Search result for

bestieg

(57 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestieg-, *bestieg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bestieg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bestieg*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My people greatest light cavalry ever mount horse!Ich habe die beste Leichte Kavallerie, die je ein Pferd bestiegen hat. The Villain (1979)
Nicholas II succeeded to the throne in 1894.Er bestieg den Thron in 1894. Rasputin (1981)
When he ascended the throne, the dragon was unbridled.Als er den Thron bestieg, war der Drache wild. Dragonslayer (1981)
He took me down, then he put on the TV.Er bestieg mich, dann sah er fern. 48 Hrs. (1982)
Meaning that I was the first one to get to Miss Thing over there.Das heißt, ich war der Erste, der die Kleine bestiegen hat. The Last American Virgin (1982)
He climbed up the cliffs and dropped a stone on one of the giants.Er bestieg den Felsen, und bewarf den einen Riesen mit einem Stein. When the Raven Flies (1984)
It's the one Bonnie's new boyfriend... was carrying when he got on the airplane.Dieses Modell hatte Bonnies kleiner Freund bei sich, als er das Flugzeug bestiegSky Knight (1985)
"Mr. Stanwyk, using my name and passport, boarded Pan Am Flight 306."Mr. Stanwyk bestieg unter meinem Namen Pan-Am-Flug 306." Fletch (1985)
The New York Limited now boarding on Track number 9.Der New York Limited kann jetzt auf Gleis Nummer 9 bestiegen werden. Love and Marriage: Part 1 (1986)
Don't go. I'm depressed, And willie's kicking me out of bed.Hier, da hab ich den Mount Floppy auf dem Planeten Griphard bestiegen. Night Train (1987)
I'm sorry -- I didn't know you were depressed.Bestiegen? Der Berg ist flach. Er ist flach. Night Train (1987)
You really did have a exciting life.Oh, schau an, wer mir hier was über Abenteuer erzählt. Ich lass mich nicht von jemandem anmachen, der einen flachen Berg bestiegen hat. Night Train (1987)
Well, he fell face-Down in a pile of gravel. This is a fine how-Do-You-Do. No matter what happens, i get no beans.Weißt du, für jemanden, der durchs Universum gereist ist, alle möglichen Abenteuer erlebt und einen flachen Berg bestiegen hat, bist du ein unglaubliches Weichei. Night Train (1987)
I'm really getting tired of you whining.Ich habe Mount Floppy nie bestiegen. Night Train (1987)
I have studied at the feet of Hindu mystics, climbed the hidden mountains of Tibet to learn the lost secrets of that unknown kingdom.Ich erwarb mein Wissen von hinduistischen Mystikern, bestieg die versteckten tibetischen Berge, um die verlorenen Geheimnisse jenes unbekannten Reiches zu studieren. Lost Love: Part 1 (1987)
You know, she climbed The Widowmaker twice before?Wissen Sie, sie hatte den Widowmaker vorher schon zweimal bestiegen. The Widowmaker (1987)
He hasn't climbed anything since you hit this burg.Er hat nichts bestiegen, seit du hier bist. Earth Angel (1987)
Well, he found his way out and he has knocked up every dog in the neighborhood.Tja, er ist abgehauen... und hat jede Hündin in der Nachbarschaft bestiegen. Poppy's by the Tree: Part 1 (1987)
Chevrolet. - Mounted by the gods.- Bestiegen von den Göttern. Angel Heart (1987)
Neither heaven nor the horrid pass of hell has swallowed meWeder gehorte ich dem Himmel, noch bestieg ich den Hollenpfad Il trovatore (1988)
Oh, of course, you... ..had a chance to... ..check me out... ..thoroughly... ..before you jumped on me.Aber du hattest natürlich... die Möglichkeit... mich gründlich zu inspizieren... bevor du mich bestiegen hast. Dead Ringers (1988)
They were too busy watching Buck mount Mrs. Vandergelder's fur coat.Sie haben alle zugesehen, wie Buck Mrs. Vandergelders Pelzmantel bestiegThe Gypsy Cried (1989)
When your ancestors were still shepherds screwing sheep on the mediterranean coast... ours were the crime lords of Asia.Als Ihre Vorfahren an der Mittelmeerküste noch als Hirten Schafe bestiegen haben waren die unseren die Verbrecherfürsten Asiens. The Punisher (1989)
Whatever Rawley was mounting, it wasn't a mare.Was Rawley auch bestieg, es war keine Stute. The Two Jakes (1990)
For instance, we know that you could not possibly have committed the murder, because, át 6h 15m, on that night, you were boarding a train for London.Zum Beispiel: Wir wissen, dass Sie den Mord nicht begangen haben können. Denn um 6:15 Uhr haben Sie den Zug nach London bestiegen. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
- Did you mount her?- Hast du sie bestiegen? Grumpy Old Men (1993)
The Yridian vessel Lt Worf boarded at Deep Space Nine failed to arrive for our scheduled rendezvous.Das yridianische Schiff, das Worf auf Deep Space Nine bestieg, ist am vereinbarten Treffpunkt nicht erschienen. Birthright: Part II (1993)
