หรือคุณหมายถึง blagü?
Search result for

blague

(8 entries)
(2.3487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blague-, *blague*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
พูดเล่น[v.] (phūtlen) EN: joke   FR: plaisanter ; blaguer
พูดตลก[v.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; jest   FR: blaguer ; plaisanter
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talok) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism   FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on   FR: taquiner ; raconter des blagues

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blague \Blague\ (bl[.a]g), n. [F.]
   Mendacious boasting; falsehood; humbug.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 blague [blag]
   sly joke
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 blague
   sly joke
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top