ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blinded

B L AY1 N D IH0 D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blinded-, *blinded*, blind, blinde
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may be blinded by my love for him but I believe when we most needed it he offered the world a way out of madness.ฉันอาจตาบอดเพราะ ความรักที่มีให้เขา แต่ฉันเชื่อว่า เมื่อเราต้องการมัน Gandhi (1982)
She blinded herself to the faults of her daughters.เธอปิดกั้นตัวเอง จากความผิดของพวกลูกสาวของเธอ The Joy Luck Club (1993)
Blinded by their greed, they took them without question.พวกเขาก็โลภ รีบรับโดยไม่มีการถาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I can't believe Clark's been blinded by the Friday-night lights.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคล้ากจะตาบอดเพราะแสงไฟคืนวันศุกร์อย่างนี้ Hothead (2001)
Your bird may have blinded the basilisk, but it can still hear you.นกเจ้าอาจทำให้บาซิลิสก์ตาบอดได้ แต่มันยังได้ยินเสียงเจ้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
When I came to Seoul, the glitter of money blinded me.เมื่อข้ามาที่โซล แสงสีของ เงินทำให้ข้าตาบอด The King and the Clown (2005)
Once outside... the bright sun blinded her and erased her memory.สู่โลกภายนอก แสงแดดจ้าทำให้พระองค์ตาบอด และสูญสิ้นความทรงจำ Pan's Labyrinth (2006)
I must've been blinded stuck out here.ฉันต้องทนอยู่ที่นี่ A Millionaire's First Love (2006)
When regular housewives transform into a crazy mob blinded by door prizes, sales and the urge to get the Christmas shopping done early.พวกแม่บ้านจะกลายเป็นนักช้อป ซื้อกันไม่ลืมหูลืมตา เพื่อให้ได้ของสำหรับคริสต์มาสแต่เนิ่นๆ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Oh! She's blinded me, matey!โอ้ หล่อนทำฉันมองไม่เห็นทาง Epic Movie (2007)
They worship it. They're blinded by it.พวกมันบูชามัน ถูกมันบังตาไว้ Orientación (2007)
All these years, I was blinded by the bullshit that keeps people apart.อย่าๆ Sparks Fly Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blindedGreed seems to have blinded his good judgement.
blindedHis desire for promotion blinded him to other's feelings.
blindedI was blinded by dark desire over time I've been through it all.
blindedLove blinded him to her faults.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDED B L AY1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinded (v) blˈaɪndɪd (b l ai1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
非盲検[ひもうけん, himouken] (adj-f) open-label (trial, study, etc.); unblinded [Add to Longdo]
欲に目が眩む[よくにめがくらむ, yokunimegakuramu] (exp,v5m) to be blinded by greed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blind \Blind\, v. t. [imp. & p. p. {Blinded}; p. pr. & vb. n.
   {Blinding}.]
   1. To make blind; to deprive of sight or discernment. "To
    blind the truth and me." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A blind guide is certainly a great mischief; but a
       guide that blinds those whom he should lead is . . .
       a much greater.            --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive partially of vision; to make vision difficult
    for and painful to; to dazzle.
    [1913 Webster]
 
       Her beauty all the rest did blind.  --P. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   3. To darken; to obscure to the eye or understanding; to
    conceal; to deceive.
    [1913 Webster]
 
       Such darkness blinds the sky.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The state of the controversy between us he
       endeavored, with all his art, to blind and confound.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover with a thin coating of sand and fine gravel; as a
    road newly paved, in order that the joints between the
    stones may be filled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blinded \blinded\ adj.
   deprived of one's sight; rendered blind.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blinded
   adj 1: deprived of sight

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top