Search result for

besserte

(61 entries)
(2.1732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besserte-, *besserte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besserte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besserte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your grades have improved enormously in the last two years.CORABETH: Deine Noten verbesserten sich während der letzten 2 Jahre enorm. The Valediction (1980)
Both these facts improved his standard of living further.Beide Tatsachen verbesserten seinen Lebensstandard noch weiter. The Falls (1980)
He's shown some improvement over the past few weeks.Sein Zustand verbesserte sich während der letzten Wochen. The Gold Watch (1981)
I guarantee he's r eformed.Ich verspreche, dass er sich besserteMephisto (1981)
Instead of being a problem-ridden prototype, I'm the new, improved model.Statt eines Prototyps voller Defekte bin ich das neue, verbesserte Modell. Trust Doesn't Rust (1982)
Name one thing that's improved the last decade.Nenn mir etwas, was sich in den letzten 10 Jahren verbesserteThe Survivors (1983)
You know, Hannibal, I hate to admit it... but I thought Face was beginning to look good.Weißt du, Hannibal, ich gebe es ungern zu, aber ich fand, dass sich Face langsam verbesserteDeadly Maneuvers (1984)
Is it possible he's a new and improved model?Kann es sein, dass er ein neues und verbessertes Modell ist? Goliath Returns (1984)
This is my self-analyzing probe.Das ist der verbesserte Selbst-Analysator. Knight of the Drones (1984)
Lmproved maneuverability and a new braking system to handle the increases.Verbesserte Manövrierfähigkeit und ein neues Bremssystem, das ihn unter Kontrolle hält. Knight of the Juggernaut (1985)
I know.Charles entwickelte eine verbesserte Methode. The Conversion (1985)
This is the new-improved version the French developed during World War Il.Das ist die neue, verbesserte Version, entwickelt von den Franzosen im Zweiten Weltkrieg. Dead Men Leave No Trails (1986)
Wait till you see the new and improved model.Warte, bist du das neue und verbesserte Modell siehst. The Vindicator (1986)
Come on.Nun stellvertretend für die neue und verbesserte Partei: Hail to the Chief (1987)
Jack, did you work the bugs out of this?- Verbessertest du die Mischung? A Cup of Time (1987)
Hi, how are you tonight?Wenn Sie die verbesserte Auflösung mal sehen wollen. Amen... Send Money (1987)
The new improved version.Die neue, verbesserte Version. A Matter of Choice (1987)
There was no improvement in performance.Die Leistung verbesserte sich nicht. Where No One Has Gone Before (1987)
They upgraded the computers on the Wellington.Sie verbesserten den Computer auf der Wellington. 11001001 (1988)
We've improved our distillation process over the years.Mit der Zeit verbesserten wir die Destillation. Symbiosis (1988)
But we decided to make good on the $50 bonuses which greatly improved our relationship with the town.Aber wir entschieden uns, die $50-Bonusse zu honorieren, was unsere Beziehungen zur Stadt dramatisch verbesserteFunny Farm (1988)
Maybe Dr. Lamar will be better for this.Vielleicht besserte sich Dr. Lamar, vielleicht rettet er... The Shaman's Apprentice (1989)
New and improved Joker products!Neue, verbesserte Joker-Produkte! Batman (1989)
Meanwhile, things weren't getting better back in Flint.Zwischenzeitlich verbesserte sich die Situation in Flint. Roger & Me (1989)
Starting next week, you'll see a new and improved--Ab nächster Woche sehen Sie eine verbesserte... Good News, Bad News (1990)
Starting next week, you'll be seeing a new and improved Wake Up, San Francisco.Ab nächster Woche sehen Sie ein verbessertes Wach auf, San Francisco. Good News, Bad News (1990)
Welcome to the new, improved Mr. Egghead Show.Willkommen zur neuen, verbesserten Mr. Eierkopf-Show. Mr. Egghead (1990)
To catch a fish, to kill a bull, to make love to a woman.Dies ist die neue, verbesserte Eingangssequenz. Etwas verkürzt. - Was ist daran neu? Treehouse of Horror (1990)
These new sensors are capable of pinpointing power emissions of a cloaked war bird at warp.Diese verbesserten Sensoren sind imstande, die Energie eines Warbirds zu lokalisieren. Future Imperfect (1990)
The new, improved and refined Colt Peacemaker selling to you tonight for the low price of $12.Der neue, verbesserte und verfeinerte Colt Peacemaker... wird heute zum Niedrigpreis von nur 12 $ verkauft. Back to the Future Part III (1990)
IT'S ME. NO, IT'S THE NEW IMPROVED YOU,Nein, es ist das neue, verbesserte Du, denn jetzt kannst du lesen. Stephanie Gets Framed (1991)
