Search result for

biques

(98 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biques-, *biques*, bique
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา biques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *biques*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ubiquity[N] การมีอยู่ทั่วไป, See also: การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, Syn. omnipresence
ubiquitous[ADJ] ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, Syn. omnipresent, pervasive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ubiquitous(ยูบิค'ควิทัส) adj. มีอยุ่ทุกหนทุกแห่ง., Syn. ubiqitary n., See also: ubuquity n.
ubiquity(ยูบิค'คิวที) n. การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, See also: ubiquitous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ubiquitous(adj) แพร่หลาย,อยู่ทั่วไปทุกๆแห่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal ubiquityการสถิตอยู่ทั่วไปโดยนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartic equation; biquadratic equationสมการกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biquadratic equation; quartic equationสมการกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biquadratic functionฟังก์ชันกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biquadraticกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ubiquitousพบทั่วไป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mozambique tilapiaปลาหมอเทศ [TU Subject Heading]
Ubiquitinยูบิควิติน [TU Subject Heading]
Ubiquitous computingยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง [TU Subject Heading]
Obique visibility - Slant visibilityทัศนวิสัยในแนวเฉียง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at Angola, look at Mozambique, look at Zimbabwe.ดูตัวอย่าง แอนโกล่า.. โมแซมบิค.. แล้วก็ซิมบับเวย์ ไว้นะ Invictus (2009)
- I grew up in Texas. Football is ubiquitous in Texas.ฉันโตมาในเท็กซัส ฟุตบอลมีอยู่ดาษดื่นในเท็กซัส The Cornhusker Vortex (2009)
Served six tours in Desert Storm, four in Bosnia... three each in Angola, Somalia, Mozambique, Nicaragua and Sierra Leone.เข้าประจำการ 6 ครั้งในสงครามพายุทะเลทราย และ 4 ในบอสเนีย 3ใน แอนโกล่า,โซมาเลีย,โมซัมบิ,นิการากัวและประเทศเซียร์ราลีโอน MacGruber (2010)
It's actually ubiquitous in the environment.อันที่จริงแล้วมันพบได้ทั่วไป Sense Memory (2011)
He used forged I.D's to confirm a shipment heading down to Southern Mozambique on a boat called "Morning Star."เขาใช้บัตร ป.ช.ช. ปลอมเพื่อยืนยันการส่ง สินค้าที่กำลังมุ่งหน้าสู่ทางใต้ของโมซัมบิก บนเรื่อที่ชื่อ "Morning Star." Vengeance, Part 1 (2012)
Ah, the ubiquitous Emily Thorne.อ่า, ทั่วๆไป เอ็มมิลี่ ธอร์น Truth: Part 1 (2013)
Before the success of the ubiquitous human-sized police robots... there was a bigger bad boy on the block: the Moose.ก่อนที่ความสำเร็จของการแพร่หลาย หุ่นยนต์ตำรวจมนุษย์ขนาด ... มีเด็กไม่ดีที่ใหญ่กว่า ในการป้องกัน. มู Chappie (2015)
It appears to be ubiquitous.มันปรากฏ อยู่ทุกที่ The Cave (2005)
She was mozambiqued.-เธอถูก "โมซัมบิค" See-Through (2007)
Or Mozambique, if that's possible.Oder Mozambique, wenn das geht. The Legend of Rita (2000)
Preferably Angola or Mozambique.Am liebsten nach Angola oder Mozambique. The Legend of Rita (2000)
We wont send any one of you to Africa, not Angola, not Mozambique.Wir werden niemand von euch nach Afrika verschicken, nach Angola oder Mozambique. The Legend of Rita (2000)
Ubiquitous.Ubiquitär. Nine Lives (2005)
You drank too much.Biquet, hör auf zu trinken. You Are So Beautiful (2005)
Tight wheezing throughout.Ubiquitäres Pfeifen. Bloodline (2006)
She was Mozambiqued.Sie wurde mosambiquiert. See-Through (2007)
Party like New Year's in Mozambique.TIMMY: Lasst uns feiern, als wären wir zu Silvester in Mozambique. I Don't (2007)
Six miles past the Mozambique border.1o KM... hinter der Grenze von Mosambique. Safari (2009)
I get to Mozambique or I lose Bako.Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, wir kommen zu spät nach Mosambique. Safari (2009)
Get this straight. My name's not Jean. I'm Ralph Becker.Damit das ein für alle Male klar ist, ich heiße Ralf Becker und ich werde die Grenze von Mosambique überqueren mit ihnen, als lieber Tourist. Safari (2009)
So smile. We're crossing the border.Also, lächeln, bis wir die Grenze von Mosambique überquert haben. Safari (2009)
We'd like to visit your great land, to glimpse the 1001 wonders of the pearl of Africa!Wir wollen eine kleine Tour durch ihr schönes Land machen, um die Besonderheiten von Mosambique zu entdecken, der Perle von Afrika. Safari (2009)
Not your 1st time in Mozambique.Das ist nicht das erste Mal, daß sie in Mosambique sind, he? Safari (2009)
I'm Hammal, leader of the Mozambique counter-insurgency.Ich bin Youssouf Hammal, Chef der Bewegung Conter-Revolution Mosambique. Safari (2009)
To celebrate this historic event, the future national anthem of Mozambique.Sie werden in der Geschichte verewigt werden... in der internationalen Geschichte von Mozambique. Safari (2009)
- You know what a Mozambique is?Weißt du was ein Mozambique ist? Mozambique (2009)
- Used to be called the Mozambique.- Ja. Das nannte man den Mozambique. Mozambique (2009)
You know why they called it the Mozambique?Weißt du warum man es den Mozambique nennt? Mozambique (2009)
"ubiquitous assimilation"ubiquitäre Assimilation? Detachment (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
จำนวนกำลังสาม[n. exp.] (jamnūan kamlang sām) EN: cube number   FR: nombre cubique [m]
คำมูลมากพยางค์[n. exp.] (khammūn māk phayāng) FR: mot polysyllabique [m] ; polysyllabe [m]
คำมูลพยางค์เดียว[n. exp.] (khammūn phayāng dīo) FR: mot monosyllabique [m] ; monosyllabe [m]
กรณฑ์สาม[n. exp.] (kron sām) EN: cube root   FR: racine cubique [f]
กรดเฮ็กซูโรนิก[n. exp.] (krot hēksūrōnik) EN: hexuronic acid ; C6H8O6   FR: acide hexuronique [m] ; C6H8O6 ; acide ascorbique [m]
แพะ[n.] (phae) EN: goat   FR: chèvre [f] ; bique [f] (fam.)
ประเทศโมซัมบิก [n. prop.] (Prathēt Mōsambik) EN: Mozambique   FR: Mozambique [m]
ระบบลิมบิก[n. exp.] (rabop limbik) EN: limbic system   FR: système limbique [m] ; rhinencéphale [m]
รากที่สาม [n. exp.] (rāk thī sām) EN: cube root   FR: racine cubique [f]
ซึ่งมีพยางค์เดียว[adj.] (seung mī phayāng dīo) EN: monosyllabic   FR: monosyllabique

