Search result for

blocken

(56 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blocken-, *blocken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blocken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blocken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flags flutter, this is a lovely, friendly rivalry between the countries.Nicht vergessen: Blocken und dann links, rechts... Im Ring: Bomber (1982)
Otherwise, Gen. Maddux will stonewall to the very end.Ansonsten wird Gen. Maddux alles bis zum Schluss abblockenGoliath: Part 1 (1983)
Everybody, first thing you're going to do is block your opponent's blow.FRANCINE: Also, zuerst müssen Sie den Angriff Ihres Gegners abblockenA Class Act (1984)
Make block.Abblocken üben. The Karate Kid (1984)
The small to block and disarm. And as a surprise.Der Dolch zum Blocken, Entwaffnen und die Überraschung. Herne's Son: Part 1 (1986)
The Russians are jamming six or seven of our frequencies.Die Russen blocken 6 oder 7 unserer Frequenzen. Stemwinder: Part 1 (1986)
The Russians are jamming six or seven of our frequencies, we lost.Die Russen blocken 6 oder 7 unserer Frequenzen. Wir haben verloren. Stemwinder: Part 2 (1986)
Remember from yesterday, you pick and roll?Erinnert ihr euch an gestern, ans Blocken und Wenden? Police Academy 3: Back in Training (1986)
Two men on him.Zwei Spieler blocken ihn. Off Limits (1988)
- His mama probably didn't breast feed him.Du solltest nicht mit dem Gesicht blockenBest of the Best (1989)
Over the tackle on "two".Auf "zwei" blocken wir ab! Lock Up (1989)
The old blocking and checking throws them off.Das Blocken und Rempeln wirft sie um. White Hunter Black Heart (1990)
You can run and you can block.Du kannst rennen und blockenSchool Ties (1992)
Have Sylvia hold the calls, and get Linda here.Sylvia soll alle Anrufe blocken, und schicken Sie Linda rein. In the Mouth of Madness (1994)
We don't want him to know we know this.Wir müssen das blockenThe Siamese Dream (1995)
I can't block a Psi Cop.- Ich kann ihn nicht blockenShip of Tears (1996)
When they try to bust your trace, this will bust the Tracebuster that's busting your...Wenn irgend ein Wichser versucht, deinen Ortungsblocker mit seinem - - Ortungsblocker zu blocken, wird der Ortungsblocker-Blocker das... The Big Hit (1998)
- Trace.- AbblockenThe Big Hit (1998)
It's the only way you're going to block my shot anyway.Foul. Nur so konntest du mich abblockenHe Got Game (1998)
Jet hands off to Tre and Griffins try to stop him.Jet spielt zu Tre. Die Griffins versuchen zu blocken, doch Tre steigt und wirft! Futuresport (1998)
I use humor to preempt the pain.Ich verwende Humor, um den Schmerz abzublockenStory of Love (1998)
Block, bob and weave.Abblocken, ausweichen, kontern. Theme of Life (1998)
And I'm looking forward to seeing you next week at that thing. hen I can unblock that angered wish and then hopefully...Ich freue mich darauf, dich nächste Woche zu sehen unddiesenWunschzuentblocken... Analyze This (1999)
Way to block it.Du sollst abblockenBig Daddy (1999)
They're blocking us.Sie blocken uns ab. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
Will you get someone to block 58? Turn it up!Kann mal jemand die 58 blockenAny Given Sunday (1999)
How much you paying that 300-pound blocker?- Du hast 'n einnehmendes Wesen. - Was bekommt der Bulle fürs BlockenAny Given Sunday (1999)
It must be true about you not blocking no more either.Kann verstehen, dass du nicht mehr blocken willst. Any Given Sunday (1999)
We still block and tackle.Keine Aufregung! Weiter blocken und tackeln! Any Given Sunday (1999)
That game where the big guys block for the thin guy with the ball.Das Spiel, bei dem die dicken Kerle blocken und einer mit dem Ball läuft. Civil War (1999)
You are supposed to be double blocking me!Du solltest doch hinter mir blockenThe Iron Ladies (2000)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.Vielleicht wäre es klüger, Ihren Schülern zuerst das Abblocken feindseliger Zauber beizubringen, Professor. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We don't block things out, Nicholas.Wir blocken nichts. Roger Dodger (2002)
- Block out.- Blocken. - Hier. Desert Crossing (2002)
The Texas goalie can't block to his right because he keeps his hands too deep.Der Torwart der Texaner kann nicht abblocken, weil er seine Hände zu tief hält. Vox Sola (2002)
Play some defense! My cleaning lady could have blocked that shot! [Crowd Cheers]Kümmert euch um eure Abwehr, den Schuss hätte ja meine Großmutter abblocken können! Connect Four (2002)
Once the gate is shut down, it should cut off any energy patterns being broadcast.ist das Stargate geschlossen, sollte das weitere Energieströme abblockenSight Unseen (2002)
I'm up to my eyeballs trying to hide this interrogation with Stanton from Washington.Ich habe alle Hände voll zu tun, Fragen nach Stanton abzublockenDay 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2003)
Block his attack, keep him off balance, gain the advantage...Angriff abblocken, Vorteil ausnutzen... Potential (2003)
Leo didn't give you the empath-blocking potion?Gab Leo euch nicht den Empathie-blockenden Trank? Love's a Witch (2003)
Block it!AbblockenRegeneration (2003)
I NOTICED WHEN HE CAME INSIDE, HE HAD A WHOLE THERMAL THING UNDERNEATH HIS CLOTHES. HE'S ACTUALLY WARMER OUT THERE THAN WE ARE IN HERE.Kümmert euch um eure Abwehr, den Schuss hätte ja meine Großmutter abblocken können! Thanks, Man (2003)
- Okay. You'll block it every time.Jedes Mal abblockenNapoleon Dynamite (2004)
Dammit, David, we can stonewall 'em.Wir können es abblockenDay 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2004)
Keiffer tried to block my resolution, but I laid him out good.Keiffer hat versucht, meinen Beschluss zu blocken, aber ich hab's ihm gegeben. Homecoming (2004)
We've blocked all the cars going uphill alreadyWir haben begonnen, die Autos zu blockenInitial D (2005)
Should we block him?Wir müssen ihn blockenInitial D (2005)
Do not let her derail this, Sydney.Lass dich nicht abblockenDetente (2005)
Don"t try and block with this.Blocken Sie nicht hiermit. United (2005)
Caught, lift, lock, serpentine, lock and hold.Jetzt heben, abblocken, drehen, sperren und halten. Conversion (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockende {n}end of block [Add to Longdo]
Entblocken {n}deblocking [Add to Longdo]
entblockento deblock [Add to Longdo]
entblocken; freigebento unblock [Add to Longdo]
neu blockento reblock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top