส [การแพทย์]
Blond, Lightสีทองอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น The Great Dictator (1940)
How wonderful! Tomainia, a nation of blue-eyed blonds.โทไมเนีย ต้องเป็นประเทศของคนตาสีฟ้าและผมบอร์น The Great Dictator (1940)
Why not a blond Europe, Asia, America?ไม่เถียง ยุโรป เอเชีย อเมริกา ผมไม่บอร์นไม่ใช่หรอ The Great Dictator (1940)
Beautiful blond Aryans.คนอารยันมีผมบอร์นที่สวย The Great Dictator (1940)
Listen Blondie!นี่! ไอ้ผมทอง! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's tall blond he smokes a cigar and he's a pig!มันตัวสูง ผมทอง สูบซิการ์ และมันเลวชาติ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come on Blondie we don't have very far to go. Only 70 miles.ไม่เอาน่าไอ้หัวทอง อีกไม่ ไกลหรอก แค่ 70 ไมล์เอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And so Blondie it's goodbye.เอาล่ะ หัวทอง... ...ลาก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Blondie don't die.ไอ้ผมทองอย่าเพิ่งตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Water Blondie?น้ำ ไอ้ผมทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Blondie what's the matter? Please don't die!ผมทอง เป็นอะไรไป ได้โปรดอย่าตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blondA blonde is speaking to her psychiatrist.
blondA girl with blond hair came to see you.
blondDo you know who that tall blonde girl in green is?
blondHe has blond hair.
blondHis hair is blond and he looks young.
blondHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
blondIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
blondIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
blondShe had a long blond hair.
blondShe is a blonde girl.
blondShe was a tall, slender blonde.
blondThe boy has a shock of blond hair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอล [n.] (ēl) EN: ale   FR: ale [f] ; bière blonde légère [f]
ลาเกอร์[n.] (lākoē) EN: lager ; lager beer   FR: bière blonde [f] ; pils [f] (Belg.)
สีทอง[adj.] (sī thøng) EN: golden   FR: doré ; blond

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOND    B L AA1 N D
BLONDE    B L AA1 N D
BLONDS    B L AA1 N D Z
BLONDER    B L AA1 N D ER0
BLONDES    B L AA1 N D Z
BLONDIE    B L AA1 N D IY0
BLONDIN    B L AA1 N D IH2 N
BLONDE'S    B L AA1 N D Z
BLONDELL    B L AA1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blond    (n) blˈɒnd (b l o1 n d)
blonde    (n) blˈɒnd (b l o1 n d)
blonds    (n) blˈɒndz (b l o1 n d z)
blonder    (j) blˈɒndər (b l o1 n d @ r)
blondes    (n) blˈɒndz (b l o1 n d z)
blondest    (j) blˈɒndɪst (b l o1 n d i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金发[jīn fà, ㄐㄧㄣ ㄈㄚˋ, / ] blond, #21,537 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blonde {f} | Blonden {pl}blonde | blonds [Add to Longdo]
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man [Add to Longdo]
blondblond; blonde; fair; fair-haired [Add to Longdo]
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キンパ[, kinpa] (n) (abbr) (sl) (See パツキン) blond hair [Add to Longdo]
ゴライアスバードイーター[, goraiasuba-doi-ta-] (n) (See ルブロンオオツチグモ) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula) [Add to Longdo]
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ブロンド[, burondo] (n,adj-no) blonde [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
ルブロンオオツチグモ[, ruburon'ootsuchigumo] (n) (See ゴライアスバードイーター) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula) [Add to Longdo]
金髪[きんぱつ, kinpatsu] (n,adj-no) blond hair; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金髪[きんぱつ, kinpatsu] blond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blond \Blond\, Blonde \Blonde\, a. [F., fair, light, of
   uncertain origin; cf. AS. blonden-feax gray-haired, old,
   prop. blended-haired, as a mixture of white and brown or
   black. See {Blend}, v. t. ]
   Of a fair color; light-colored; as, blond hair; a blond
   complexion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blonde \Blonde\, n. [F.]
   1. A person of very fair complexion, with light hair and
    light blue eyes. [Written also {blond}.]
    [1913 Webster]
 
   2. [So called from its color.] A kind of silk lace originally
    of the color of raw silk, now sometimes dyed; -- called
    also {blond lace}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blond
   adj 1: being or having light colored skin and hair and usually
       blue or grey eyes; "blond Scandinavians"; "a house full
       of light-haired children" [syn: {blond}, {blonde},
       {light-haired}] [ant: {brunet}, {brunette}]
   n 1: a person with fair skin and hair [syn: {blond}, {blonde}]
   2: a light grayish yellow to near white [syn: {blond}, {blonde}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 blond /blɔ̃/ 
  blond; fair

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 blond
  blond; fair

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 blond /blɔnt/
  fair; light

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 blond /blɔnt/
  blond; fair

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 blond
  blond; fair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top