ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bine

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bine-, *bine*
Possible hiragana form: びね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
carbine(คาร์'ไบนฺ) n. ปืนไรเฟิลสั้นชนิดหนึ่ง, Syn. short rifle
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
turbine(เทอ'บิน,-ไบนฺ) n. กังหัน,กังหันน้ำ,ระหัดน้ำ,เครื่องกังหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
carbine(n) ปืนสั้น
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Binette กระป๋องขยะ
ถังขยะใบเล็ก [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāpphayon) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement

CMU English Pronouncing Dictionary
BINES    B AY1 N Z
BINEGAR    B IH1 N IH0 G ER0
BINETTE    B IH0 N EH1 T
BINETTI    B IH0 N EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bine    (n) bˈaɪn (b ai1 n)
bines    (n) bˈaɪnz (b ai1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
カービン[, ka-bin] (n) carbine [Add to Longdo]
カービン銃[カービンじゅう, ka-bin juu] (n) carbine [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination [Add to Longdo]
カラビナ[, karabina] (n) carabiner (ger [Add to Longdo]
ガスタービン[, gasuta-bin] (n) gas turbine; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] combined [Add to Longdo]
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bine \Bine\, n. [{Bind}, cf. {Woodbine}.]
   The winding or twining stem of a hop vine or other climbing
   plant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bine
   n 1: European twining plant whose flowers are used chiefly to
      flavor malt liquors; cultivated in America [syn: {common
      hop}, {common hops}, {bine}, {European hop}, {Humulus
      lupulus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top