Search result for

blieb

(83 entries)
(1.4445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blieb-, *blieb*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blieb มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blieb*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sit down.- Hier geblieben! Horse Feathers (1932)
Hold that thought.Merk dir wo wir stehen geblieben sind. And the Extra Work (2013)
Now, where was we?Wo waren wir stehengeblieben? The Wanderers (1979)
Where is it...Wo zum Teufel ist er geblieben? Knockabout (1979)
Why didn't you been down further.Du blöder Hund, du Mistkerl. Wärst du unten geblieben, hätte ich gewonnen. Knockabout (1979)
Let's go, Taipao.Komm. - Nein, hier geblieben. Knockabout (1979)
No choice?Mir blieb nie eine Wahl. - Das begreife ich nicht. Caligula (1979)
I did not truly want to become emperor, but I had to.Glaubst du, ich wollte Cäsar werden? Mir blieb keine Wahl. Caligula (1979)
How many men are left in the ship?Wer ist auf dem Schiff geblieben? Pirates of the 20th Century (1980)
There aren't many of them left now.Es sind nur wenige geblieben. Pirates of the 20th Century (1980)
I wish we could've stayed, Troy.Ich wünschte, wir blieben, Troy. Space Croppers (1980)
Two of our most able warriors, Troy and Dillon, remain down on the planet Earth, seeking a place where we can send our young to prevent their destruction, in what we know will be an imminent and final Cylon battle:Zwei unserer besten Kämpfer, Troy and Dillon, blieben auf der Erde um einen Ort zu finden an den wir unsere Kinder vor der Entscheidungsschlacht in Sicherheit bringen können. Spaceball (1980)
It didn't stay.Es blieb nicht hier. The Return of Starbuck (1980)
But the auric, uh, gold content is pure.Aber der Auric... Goldgehalt ist geblieben. The Super Scouts: Part 1 (1980)
The bus broke down twice the woman next to me was with a molting chicken and now this.Der Bus blieb 2-mal stehen, die Frau nebenan hatte ein mauserndes Huhn, und jetzt das. The Idol (1980)
As the Second World War raged on in Europe and the Pacific those of us on Walton's Mountain were adjusting to the quickened pace of wartime living.Als der Zweite Weltkrieg in Europa und im Pazifik wütete, passten sich die Daheimgebliebenen an den schnelleren Takt des Lebens in Kriegszeiten an. The Last Straw (1980)
I stopped near Drucilla's Pond and took a walk.Ich bin am Drucilla-Teich geblieben und habe einen Spaziergang gemacht. The Medal (1980)
An Army buddy of Jason's stopped by the house so I thought I'd stick around.Ein Freund von Jason war zu Besuch. Also bin ich dageblieben. The Unthinkable (1980)
He stayed behind and foughtEr blieb zurück, um zu kämpfen. Two Champions of Death (1980)
The miser has held out against all my attacks.Der alte Knauser blieb fest bei allen meinen Angriffen, The Miser (1980)
The visits he has paid at our house have left a great impression on my heart.Seine Besuche sind nicht ohne Eindruck auf mich geblieben. The Miser (1980)
In his gestures, there is something dear and familiar. I don't know why.In seinen Gasten, in seiner Haltung ist etwas erhalten geblieben, was mir irgendwie vertraut ist. The Conductor (1980)
Mother stayed with you' not Lasocki.Er braucht mich. Sie ist mit dir geblieben, weil du schwach und Iasocki stark war. The Conductor (1980)
Alexander could be saved only by air.Also blieb Alexandre nur noch eins: die Luft. Le guignolo (1980)
Washington says we're a bust, Treats us just like old dust.Rußland ist zurückgeblieben, sagt man oft in Washington. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And instead the new one fell, The old one is holding well.Nur kein Neubauhaus, o weh, blieb danach in seiner Näh'. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Liuda, you're unbelievable!Du bist dieselbe geblieben! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
I've always pretended it was just a rehearsal, that real life still lay ahead.Wie ein Rohentwurf. Das Werk ist ausgeblieben. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And I'll remember that there's some cheese and ham left.Paß auf, ich habe bemerkt, da waren noch Käse und Schinken übrigeblieben. Oblomov (1980)
If you didn't let people come here, you would have more left.Hätten wir keine Gäste gehabt, so wäre mehr geblieben. Oblomov (1980)
Stolz stayed at Oblomov's.Stolz blieb bei Oblomow. Oblomov (1980)
and two warm tears oozed slowly from under his eyelashes and rested on his cheeks.aus seinen schlafenden Augen traten zwei warme Tränen heraus und blieben da hängen. Oblomov (1980)
Although there's still some water.Es ist noch etwas Wasser geblieben. Oblomov (1980)
Agafya Matveyevna was left alone.Agafia Matwejewna blieb allein. Oblomov (1980)
After Ilya Ilyich's death, there was nothing more for her to desire.Nach dem Verlust von Ilja Iljitsch blieb ihr nichts mehr zu wünschen. Oblomov (1980)
Only if I stayed as wellNur wenn ich ebenso bliebe. Every Man for Himself (1980)
