Search result for

bestiegen

(54 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestiegen-, *bestiegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bestiegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bestiegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My people greatest light cavalry ever mount horse!Ich habe die beste Leichte Kavallerie, die je ein Pferd bestiegen hat. The Villain (1979)
Meaning that I was the first one to get to Miss Thing over there.Das heißt, ich war der Erste, der die Kleine bestiegen hat. The Last American Virgin (1982)
The New York Limited now boarding on Track number 9.Der New York Limited kann jetzt auf Gleis Nummer 9 bestiegen werden. Love and Marriage: Part 1 (1986)
Don't go. I'm depressed, And willie's kicking me out of bed.Hier, da hab ich den Mount Floppy auf dem Planeten Griphard bestiegenNight Train (1987)
I'm sorry -- I didn't know you were depressed.Bestiegen? Der Berg ist flach. Er ist flach. Night Train (1987)
You really did have a exciting life.Oh, schau an, wer mir hier was über Abenteuer erzählt. Ich lass mich nicht von jemandem anmachen, der einen flachen Berg bestiegen hat. Night Train (1987)
Well, he fell face-Down in a pile of gravel. This is a fine how-Do-You-Do. No matter what happens, i get no beans.Weißt du, für jemanden, der durchs Universum gereist ist, alle möglichen Abenteuer erlebt und einen flachen Berg bestiegen hat, bist du ein unglaubliches Weichei. Night Train (1987)
I'm really getting tired of you whining.Ich habe Mount Floppy nie bestiegenNight Train (1987)
You know, she climbed The Widowmaker twice before?Wissen Sie, sie hatte den Widowmaker vorher schon zweimal bestiegenThe Widowmaker (1987)
He hasn't climbed anything since you hit this burg.Er hat nichts bestiegen, seit du hier bist. Earth Angel (1987)
Well, he found his way out and he has knocked up every dog in the neighborhood.Tja, er ist abgehauen... und hat jede Hündin in der Nachbarschaft bestiegenPoppy's by the Tree: Part 1 (1987)
Chevrolet. - Mounted by the gods.- Bestiegen von den Göttern. Angel Heart (1987)
Oh, of course, you... ..had a chance to... ..check me out... ..thoroughly... ..before you jumped on me.Aber du hattest natürlich... die Möglichkeit... mich gründlich zu inspizieren... bevor du mich bestiegen hast. Dead Ringers (1988)
When your ancestors were still shepherds screwing sheep on the mediterranean coast... ours were the crime lords of Asia.Als Ihre Vorfahren an der Mittelmeerküste noch als Hirten Schafe bestiegen haben waren die unseren die Verbrecherfürsten Asiens. The Punisher (1989)
For instance, we know that you could not possibly have committed the murder, because, át 6h 15m, on that night, you were boarding a train for London.Zum Beispiel: Wir wissen, dass Sie den Mord nicht begangen haben können. Denn um 6:15 Uhr haben Sie den Zug nach London bestiegenThe Mystery of Hunter's Lodge (1991)
- Did you mount her?- Hast du sie bestiegenGrumpy Old Men (1993)
Together they escaped to the coast and quickly set sail for Tahiti.Zusammen flüchteten sie zur Küste und bestiegen ein Schiff nach Tahiti. A Little Princess (1995)
- Have you ever climbed Mt. Everest?-Bestiegen Sie je den Mount Everest? The Glimmer Man (1996)
"Wilfred Keeley, CEO of Great Benefit, was detained yesterday at JFK, just after boarding a flight bound for Heathrow.""Mr. Wilfred Keeley, Geschäftsführer von Great Benefit, wurde gestern am Flughafen festgenommen, kurz nachdem er ein Flugzeug nach Heathrow bestiegen hatte. The Rainmaker (1997)
My father gave it to me when I climbed Mont Blanc.Mein Vater hat sie mir geschenkt, nachdem ich den Montblanc bestiegen hatte. Seven Years in Tibet (1997)
When you climbed K2 did you base camp at 25,000 or 30,000 feet?Als Sie den K2 bestiegen, haben Sie da Ihr Lager in 7500 m oder 9000 m Höhe aufgeschlagen? Jurassic Park III (2001)
Yeah. I heard it's supposed to be great. It's about those guys who climbed mt.Es geht um den Typen, der den Mount Everest bestiegen hat. No Retreat (2001)
You've climbed mount Everest?Sie haben den Everest bestiegenNo Retreat (2001)
Why would you say you climbed mount Everest?Warum hast du gesagt, du hast den Everest bestiegenNo Retreat (2001)
You were afraid of getting lost, afraid of disappearing... but you still climbed onto that platform, real or not.Sie hatten Angst, zu verschwinden, unsichtbar zu werden, aber trotzdem bestiegen Sie die Plattform, echt oder nicht. Vanishing Point (2002)
A smart man would've known I was on to him. He would never have got on the plane.Ein kluger Mann hätte gewusst, dass ich ihn durchschaue und das Flugzeug nie bestiegenLara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