Before our first emperor took the throne of the Centauri Republic he consulted three techno-mages, who gave him their blessing.Bevor unser erster Kaiser den Thron der Centauri bestieg, befragte er 3 Techno-Mages, die ihm ihren Segen gaben. The Geometry of Shadows (1994)
No, his best part was the crippled gay guy who climbed Mt Whitney.Nein, seine beste Rolle war der verkrüppelte Schwule, der Mount Whitney bestiegGet Shorty (1995)
Together they escaped to the coast and quickly set sail for Tahiti.Zusammen flüchteten sie zur Küste und bestiegen ein Schiff nach Tahiti. A Little Princess (1995)
- Have you ever climbed Mt. Everest?-Bestiegen Sie je den Mount Everest? The Glimmer Man (1996)
"Ken ran his hand over Leslie's large round breasts..." "and mounted her from the rear.""Ken streichelte Leslies großen Busen und bestieg sie von hinten." Deconstructing Harry (1997)
"Wilfred Keeley, CEO of Great Benefit, was detained yesterday at JFK, just after boarding a flight bound for Heathrow.""Mr. Wilfred Keeley, Geschäftsführer von Great Benefit, wurde gestern am Flughafen festgenommen, kurz nachdem er ein Flugzeug nach Heathrow bestiegen hatte. The Rainmaker (1997)
My father gave it to me when I climbed Mont Blanc.Mein Vater hat sie mir geschenkt, nachdem ich den Montblanc bestiegen hatte. Seven Years in Tibet (1997)
The following day, he took a boat from Venice... and went back to Greece, in Zakynthos... his island.Am nächsten Tag bestieg er in Venedig ein Boot und kehrte nach Griechenland zurück, nach Zakynthos, auf seine Insel. Die Gesichter, die Farben, die Gerüche, sein Elternhaus. Eternity and a Day (1998)
When you climbed K2 did you base camp at 25,000 or 30,000 feet?Als Sie den K2 bestiegen, haben Sie da Ihr Lager in 7500 m oder 9000 m Höhe aufgeschlagen? Jurassic Park III (2001)
He climbed a mountain with Lincoln.Er bestieg diesen Berg mit Lincoln. Home Again (2001)
Yeah. I heard it's supposed to be great. It's about those guys who climbed mt.Es geht um den Typen, der den Mount Everest bestiegen hat. No Retreat (2001)
You've climbed mount Everest?Sie haben den Everest bestiegen? No Retreat (2001)
Why would you say you climbed mount Everest?Warum hast du gesagt, du hast den Everest bestiegen? No Retreat (2001)
Carrie, I scaled the highest Mountain in the world. Who wouldn't ask about that?Ich bestieg den höchsten Berg der Welt, wer würde nicht danach fragen? No Retreat (2001)
You were afraid of getting lost, afraid of disappearing... but you still climbed onto that platform, real or not.Sie hatten Angst, zu verschwinden, unsichtbar zu werden, aber trotzdem bestiegen Sie die Plattform, echt oder nicht. Vanishing Point (2002)
A smart man would've known I was on to him. He would never have got on the plane.Ein kluger Mann hätte gewusst, dass ich ihn durchschaue und das Flugzeug nie bestiegen. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
"Who was sitting here sort of like I am "l wined her and dined her "And then I reclined her..."Sie saß hier ungefähr so wie ich ich bewirtete sie mit Speis und Trank Und ich bestieg sie auf der Bank Seabiscuit (2003)
Following a coup d'état, a newking takes overthe land and the world is thrown into darkness.Nach dem Staatsstreich bestieg ein neuer König den Thron. Das Land wurde in tiefe Dunkelheit gestürzt. Sword in the Moon (2003)
Means she wants to get porked.Bedeutet daß sie bestiegen werden will. The River (2003)
My good friend, Rebecca Randall, climbed Everest.Meine Freundin Rebecca Randall hat den Mount Everest bestiegen. A Cook (2003)
IT WAS AS IF HE'D BOARDED A VERY LONG TRAIN HEADING FOR A DROWSY FUTURE THROUGH THE UNFATHOMABLE NIGHT.Es schien, als hätte er einen langen Zug bestiegen, der durch die endlose Nacht einer ungewissen Zukunft entgegen fuhr. 2046 (2004)
In what year did Louis Quatorze ascend to the throne of France?In welchem Jahr bestieg Ludwig der 14. den Thron Frankreichs? The Day After Tomorrow (2004)
He pounded me like a mallard duck.Er hat mich bestiegen wie ein Mongolenhengst. 50 First Dates (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestieg wiederremounted [Add to Longdo]
bestiegen; erklettertclimbed [Add to Longdo]
nicht bestiegenunscaled [Add to Longdo]
klettern; erklettern; erklimmen; steigen; besteigen | kletternd; erkletternd; erklimmend; steigend; besteigend | geklettert; erklettert; erklommen; gestiegen; bestiegen | er/sie klettert | ich/er/sie kletterte | er/sie ist/war geklettertto climb | climbing | climbed | he/she climbs | I/he/she climbed | he/she has/had climbed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bestieg [bəʃtiːk]
     climbed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top