...and spoke of selling the inheritance left ages ago by their husbands......und wir sprachen davon, das übrig gebliebene Erbe ihrer Ehemänner zu verkaufen... Every Man for Himself (1980)
The people stopped dancing to listen.Die Leute blieben beim Tanzen stehen und hörten mir zu. Solo Sunny (1980)
It's stayed about the same.Es ist etwa gleich geblieben. Tom Horn (1980)
Maybe nothing would have happened if he'd stayed in his milieu.Ich wage zu behaupten, dass nichts passiert wäre, wäre Egermann in seinem Milieu geblieben. From the Life of the Marionettes (1980)
But that one building remained.Dieses eine Gebäude aber bliebBad Timing (1980)
It's really not a monastery. It's an asylum for retards and insane people.Es ist eigentlich ein Heim für Zurückgebliebene und Irre. The Big Red One (1980)
Mentally handicapped!Geistig Zurückgebliebener! The Taming of the Scoundrel (1980)
- Where were we?Wo waren wir stehen geblieben? The Taming of the Scoundrel (1980)
Hell, I know Captain Brubaker is an expert at penology... but I think he's been out of the mainstream too long.Ich weiß, Captain Brubaker ist ein Experte für Strafrecht... aber ich denke, er ist zu lange der Hauptrichtung fern geblieben. Brubaker (1980)
There are some pieces here that are just stored.Hier sind einige Möbel, die zurückgeblieben sind. The Changeling (1980)
The piano was left here when the society took over.Das Klavier blieb hier, als die Gesellschaft es übernommen hat. The Changeling (1980)
People gather around to watch the fight.Die Leute blieben stehen, wie immer, und schauten zu uns rüber. The Last Metro (1980)
What if I stay here tonight?Und wenn ich heute Nacht hier bliebe? The Last Metro (1980)
It was an abstract notion.Es blieb immer etwas Abstraktes. The Last Metro (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant [Add to Longdo]
Hinterbliebenen {pl}the bereaved [Add to Longdo]
Rest {m}; Restbestand {m}; Übriggebliebene {n} | Reste {pl}; Restbestände {pl}remainder | remainders [Add to Longdo]
aufbleiben | aufbleibend | aufgebliebento sit up | sitting up | sat up [Add to Longdo]
ausgebliebenstayed away [Add to Longdo]
ausruhen; ruhen; bleiben | ausruhend; ruhend; bleibend | ausgeruht; geruht; geblieben | ruht aus; ruht; bleibtto rest | resting | rested | rests [Add to Longdo]
bleiben | bleibend | geblieben | er/sie bleibt | ich/er/sie blieb | er/sie ist/war geblieben | ich/er/sie bliebeto stay | staying | stayed | he/she stays | I/he/she stayed | he/she has/had stayed | I/he/she would stay [Add to Longdo]
bleiben; erwarten | bleibend; erwartend | gebliebento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
bleiben; verbleiben; übrig bleiben | bleibend; verbleibend; übrig bleibend | geblieben; verblieben; übrig gebliebento remain | remaining | remained [Add to Longdo]
dabeigebliebenstayed with [Add to Longdo]
dauern; andauern; fortdauern; anhalten; bleiben | dauernd; andauernd; fortdauernd; anhaltend; bleibend | gedauert; angedauert; fortgedauert; angehalten; geblieben | dauert; währt | dauerte; währteto last | lasting | lasted | lasts | lasted [Add to Longdo]
fernbleiben von | fernbleibend | ferngebliebento absent oneself from | absenting | absented [Add to Longdo]
gestrandet; stecken geblieben; steckengeblieben [alt]stranded [Add to Longdo]
hängen geblieben; hängengeblieben [alt]got caught [Add to Longdo]
haften; haften bleiben; haftenbleiben [alt] (an; auf) | haftend; haften bleibend; haftenbleibend | gehaftet; haften geblieben | haftet; klebtto stick {stuck; stuck} (to) | sticking | stuck | sticks [Add to Longdo]
hinterbliebenbereaved [Add to Longdo]
kaltgebliebenkept cool [Add to Longdo]
im Bett liegen geblieben; liegengeblieben [alt]stayed in bed [Add to Longdo]
sitzen geblieben; sitzengeblieben [alt]stayed down [Add to Longdo]
treu gebliebenuncompromised [Add to Longdo]
übrig geblieben; übriggeblieben [alt]remaining; extant [Add to Longdo]
übrig bleibend; übrigbleibend [alt]; zurückgeblieben; noch vorhandenresidual [Add to Longdo]
unterbleiben | unterbleibt | unterbliebto remain undone | remains undone | remained undone [Add to Longdo]
unterdurchschnittlich abschneiden; hinter den Erwartungen zurückbleiben | unterdurchschnittlich abschneidend; hinter den Erwartungen zurückbleibend | unterdurchschnittlich abgeschnitten; hinter den Erwartungen zurückgebliebento underperform | underperforming | underperformed [Add to Longdo]
zurückbleiben; verzögern | zurückbleibend; verzögernd | zurückgeblieben; verzögertto lag | lagging | lagged [Add to Longdo]
zugebliebenremained shut [Add to Longdo]
zurück geblieben; rudimentär {adj}obsolete [Add to Longdo]
zurück gebliebenbackward [Add to Longdo]
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded [Add to Longdo]
Das Projekt ist in den Anfangsstadien stecken geblieben.The project didn't get beyond the early stages. [Add to Longdo]
Er blieb in einem Lokal hängen.He wound up in a pub. [Add to Longdo]
Wo sind wir stecken geblieben?Where did we break off? [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遺族[いぞく, izoku] die_Hinterbliebenen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top