Means she wants to get porked.Bedeutet daß sie bestiegen werden will. The River (2003)
My good friend, Rebecca Randall, climbed Everest.Meine Freundin Rebecca Randall hat den Mount Everest bestiegenA Cook (2003)
IT WAS AS IF HE'D BOARDED A VERY LONG TRAIN HEADING FOR A DROWSY FUTURE THROUGH THE UNFATHOMABLE NIGHT.Es schien, als hätte er einen langen Zug bestiegen, der durch die endlose Nacht einer ungewissen Zukunft entgegen fuhr. 2046 (2004)
He pounded me like a mallard duck.Er hat mich bestiegen wie ein Mongolenhengst. 50 First Dates (2004)
He just screwed her mother.Er hat ihre Mutter bestiegen und basta. The Bridesmaid (2004)
Unverifiable reports suggest that shortly after he betrayed us in Kamyshev, Sloane boarded a plane at the airport in Grozny.Es heißt, Sloane hätte kurz nach der Flucht in Kamyshew in Grozny ein Flugzeug bestiegenLegacy (2004)
Which I'm told, he has climbed. Several times. - He goes by the name of the lmmortal.Den er... wie ich höre, bestiegen hat. The Girl in Question (2004)
At 1700 hours Ivan Curtis boarded a private jet.Curtis hat um 17 Uhr ein Privatflugzeug bestiegen... 1... (2005)
Once I assumed the throne, Mara was to be given to Otho as his wife.Sobald ich den Thron bestiegen hätte... sollte Mara Otho zur Frau gegeben werden. The Tower (2005)
I thought you saw her get on the train with him!Ich dachte, sie hätten beide den Zug bestiegenThe Illusionist (2006)
Later that night... he climbed onto his sister and fucked her like a pig!Als er nach Hause kam... da hat er seine Schwester bestiegen. Und er fickte sie durch wie ein Tier. Sheitan (2006)
I climbed on my sister and fucked her like a pig!Ich hab meine Schwester bestiegen. Ich hab sie gefickt wie ein Tier. Sheitan (2006)
She had no symptoms before she climbed onto her head.Sie hatte keine Symptome bevor sie ihren Kopf bestiegen hat. Meaning (2006)
You know, like how they climbed a mountain, how they fought in a war.Du weißt schon, wie er einen Berg bestiegen hat, wie er in einem Krieg gekämpft hat. Van Hickey (2006)
just lik the second guy to climb mount everest didn't mind getting all the way to the top only to find sir edmund hillary flat pole thrust into its supple peak.Wie der Typ der als zweites den Mount Everest bestiegen hat nur um herauszufinden das Sir Edmund Hillary bereits seinen fetten Mast in diesen geschmeidigen Gipfel gerammt hat. Little Boys (2007)
We climbed mount kilimanjaro, scaled victoria falls,and now we're back here.Wir haben den Kilimanjaro bestiegen, sahen und Victoria Falls an und sind nun zurück. In Which Addison Finds the Magic (2007)
70 years ago, you climbed this mountain that is more than 8,000 meters tall.Du hast diesen Berg vor 70 Jahren bestiegen, er ist mehr als 8000 Meter hoch. Chaotic Ana (2007)
I talked to a man who claimed he had climbed five mountains in his life.Ich hab mich mit einem unterhalten, der fünf Berge bestiegen hat. Superbad (2007)
But security tapes show that he never boarded a train.Aber Sicherheit Bänder zeigen , dass er nie einen Zug bestiegenCleaner (2007)
If I summited that mountain, maybe some day, I have to come back to climb it again.Wenn ich diesen Berg bestiegen hätte, muss ich vielleicht eines Tages zurückkommen und noch mal hochsteigen. Surviving Everest: A Tribute to Sir Edmund Hillary (2008)
That's why they were celebrating - key witnesses have just jumped on a plane and pissed off.Deshalb feierten sie- die Hauptzeugen bestiegen ein Flugzeug und haben sich verpisst. The Black Prince (2008)
He was practically on top of her.- Wie? Er hat sie praktisch bestiegenEverything... All the Time (2008)
Where were you before you got on the bus?Wo waren Sie, bevor Sie den Bus bestiegen haben? House's Head (2008)
"When young Dawn, with her rose-red fingers shone once more, they yoked their pair again, and out through the gates and echoing colonnade, they whipped the team to a run and on they flew, holding nothing back, and the princes reached the wheatlands... "Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, rüsteten sie ihr Gespann und bestiegen den prächtigen Wagen. Lenkten darauf durch die Tore des Hofs. Nicht zu verstehen. The Reader (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestiegen; erklettertclimbed [Add to Longdo]
nicht bestiegenunscaled [Add to Longdo]
klettern; erklettern; erklimmen; steigen; besteigen | kletternd; erkletternd; erklimmend; steigend; besteigend | geklettert; erklettert; erklommen; gestiegen; bestiegen | er/sie klettert | ich/er/sie kletterte | er/sie ist/war geklettertto climb | climbing | climbed | he/she climbs | I/he/she climbed | he/she has/had climbed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top