ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beta

B EY1 T AH0   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beta-, *beta*
Possible hiragana form: べた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beta[N] อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
beta cellดูที่ islet cells
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to,take seize
hebetatevt. ทำให้ทื่อ,ทำให้ทึ่ม vi. กลายเป็นทื่อ,กลายเป็นทึ่ม. adj. ทื่อ,, See also: hebetation n. hebetative adj.
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต

English-Thai: Nontri Dictionary
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beta coefficientสัมประสิทธิ์บีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta distributionการแจกแจงบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta functionฟังก์ชันบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta particleอนุภาคบีตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
betacyaninบีทาไซยานิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา
มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Beta Blockersยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta Carboxyl Groupหมู่เบต้าคารบอคซิล [การแพทย์]
Beta Caroteneเบตาคาโรทีน,เบต้าแคโรทีน [การแพทย์]
Beta Cellsเบตาเซลล์,เบตาเซลล์ [การแพทย์]
Beta Cyaninบีตาไซยานิน [การแพทย์]
Beta Cyanoalanineเบต้าไซยาโนอะลานีน [การแพทย์]
Beta Globulinsบีตาโกลบูลิน,สาร;เบตาโกลบุลิน;เบต้า-กลอบบูลิน [การแพทย์]
Beta Hemolytic Streptococciเชื้อในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดกรัมบวก [การแพทย์]
Beta Keratinเบต้าเคอราติน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
But, thankfully, that same day... she entered the Beta Delta Pi wet t-shirt contest... where she was completely hosed down from head to toe.แต่โชคดี ที่ในวันนั้น เธอเข้าแข่งขันสาวเสื้อเีปียกของเบต้า เดลต้า ไพ ซึ่งเธอถูกสายยางฉีดน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้า Legally Blonde (2001)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
It was probably those Beta fuckers!Who did it? ! It was probably those Beta fuckers. The Butterfly Effect (2004)
RYAN: This is it. Beta Delta Xi.ถึงแล้ว เบต้า เดลต้า 11 American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
All right, Beta on three.เอาละเบต้า เริ่มตอนนับสาม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
All right, let's go now. Come on, Beta on three.เอาละไปกันได้แล้วพวกเรา นับ 3 แล้วเบต้า American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- Beta on three.-นับ 3 แล้วเบต้า American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Beta House fucking rules!Beta House fucking rules! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I'm calling to inform you that the beta version of the Intersect computer was successful.ฉันโทรมาแจ้งให้รู้ว่าอินเตอร์เซ็ค... เวอร์ชั่นทดลองนั้นสมบูรณ์แล้ว Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Both alpha and beta wave.ทั้งคลื่นอัลฟ่าและเบต้า Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betaIt's today's packed-lunch as well, but aren't menus prepared by you and Itsuki low in beta-carotene-rich vegetables?
betaWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสีเบตา[N] beta ray, Notes: (อังกฤษ)
บีตา[N] beta rays, Syn. เบตา, อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา, Example: อนุภาคแอลฟาก่อนจะแตกออกเป็นอนุภาคบีตาจะมีเวลาแตกต่างกัน, Thai definition: อนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี มี 2 ชนิด คือ อิเล็กตรอน และ โพซิตรอน มักเรียกกระแสอนุภาคบีตาว่า รังสีบีตา ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 290,000 กิโลเมตรต่อวินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุมากกว่ารังสีแอลฟา แต่น้อยกว่ารังสีแกมมา, Notes: (ฟิสิกส์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bētā) EN: beta rays   
อนุภาคบีตา[n. exp.] (anuphāk bītā) EN: beta rays   
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
รังสีเบตา[n. exp.] (rangsī bētā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รังสีบีตา[n. exp.] (rangsī bītā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รุ่นทดสอบสอง[n. exp.] (run thot søp søng) EN: beta version   FR: version bêta
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get   FR: mener le bétail
วัวควาย[n.] (wūa-khwāi) EN: cattle ; livestock   FR: bétail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETA B EY1 T AH0
BETAS B EY1 T AH0 Z
BETAR B EH1 T AA0 R
BETAKE B IY0 T EY1 K
BETAVON B EH1 T AH0 V AA0 N
BETAMAX B EY1 T AH0 M AE0 K S
BETABIA B AH0 T AE1 B IY0 AH0
BETABIA B AH0 T EY1 B IY0 AH0
BETANCUR B AH0 T AE1 NG K ER0
BETAKEREN B EH2 T AH0 K EH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beta (n) bˈiːtə (b ii1 t @)
betas (n) bˈiːtəz (b ii1 t @ z)
betake (v) bˈɪtˈɛɪk (b i1 t ei1 k)
betaken (v) bˈɪtˈɛɪkən (b i1 t ei1 k @ n)
betakes (v) bˈɪtˈɛɪks (b i1 t ei1 k s)
betaking (v) bˈɪtˈɛɪkɪŋ (b i1 t ei1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ), #62,062 [Add to Longdo]
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] beta- or type 2 [Add to Longdo]
乙种促效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] beta-2 agonist [Add to Longdo]
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] beta ray (electron stream from radioactive decay) [Add to Longdo]
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus) [Add to Longdo]
倍塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, ] beta [Add to Longdo]
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, ] beta Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betastung {f}palpation [Add to Longdo]
betasten; abtasten | betastend; abtastend | betastet; abgetastet | betastet; tastet ab | betastete; tastete abto palpate | palpating | palpated | palpates | palpated [Add to Longdo]
betastento feel {felt; felt} [Add to Longdo]
Betablocker {m} [med.]beta-blocker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべた[, subeta] (n) (col) bitch [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
べたんこ[, betanko] (adj-no) squished flat [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta [Add to Longdo]
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
ベータバージョン[べーたばーじょん, be-taba-jon] beta version [Add to Longdo]
ベータ版[ベータはん, be-ta han] beta version [Add to Longdo]
β版[べたはん, betahan] beta version [Add to Longdo]
ベータ[べーた, be-ta] beta [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
麻酔[ますい, masui] Betaeubung, Narkose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beta \Be"ta\, n. [Gr. bh^ta.]
   The second letter of the Greek alphabet, B, [beta]. See {B},
   and cf. etymology of {Alphabet}.
 
