Search result for

bloße

(57 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloße-, *bloße*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bloße มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bloße*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My friends,... ..if it be not a mere farce... /laughter')Werte Freunde,... ..wenn ihr mehr als eine bloße Farce... /Gelächter') Heaven's Gate (1980)
If it be not a mere farce you are enacting... ..in these sacred valedictory rites... lf you mean them, feel them,...Wenn ihr mehr als eine bloße Farce... ..in dieser ehrwürdigen Abschiedsfeier seht... Heaven's Gate (1980)
I can catch wolves with my bare hands.Ich fange sie mit bloßen Händen. Heaven's Gate (1980)
We're getting down to the bare minimums, so come on over and check out the front ends of these beauties and inspect the rear ends too!Hier zählen die fakten, auch die bloßen und nackten! Hier ist alles klasse, hier ist alles rasse! Vom chassis bis zur karosserie! Used Cars (1980)
A man can't do that to someone with his bare hands.So etwas schafft kein Mensch mit bloßen Händen. An American Werewolf in London (1981)
I don't want to be just another statistic.Ich will keine bloße Statistik sein. The Burning (1981)
Except one small thing not visible to the naked eye.Bis auf eine Kleinigkeit. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Lili Marleen (1981)
Twice bare-back!Zweimal bloße Rückseite! Do You Remember Dolly Bell? (1981)
I grabbed her bare ass.Ich ergriff ihren bloßen Esel. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Not just propaganda, as some would say but as a magnificent sporting spectacle.Nicht bloßer Propaganda, wie manche behaupten, sondern eines herausragenden Sportereignisses. Victory (1981)
The Filipinos remove organs with their hands.Filipinos entfernen Organe mit bloßen Händen. Wolfen (1981)
Fenwick is breaking windows with his bare hands.Fenwick zerbricht Fenster mit bloßen Händen. Diner (1982)
He's punching out the windows with his bare hands.Er schlägt mit bloßen Fäusten die Fenster ein. Diner (1982)
He's the best with a gun, a knife and his bare hands.Er ist der Beste mit dem Gewehr, dem Messer und seinen bloßen Händen. First Blood (1982)
You don't pull someone's skull apart without a little lower arm strength. Know, what I mean?Keiner spaltet einen menschlichen Schädel mit der bloßen Hand, wenn er nicht verdammt stark ist. Halloween III: Season of the Witch (1982)
The gold is secondary. Tertiary. A mere afterthought.Das Gold ist zweitrangig, drittrangig, bloßes Beiwerk. Steele's Gold (1983)
Your very movement reminds you of the freedom that will soon be yours.Die bloße Bewegung steht für eure zukünftige Freiheit. Ihr gleitet. Gorky Park (1983)
It's obvious.Das sieht man doch mit bloßem Auge. Nostalgia (1983)
"My daddy used to spank my bare bottom."Mein Vater verhaute mir immer den bloßen Hintern. Risky Business (1983)
What's the yield on the birds? Let's get a beer.Vögel, Hunde, ein Kerl ist unterwegs zu uns, für Kämpfe mit bloßer Faust. One Eyed Jack (1984)
That's a hell of a lot more than a coincidence.Das ist verdammt mehr als ein bloßer Zufall. Playing Possum (1984)
- Why don't you fight?- Womit, mit bloßen Händen? The Overlord (1984)
Determined to capture the beauty of the environment without relying solely on pictures, Merrill focused his script on mankind's presence in the canyon.Entschlossen, die Schönheit des Ortes einzufangen, ohne sich nur auf bloße Bilder zu verlassen, konzentrierte sich Merrills Drehbuch auf die Gegenwart der Menschen im Canyon. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
Does just thinking about it arouse you?Aus irgendwelchen Schundromanen? Erregt dich der bloße Gedanke daran? Episode #1.5 (1985)
Yes, but that's merely a theory, Michael.Ja, aber das ist bloße Theorie. KITTnap (1985)
Well, the whole idea makes me shudder.Der bloße Gedanke lässt mich schaudern. The Secret Underground (1985)
The emperor, almighty and infinitely generous... has allowed them to protect themselves with their bare hands!In seiner unendlichen Güte wird der Imperator den beiden Sklaven erlauben, sich mit bloßen Händen zu verteidigen. Asterix and Caesar (1985)
