ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitterer

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitterer-, *bitterer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bitterer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bitterer*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe... more bitter than glad.Vielleicht... etwas bitterer als froh. The Third Lover (1962)
She is the victim... ofcruel poverty and ignorance.Sie ist das Opfer... bitterer Armut und Ignoranz. To Kill a Mockingbird (1962)
- Not at all.- Mir ist das bitterer Ernst. Fantomas (1964)
It's really quite serious.- Es ist bitterernst. Mary Poppins (1964)
Thy wit is very bitter sweeting. It is most sharp sauce.Dein Witz ist ein bitterer Süßapfel, eine überaus scharfe Soße. Romeo and Juliet (1968)
I'm afraid so. Distinctly bitter flavor.Ja, ein widerlich bitterer Geschmack. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
And a sad comfort it was to know that he was in no pain.Und es war ein bitterer Trost, daß er keine Schmerzen hatte. Barry Lyndon (1975)
This man does not exactly live in abject poverty, does he?Dieser Mann lebt nicht gerade in bitterer Armut, oder? The Las Vegas Strangler, Part 1 (1976)
He left behind a wife and children in abject poverty.Er hinterließ Frau und Kinder in bitterer Armut. The Kingdom of Naples (1978)
It's a dreadful feeling.Ein bitterer Zustand. Lady Chatterley's Lover (1981)
Making my defeat more bitter with every passing bar.Dies machte meine Niederlange umso bittererAmadeus (1984)
We are the harvest of a bitter seedWir sind die Ernte von bitterer Saat Beat Street (1984)
ALL RIGHT. BREAK FOR LUNCH. LUNCH, EVERYBODY.Ich war die Laura in der "Glass Menagerie", die Joe in "Bitterer Honig", The Little Drummer Girl (1984)
While Ecclesiastes tells us, "More bitter than death is woman. "Und sie sagt: "Noch bitterer als der Tod ist die Frau." The Name of the Rose (1986)
You're lookin' at it. Come on, Montana. It's too late to start playin' games.Das da draußen ist ein Spiel, aber das Leben dieser Menschen ist bitterer Ernst. Badge of Dishonor (1988)
This ain't no game, man.Ihr Leben ist bitterer Ernst? Komisch, dass Sie das sagen. Badge of Dishonor (1988)
Three winters come and go their bitter shiver... until, one day, he comes to a place... and knows he's in the giant's cruel footsteps.3 Winter kommen und gehen mit bitterer Kälte, bis er eines Tages zu einem Ort kommt und weiß, er sieht die grausamen Spuren des Riesen. The Heartless Giant (1988)
M y spirit is oppressed by cruel fear.M eine S eele ist von bitterer Angst niedergedrückt. Maria Stuarda (1988)
Covered in bitter, dark marmalade.Mit... bitterer, ganz dunkler Marmelade. Dead Calm (1989)
In California's gubernatorial race... Richard Nixon has returned to the political arena in what is shaping up to be a long and acrimonious bid against popular incumbent Edmund G. Brown.Im Rennen um den Gouverneursposten von Kalifornien steht Richard Nixon ein bitterer Kampf gegen den beliebten Amtsinhaber Nixon (1995)
- This is serious! - Hey, Woody!- Das ist bitterer Ernst. Toy Story (1995)
If we do nothing, it will only encourage Gowron to continue thinking of the Federation as weak. Eventually, he will attack, and that will be the end of the Empire.Ihr werdet ruiniert sein und in bitterer Armut enden. Sons of Mogh (1996)
It's ironic that Minbari, who fought Earth in a war of aggression have been appointed keepers of these poor, struggling pockets of humanity trapped in the coldness of space.Es ist von bitterer Ironie, dass ausgerechnet Minbari, die in einem aggressiven Krieg gegen die Erde gekämpft haben, zu Verwaltern dieser armseligen Menschen gemacht wurden, die in der Kälte des Weltraums gefangen sind. The Illusion of Truth (1997)
