Search result for

bloc

(168 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloc-, *bloc*
English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[N] ตึกใหญ่
block[N] ที่วางของโชว์ในการประมูล
block[N] ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block[VT] กีดขวาง, Syn. obstruct
block[VT] อัดให้เข้ารูป
block[VT] หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
block[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. obstruction
block[N] ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
block[VI] ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
block[N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
blockhouse(n) ป้อม
CHOPPING chopping block(n) เขียง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blocกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blockกลุ่มอาคาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block๑. เศษบล็อก๒. บล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block designแผนแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block faultingการเลื่อนเป็นบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล
สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Blockบล็อก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Block Gaving อุโมงค์กล่องดินถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Block Houseบร็อคเฮาส์ [การแพทย์]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Block, Functionalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Intraventricularการปิดกั้นภายในเวนตริเกิ้ล [การแพทย์]
Block, Partialการถูกปิดกั้นเป็นบางส่วน [การแพทย์]
Block, Physiologicalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก! Pinocchio (1940)
The only visitor to the blocks now is the camera.สิ่งเดียวที่มาเยี่ยมเยือนในขณะนี้ ก็มีแต่เพียงกล้องถ่ายทำนี้เท่านั้น Night and Fog (1956)
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
There is a surgical block.มีห้องผ่าตัดอยู่เหมือนกัน Night and Fog (1956)
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Block and tackle!โค่นมันลงมันซะ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Rocco, sit on the other side. You block the rear-view mirror.ร็อคโค, นั่งในด้านอื่น ๆ คุณสามารถป้องกันกระจกมองหลัง The Godfather (1972)
Listen to me. We've got some road block signs outside.ฟังผมนะ เรามืป้ายปิดถนนอยู่ข้างนอก Jaws (1975)
Yeah, get those road block signs out on the highway.ใช่ เอาป้ายปิดถนนไปวางบนทางด่วน Jaws (1975)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blocThose agenda items were taken up en bloc for discussion.
blocI would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.
blocThe statue was carved from a block of cherry wood.
blocA car lying on its side blocked the passage.
blocChildren play with blocks.
blocWalk two blocks, and turn left.
blocShe lives a block away and her name is Susan.
blocThe air was blocked off, extinguishing the fire.
blocBob's really chip off the old block.
blocAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
blocGo down this street three blocks.
blocHey! What are you doing blocking the way?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ดักหน้า[V] block the way, Example: ชายร่างใหญ่ 2 คนมาดักหน้าแล้วทักทายอย่างกวนอารมณ์, Thai definition: มายืนอยู่ข้างหน้าอย่างขวางทางไม่ให้ไป
คนโง่เง่า[N] stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
สกัด[V] intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
ปิดทาง[V] block off, See also: shut off, close off, Syn. กักกัน, Example: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ
ปิดล้อม[V] blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
อุดตัน[ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน[V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
ตัน[V] clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
รีๆ ขวางๆ[V] obstruct, See also: block, impede, hinder, Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitløm Boēlin) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOC    B L AA1 K
BLOCK    B L AA1 K
BLOCH    B L AA1 K
BLOCS    B L AA1 K S
BLOC'S    B L AA1 K S
BLOCKS    B L AA1 K S
BLOCH'S    B L AA1 K S
BLOCHER    B L AA1 K ER0
BLOCK'S    B L AA1 K S
BLOCKED    B L AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloc    (n) (b l o1 k)
block    (v) (b l o1 k)
blocs    (n) (b l o1 k s)
blocks    (v) (b l o1 k s)
blocked    (v) (b l o1 k t)
blockade    (v) (b l o1 k ei1 d)
blockage    (n) (b l o1 k i jh)
blocking    (v) (b l o1 k i ng)
blockaded    (v) (b l o1 k ei1 d i d)
blockades    (v) (b l o1 k ei1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Block {m}; Klotz {m} | Blöcke {pl}block | blocks [Add to Longdo]
Block {m} (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Blockade {f}; Sperre {f} | Blockaden {pl}blockade | blockades [Add to Longdo]
Blockbergung {f}block excavation [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Blockbuch {n}blockbook [Add to Longdo]
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild {n}block diagram [Add to Longdo]
Blockende {n}end of block [Add to Longdo]
Blockfeld {n}boulder field [Add to Longdo]
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe [Add to Longdo]
Blockhaus {n} | Blockhäuser {pl}blockhouse; log house | blockhouses; log houses [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Blockierschaltung {f}clamping circuit [Add to Longdo]
Blockierschutz...anti-lock [Add to Longdo]
Blockierschutzbremsen {pl}anti-lock brakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block [Add to Longdo]
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, ] block printed edition [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier [Add to Longdo]
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off [Add to Longdo]
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, ] block-head [Add to Longdo]
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] block [Add to Longdo]
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, ] blockage; obstruction; infarction [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] block (hat); stretch (shoe) [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] blockhead; wood-block [Add to Longdo]
滑轮[huá lún, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] block and tackle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] BLOCKIEREN, VERSPERREN, STICKSTOFF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloc
   n 1: a group of countries in special alliance [syn: {bloc},
      {axis}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bloc [blɔk]
   block; pad
   lump; mass
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top