Search result for

besserer

(52 entries)
(0.1027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besserer-, *besserer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besserer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besserer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you're a better sheriff than you are a cribbage player.Hoffentlich bist du ein besserer Sheriff als Cribbage-Spieler. The Outrage: Part 1 (1980)
I reckon it's because I want you to become a better man than I am.Vielleicht, weil ich möchte, dass du ein besserer Mann als ich wirst. The Outrage: Part 1 (1980)
Better quality.Von bessererOpen Government (1980)
Anteo Fallaspy's interest in this new language has nothing to do with the normal ambition of creating the invidious universal language, but is about furthering communication with vertebrates, mainly birds and their precursors, the reptiles, along the lines anticipated by Messiaen and Max Ernst.Anteo Fallaspys Interesse an dieser neuen Sprache hatte nichts mit dem üblichen Ehrgeiz zu tun, eine verhasste Universalsprache zu gründen, sondern mit besserer Kommunikation mit Wirbeltieren, hauptsächlich Vögeln und deren Vorläufern, den Vorstellungen von Messiaen und Max Ernst folgend. The Falls (1980)
He is in better shape now... than he's ever been in his life, trust me.Er ist in besserer Form als je zuvor, glaubt mir. Smokey and the Bandit II (1980)
And I want a bigger cell with better ventilation.Und eine größere Zelle mit besserer Belüftung. Stir Crazy (1980)
Looks like Donald Duck.- Na ja, 'n besserer Donald Duck. The Party (1980)
These are in better shape than I expected.Sie sind in besserer Verfassung, als erwartet. The Hostage (1981)
Sergeant Hazelton is not only very bright and incredibly pretty she is also a staff sergeant, which is a very high command level that entitles her to a better berth on the train than mine.Sergeant Hazelton ist nicht nur sehr klug und unglaublich hübsch, sie ist auch ein Staff Sergeant, was ein sehr hoher Rang ist, wodurch ihr im Zug ein besserer Schlafwagenplatz als mir zusteht. The Last Ten Days (1981)
If you are referring to me, I request that you speak more clearly in the Queen's English. That is, if we are going to converse on this wireless.Bezieht sich die Ansprache auf mich, so bitte ich Sie höflichst, sich besserer Redeart zu befleißigen, damit sie mit mir konversieren können. The Cannonball Run (1981)
Joppa would be a better starting place than some remote little island.Joppa wäre ein besserer Ausgangspunkt als eine abgelegene kleine Insel. Clash of the Titans (1981)
No. What better name than your own kin?Was für ein besserer Name als Eurer. Dragonslayer (1981)
- Yeah, that's a much better plan.- Ja, das ist ein besserer Plan. Stripes (1981)
- l'll have a better table soon, Monsignor.- Es wird gleich ein besserer Tisch frei. True Confessions (1981)
I believe that he is a better pilot than we first assumed.Er ist wohl ein besserer Pilot, als wir annahmen. Firefox (1982)
"A far better resting place I go to... than I have ever known.""Ein viel besserer Ruheort, als ich ihn je kannte." Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
But I was a better man with you, as a woman than I ever was with a woman, as a man.Aber ich war als Frau mit dir ein besserer Mann... als ich jemals mit einer anderen Frau als Mann war. Tootsie (1982)
But I feel like a better man for having been around him, even for a few days.Aber nach diesen wenigen Tagen mit ihm fühle ich mich als besserer Mensch. Bad Time on the Border (1983)
- A wager? - Laura, I'm sure it's some kind of trick.Dass ein Neuling wie ich ein besserer Spürhund sein könnte. Steele Crazy After All These Years (1983)
- [Sighs] If I were a better person, I'd be doing more of this.Wäre ich ein besserer Mensch, würde ich das öfter tun. Steeling the Show (1983)
He's never been in such fine fettle.Nie war er in besserer Verfassung. The Dresser (1983)
I've got a better one.Noch ein BessererGarçon! (1983)
Prison has reformed him.Im Gefängnis wurde er ein besserer Mensch. Yellowbeard (1983)