- This is for real, people.Diesmal ist es bitterernst! Entrapment (1999)
- Oh, she certainly was.- Oh doch, es war bitterer Ernst. I, Candy (1999)
You always gotta take them with a grain or two of salt.Es wird immer ein bitterer Beigeschmack bleiben. The Truth and Nothing But... (1999)
Sometimes the sweeter the letter, the more bitter the aftertaste.Je süßer der Brief ist, desto bitterer ist der Nachgeschmack. U.S. Male (1999)
He's been compared to Elvis Costello. But I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor.Er wird mit Elvis Costello verglichen, aber Hueys Humor ist viel bitterer, viel zynischer. American Psycho (2000)
No, worse.BittererCommon Wealth (2000)
- This is serious!- Das ist bitterer Ernst! Uprising (2001)
Of course, I used homemade chocolate cookies, bittersweet ganache... and she used mud.Der war aus selbstgemachten Schokokeksen, halbbitterer Ganache, und ihrer eben aus Sand. Double Date (2001)
Howard and I are here because I've learned through bitter experience that when it comes to matrimony and law, you are the very best.Wir sind hier, weil ich aus bitterer Erfahrung gelernt habe, dass Sie in Sachen Eherecht der Allerbeste sind. Intolerable Cruelty (2003)
She won't get better. Only sicker, more bitter and meaner.Nur immer kränker, bitterer und gieriger. Illusive Tracks (2003)
You want a victory that no one will celebrate?Ein bitterer Sieg, wenn sich nur wenige über ihn freuen können. Stara basn. Kiedy slonce bylo bogiem (2003)
They used to be more bitter, and better.Früher waren sie bitterer und besser. The Bridesmaid (2004)
Returns it all the way to the 35-yard line. Another tough break for Washington.Oh, was für ein erneuter bitterer Moment für Washington. Time Bomb (2006)
Yeah, I learned that one myself, the hard way.Das kenne ich aus bitterer Erfahrung. House vs. God (2006)
Harald has been a bitter, old man.Und Harald ist ein bitterer, alter Mann geworden. The Girl with the Dragon Tattoo (2009)
If you cheated, and lied on top of it, it would be very serious.Wenn Mommaerts Recht hat und du geschummelt und gelogen hast, ist das bitterer Ernst. Sans rancune! (2009)
Greasy food, bitter coffee, the seats are too red, but...Fettiges Essen, bitterer Kaffee, zu rote Sofas, aber... I Killed My Mother (2009)
Huh, bitter batters?Huh, bitterer Schlagmann? Wild Alaskan Salmon (2009)
Bitter aftertaste of reality?Bitterer Nachgeschmack der Realität? High School (2010)
A larger, more bitter lump of clay.Ein Größerer, mehr bitterer Klumpen Lehm. Tinkle Like a Princess (2010)
My heart was broken, and like a bitter, old picklepuss, I took it out on robosexuals everywhere.Mein Herz war gebrochen, und wie ein bitterer alter Miesepeter, ließ ich es überall an Robosexuellen aus. Proposition Infinity (2010)
Pink lividity, the smell of bitter almonds.Die rosa Hautverfärbung, der Geruch bitterer Mandeln... Law & Murder (2011)
The room stank of bitter medicine.Das Zimmer stank nach bitterer Arznei. Cloud Atlas (2012)
Yuck it's more bitter than Chinese medicine!Das ist ja bitterer als Medizin. Tai Chi Zero (2012)
The more bitter it is the better the qualityJe bitterer er ist, desto besser ist seine Qualität. Tai Chi Zero (2012)
Count Dooku's bitter betrayal of his former apprentice, Asajj Ventress, resulted in the creation of a new menace in the galaxy, Savage Opress.A sajj Ventress' bitterer Verrat an Count Dooku hat eine neue Bedrohung für die Galaxis hervorgebracht. Savage Opress. Brothers (2012)
It is an extremely serious and highly infections disease- Es ist eine bitterernste und höchst ansteckende, Episode #1.2 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top