CMU English Pronouncing Dictionary
UBIQUITY    Y UW0 B IH1 K W AH0 T IY0
MOZAMBIQUE    M OW2 Z AE0 M B IY1 K
MOZAMBIQUE    M OW2 Z AH0 M B IY1 K
UBIQUITOUS    Y UW0 B IH1 K W AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ubiquity    (n) (y uu1 b i1 k w i t ii)
Mozambique    (n) (m ou2 z a m b ii1 k)
ubiquitous    (j) (y uu1 b i1 k w i t @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgegenwart {f}; Ubiquität {f}ubiquity; ubiquitousness [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeit {f}ubiquitousness [Add to Longdo]
allgegenwärtig; überall verbreitet; ubiquitär; omnipräsent {adj}ubiquitous; omnipresent [Add to Longdo]
allgegenwärtig {adv}ubiquitously [Add to Longdo]
biquadratischquartic [Add to Longdo]
Mosambik [geogr.]Mozambique (mz) [Add to Longdo]
Maputo (Hauptstadt von Mosambik)Maputo (capital of Mozambique) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[, kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
ティラピア・モザンビカ[, teirapia . mozanbika] (n) (See モザンビークティラピア) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique) [Add to Longdo]
モザンビーク[, mozanbi-ku] (n) Mozambique; (P) [Add to Longdo]
モザンビークティラピア;モザンビークテラピア[, mozanbi-kuteirapia ; mozanbi-kuterapia] (n) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
モザンビーク共和国[モザンビークきょうわこく, mozanbi-ku kyouwakoku] (n) (See モザンビーク) Republic of Mozambique [Add to Longdo]
ユビキタス[, yubikitasu] (adj-na) (abbr) {comp} ubiquitous computing [Add to Longdo]
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
ユビキノン[, yubikinon] (n) (See 補酵素Q) ubiquinone [Add to Longdo]
川雀[かわすずめ;カワスズメ, kawasuzume ; kawasuzume] (n) (uk) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
普偏性;普辺性[ふへんせい, fuhensei] (n) universality; ubiquity; omnipresence [Add to Longdo]
普遍(P);普偏;普辺[ふへん, fuhen] (adj-na) universal; ubiquitous; omnipresent; (P) [Add to Longdo]
普遍的[ふへんてき, fuhenteki] (adj-na) universal; omnipresent; ubiquitous; (P) [Add to Longdo]
遍在[へんざい, henzai] (n,vs) omnipresence; ubiquity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive [Add to Longdo]
普遍性[pǔ biàn xìng, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] ubiquity; universality [Add to Longdo]
莫桑比克[Mò sāng bǐ kè, ㄇㄛˋ ㄙㄤ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ, ] Mozambique [Add to Longdo]
贝拉[Bèi lā, ㄅㄟˋ ㄌㄚ, / ] Beira, Mozambique [Add to Longdo]
马普托[Mǎ pǔ tuō, ㄇㄚˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄛ, / ] Maputo (capital of Mozambique) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top