And a finer man now never bent his elbow to a glass of ale.Nie hat ein besserer Mann Ale getrunken. Steele Your Heart Away (1984)
That's as good a good guy as I can be.Ein besserer "guter Junge" kann ich nicht sein. To Catch a Mongoose (1984)
If he hadn't gone off, you wouldn't be head of H. M's Secret Intelligence services, now would you?Ein besserer Mann als Sie vermodert in einer Kiste. Versuchen Sie es so zu betrachten, Sir: The Jigsaw Man (1983)
Half-baked, goggle-boxed do-gooders telling everybody it's bad for you.Blödsinnige Weltverbesserer erzählen im Fernsehen, wie schädlich sie sei. Repo Man (1984)
We Germans who still have ideals should work to bring about better times.Wir Deutsche, die wir noch Ideale haben, wir sollten für die Herbeiführung besserer Zeiten wirken, Fernweh - 1919-28 (1984)
I'd have been a better cop, you know?Ich wäre wirklich ein besserer Cop gewesen? Bless the Boys in Blue (1985)
Oh, man. Hey. You're a better drum than you are a singer.Sie sind ein besserer Drummer als ein Sänger. Knight Song (1985)
He's been a real good partner, Michael, and a better friend.Er war ein guter Partner und ein noch besserer Freund. Knight by a Nose (1985)
Is it better quality this time?Ist sie heute von besserer Qualität? The Falcon and the Snowman (1985)
But face it, you're a neo-maxi-zoom dweebie, out to make yourself a better citizen.Aber ehrlich, du bist ein Megatrottel, der nur ein besserer Bürger werden will. The Breakfast Club (1985)
What I am saying is, when Jefferson Davis has shown his true cowardly colors a man more fit will take over the Confederacy.Wenn die Zeit reif ist, will ich, dass du meine Gemahlin wirst. Ich meine: Wenn Jefferson Davis gezeigt hat, wie feige er ist, muss ein besserer Mann die Konföderation übernehmen. July 1861 - Summer 1862 (1986)
This computer's more of a friend than he'll ever be.Der Computer ist ein besserer Freund, als er jemals wäre. Code Name: FREAK (1986)
The old folks were in better shape than he was.Die Senioren waren in besserer Verfassung als er. Love at Second Sight (1986)
I may be just a poor, retired postal worker, but I'm a better man than you are.Vielleicht bin ich nur ein armer, pensionierter Postangestellter. Aber ich bin ein besserer Mann als Sie. Love at Second Sight (1986)
Less risk. Better-quality stuff.Geringeres Risiko bei besserer Qualität des Stoffs. The Escape (1986)
It's just advance money.Eine Art besserer Vorschuss. Three for the Road (1986)
The Butcher would be a better name."Der Metzler" wäre ein besserer Name für ihn. The Betrayal (1986)
Hey, he is a better human being than that bitch on wheels you've got for a friend.He, der ist ein besserer Mensch als die Zicke, die du Freundin nennst. About Last Night... (1986)
With superior quality.Mit besserer qualität. Gung Ho (1986)
He's a glorified accountant and he's after you.Er ist nur ein besserer Buchhalter, und er ist hinter dir her. Hannah and Her Sisters (1986)
Yes, Gunney, I'm a better Marine than I was a singer.Ja, Feldwebel, ich bin ein besserer Soldat als Sänger. Heartbreak Ridge (1986)
It's all my fault. This would have never happened if I'd been a better probation officer.Das wäre nicht passiert, wenn ich ein besserer Bewährungshelfer wäre. Tough Guys (1986)
I just wish I was a better coach, you know.Ich wäre bloß gern ein besserer Trainer. A Night to Remember (1987)
- Maybe he's a better guy than I am.- Vielleicht ist er ein besserer Kerl. The Hero (1987)
Back in New York, where I come from, this is just an overgrown hot dog stand.In New York, wo ich herkomme, ist das ein besserer Hotdog-Stand. Back from the Dead (1987)
The world would be a better place if more sons danced with their mothers.Die Welt wäre ein besserer 0rt, wenn mehr Söhne mit ihren Müttern tanzten. Jaws: The Revenge (1987)
I'm gonna be a better person from here on out.Ich werde ab jetzt ein besserer Mensch. Raising Arizona (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin {f}some who thinks he/she an to the world to rights; do-gooder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top