I don't know the scientific explanation but fire made it good.Ich kann es wissenschaftlich nicht erklären, aber Feuer verbesserte ihn. Flaming Moe's (1991)
- You perfected a procedure.- Verbesserten Sie das Verfahren? Bram Stoker's Dracula (1992)
Well, Daddy, it's the new and improved smoking Tang chocked-full of vitamins and ministers.Na ja, Daddy, das ist eine neue und verbesserte, qualmende Limonade. Voll gestopft mit Vitaminen und Ministerialen. The Egg and I (1992)
...for most-improved handicap through the season....für das am meisten verbesserte Handicap der Saison. Coneheads (1993)
I forgot I had 250 million people who were paying me to make their lives a bit better.Daß 250 Millionen Menschen... mich bezahlten, damit ich ihr Leben etwas verbesserteDave (1993)
We need not a new gadget but a revised staff plan, sir.Wir brauchen kein Küchengerät, sondern einen verbesserten Personalplan, Sir. The Remains of the Day (1993)
I gave her an herbal potion and after a few hours, she improved in her condition.Ich gab ihr einen Kräutertrank und nach ein paar Stunden verbesserte sich ihr Zustand. Dragon's Eye (1993)
I used conditioned response, then environmental enhancement.Ich führte Gehorsamsübungen durch und verbesserte die Umgebung. Force of Nature (1993)
You'll be pleased to know Meg seems better this morning.Es wird Sie auch freuen, dass sich Megs Befinden besserteParadise (1994)
I have enhanced the targeting system for increased accuracy.Und ich verbesserte die Genauigkeit des Zielsystems erheblich. Genesis (1994)
Tonight all of Gotham society has turned out for Edward Nygma's gala unveiling of his New lmproved Box.Heute Abend sind alle Gothamiter zu Edward Nygmas Gala erschienen, wo er seine Neue Verbesserte Box enthüllt. Batman Forever (1995)
My New lmproved Box offers fully-interactive holographic fantasies.Meine verbesserte Box bietet Ihnen total interaktive holographische Tagträume. Batman Forever (1995)
The entire student body was utterly grateful for the improvement in their grades.Die gesamte Schülerschaft war unendlich dankbar für ihre verbesserten Noten. Clueless (1995)
Mark 4 Lawmaster, improved model, with dual on-board laser cannons, vertical take-off and landing flight capability.Mark-4-Lawmaster, verbessertes Modell: Zwillingslaserkanonen, senkrechte Start- und Landetauglichkeit, maximale Reichweite: 500 Kilometer. Judge Dredd (1995)
It"s an upgrade.Es ist ein verbessertes modell. Screamers (1995)
They stole the prototype of the advanced pulse amplifier.Sie haben den Prototypen eines verbesserten Pulsverstärkers gestohlen. Contact (1995)
Allow me to introduce the new, improved Spencer Spencer.Darf ich Ihnen vorstellen, der neue, verbesserte Spencer Spencer. Ordinary People (1995)
But being joined improved my concentration.Aber durch die Vereinigung verbesserte sich meine Konzentration. Facets (1995)
So where is the new, unimproved, unemployed me?Tja... wo ist der neue unverbesserte, arbeitslose Ersatz für mich? Best of Bundy (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebestelle {f}; Flickstelle {f}; ausgebesserte Stelle | Klebestellen {pl}; Flickstellen {pl}; ausgebesserte Stellenmend | mends [Add to Longdo]
Upgrade {n} [comp.]; verbesserte Version {f}upgrade [Add to Longdo]
Weiterentwicklung {f}; verbessertes Modellderivative [Add to Longdo]
korrigieren; berichtigen; verbessern; emendieren | korrigierend; berichtigend; verbessernd; emendierend | korrigiert; berichtigt; verbessert; emendiert | korrigierte; berichtigte; verbesserte; emendierteto emend | emending | emended | emended [Add to Longdo]
verbessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto ameliorate | ameliorating | ameliorated | ameliorates | ameliorated [Add to Longdo]
verbessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto meliorate | meliorating | meliorated | meliorates | meliorated [Add to Longdo]
verbessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto mend | mending | mended | mends | mended [Add to Longdo]
verbessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto rectify | rectifying | rectified | rectifies | rectified [Add to Longdo]
verbessern; sich bessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto improve | improving | improved | improves | improved [Add to Longdo]
verbessertetopped [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改訂版[かいていばん, kaiteiban] verbesserte_Auflage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top