   Note: Beta (B, [beta]) is used variously for classifying, as:
   (a) (Astron.) To designate some bright star, usually the
     second brightest, of a constellation, as, [beta]
     Aurig[ae].
   (b) (Chem.) To distinguish one of two or more isomers; also,
     to indicate the position of substituting atoms or groups
     in certain compounds; as, [beta]-naphthol. With acids, it
     commonly indicates that the substituent is in union with
     the carbon atom next to that to which the carboxyl group
     is attached.
     [Webster 1913 Suppl.] Betacism

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beta
   adj 1: second in order of importance; "the candidate, considered
       a beta male, was perceived to be unable to lead his party
       to victory"
   2: preliminary or testing stage of a software or hardware
     product; "a beta version"; "beta software"
   n 1: the 2nd letter of the Greek alphabet
   2: beets [syn: {Beta}, {genus Beta}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 beta
  /bay't@/, /be?t@/, /bee?t@/, n.
 
   1. Mostly working, but still under test; usu. used with ?in?: in beta. In
   the {Real World}, hardware or software systems often go through two stages
   of release testing: Alpha (in-house) and Beta (out-house?). Beta releases
   are generally made to a group of lucky (or unlucky) trusted customers.
 
   2. Anything that is new and experimental. ?His girlfriend is in beta? means
   that he is still testing for compatibility and reserving judgment.
 
   3. Flaky; dubious; suspect (since beta software is notoriously buggy).
 
   Historical note: More formally, to beta-test is to test a pre-release
   (potentially unreliable) version of a piece of software by making it
   available to selected (or self-selected) customers and users. This term
   derives from early 1960s terminology for product cycle checkpoints, first
   used at IBM but later standard throughout the industry. Alpha Test was the
   unit, module, or component test phase; Beta Test was initial system test.
   These themselves came from earlier A- and B-tests for hardware. The A-test
   was a feasibility and manufacturability evaluation done before any
   commitment to design and development. The B-test was a demonstration that
   the engineering model functioned as specified. The C-test (corresponding to
   today's beta) was the B-test performed on early samples of the production
   design, and the D test was the C test repeated after the model had been in
   production a while.
 

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 beta
  beet

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 beta
  beta

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top