You'd be amazed how badly some people behave when faced with just the concept of such a sum. Better safe than sorry.Wenn Sie wüssten, wie schlecht sich einige benehmen, nur bei der bloßen Vorstellung einer solchen Summe. The Holcroft Covenant (1985)
Just by touching this, see, we can make signs,Also durch bloßes Berühren können wir Zeichen machen. Morons from Outer Space (1985)
Fuad killed five men with his bare hands, two of them inside the prison.Fuad hat schon fünf Männer mit bloßen Händen getötet. Darunter waren zwei Häftlinge. The Escape (1986)
I take him with my bare hands.Ich werde ihn mit bloßen Händen umbringen. The Cross of St. Ciricus (1986)
Mr. Diem is the darling of the State Department and he quivers like a tuning fork at the mere suggestion we don't love and cherish his delegation.Mr. Diem ist der Liebling des Außenministeriums und er flippt sofort aus bei der bloßen Andeutung, dass wir seine Delegation nicht lieben und verehren. The Man Who Died Twice (1986)
"I love mistresses lying in their nests. Without shawls over their breasts. Their hair all in a tangle, such dreams...""Ich mag die Geliebten im Bette liegend... mit freier Brust und losem Gürtel... mit bloßem Schenkel und losem Haar. Year of Enlightment (1986)
Didn't you, you son of a bitch? You touched her with your bare hands, and then you put your gloves back on.Hast sie mit bloßen Händen betatscht und dann die Handschuhe wieder angezogen! Manhunter (1986)
Don't bother me, man. Quit it, man. Quit it, man!Wenn Guzman was damit zu tun hatte, bring ich das Schwein um, Mann, mit bloßen Händen. Down for the Count (1987)
Or a figment of you boys' imaginations.Oder bloße Einbildung. Heroes of the Revolution (1987)
I'm not going for any of these tricks!Mit bloßen Händen! The Running Man (1987)
If you stay, then I'll go I can hardly breatheDie Wahrheit der Liebe ist in unserem Herzen mit bloßer Hand kann man ein Schwert schmieden! A Chinese Ghost Story (1987)
Travis, I understand your fear. But this competition, if there is any, is with a memory. Nothing more.Travis, ich kann deine Angst ja verstehen, aber wogegen du anzutreten hast, ist nichts weiter als eine bloße Erinnerung. Hello and Farewell: Part 2 (1988)
I killed him with my bare hands.Ich habe ihn mit bloßen Händen getötet! Episode #1.1 (1988)
As nobody ever will. From beyond life! From beyond death and woe!Ihr habt dem Sieger gehuldigt, als wäre er ein bloßer Anführer, und nicht jemand, der aus dem Innern des Glaubens kam. On the Silver Globe (1988)
Forget the very existence of that brilliant, extraordinary man of destiny.Vergessen Sie die bloße Existenz dieses außergewöhnlichen vom Schicksal geschlagenen Mannes. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
I bet I could reach in there with my bare hands and pull out a fish.Ich wette, ich könnte mit bloßen Händen reingreifen und einen Fisch rausziehen. Funny Farm (1988)
I'll tear this thing apart with my bare hands!Ich reiße das Zelt mit bloßen Händen ein, wenn ich meinen Hund nicht kriege. Killer Klowns from Outer Space (1988)
It wasn't a fit of anger.Es war kein bloßer Wutanfall. Monkey Shines (1988)
Not only that, I saw her lift a burning hot pan with her bare hands!Sie hat eine glühende Pfanne mit bloßen Händen angefasst. My Stepmother Is an Alien (1988)
Who is this, uh, Stanley Costa?Für bloße 100.000 Dollar. The Lost Madonna (1989)
Just the two of us, mano a mano.Nur wir beide. Mit bloßen Händen. Batman (1989)
With my bare fucking hands!Mit bloßen Händen, verdammt! Do the Right Thing (1989)
I walked barefoot all over France, in the war.Während des Weltkrieges bin ich durch ganz Frankreich gewandert. - Mit bloßen Füssen. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOSE    B L OW1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
bloße Haut {f}; nacktbuff [Add to Longdo]
Kleinigkeit {f}; Bagatelle {f}; Lappalie {f} | Kleinigkeiten {pl}; Bagatellen {pl}; Lappalien {pl} | eine bloße Lappalietrifle; petty little matter | trifles | a mere nothing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top