Search result for

besingen

(50 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besingen-, *besingen*
Possible hiragana form: べしんげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besingen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We sing the praises of you alone,Dich nur besingen wir, Lohengrin (1982)
* The world will applaud me * * Its praise will reward me *Die Welt wird mich besingen, ihr Lob werd ich erringen. The Black Cauldron (1985)
Yes, I shall sing of your deed.- Ich werde deine Tat besingenThe Black Cauldron (1985)
Pages, sound the trumpets so oft reviled for this lad who saved my child."Diener meines Schlosses, lasst das Horn erklingen," "um den Ruhm des Retters meines Kindes zu besingen!" My Mother's Castle (1990)
Ifwe take the horse of a white god, they will write songs about us.Wenn wir sein Pferd nehmen, werden sie uns besingenDances with Wolves (1990)
They will write songs about us.Sie werden uns besingenDances with Wolves (1990)
Why, I, in this weak piping time of peace, have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun and descant on mine own deformity.In dieser schlaffen Friedenszeit weiß keine Lust ich mir und keinen Zeitvertreib, als meinen Schatten in der Sonne spähn und meine eigne Mißgestalt besingenRichard III (1995)
The song is sung of Sages who can perform miracles, which, thanks to our replicator, we do.- Sie besingen Weise und Wunder, was wir dank unseres Replikators tun. False Profits (1996)
Sing for the revolution, cry over the dead, invoke the lost face of freedom.Die Revolution besingen... Die Toten beklagen... Das vergessene Antlitz der Freiheit beschwören. Eternity and a Day (1998)
Today, they sing for you. But tomorrow, they will trample you and sing for another tyrant.Heute besingt es dich, doch morgen wird es dich zertrampeln... und einen anderen Tyrannen besingenSia, the Dream of the Python (2001)
I have to sing my pain a little.Ich muss meinen Schmerz besingenQueen Bee (2001)
You sing your pain but you tone it down a bit, so you don't provoke.Sie besingen Ihren Schmerz... aber etwas milder, so dass Sie nicht provozieren. Queen Bee (2001)
- She gets to sing her pain sometimes.- Sie darf ihren Schmerz besingenQueen Bee (2001)
She won't sing her anger.Sie wird nicht ihre Wut besingenQueen Bee (2001)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice!Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern! Platée (2002)
Let us sing the praises of Plataea, let us rejoice...Lasst uns Platée besingen, lasst uns feiern... Platée (2002)
And to the bell that's ringing calling her to church to join the singing and to praise the LordHörwie die Glocke sie zur Kirche ruft, sie soll den Herren loben und besingenYes (2004)
Shall I desire to hymn distant loveWürde ich noch die Liebe aus der Ferne besingen wollen, L'amour de loin (2004)
Jealousy is a sentiment which ill suits a poet... made to praise the world's splendor.Eifersucht ist ein Gefühl, das zu einem Dichter nicht passt. Du sollst die schöne Welt besingenHis Majesty Minor (2007)
No, I'm finally in the City of Arts to sing of your exploits! - You can put away your harp, then.Drum lass ich meine Harfe hier erklingen, um eure Ruhmestaten zu besingenAsterix at the Olympic Games (2008)
- Lovesix...Da gibt es nichts zu besingenAsterix at the Olympic Games (2008)
We sing of his courageWir besingen seinen Mut Rango (2011)
And so the lizard completes his journey from humble beginnings to the legend we sing of today.Und die Eidechse beendete also seine Reise, von den bescheidenen Anfängen hin zur Legende, die wir heute besingenRango (2011)
How I love to listen to men of distinguished lives, sing of past follies and glories.Wie ich es liebe, wenn bedeutende Männer alte Torheiten und Heldentaten besingenCloud Atlas (2012)
They'll sing songs about the few that went to Trondheim and smashed the armies of the god.Man wird die kleine Schar besingen, die in Trondheim die Armee eines Gottes auslöschte. Vikingdom (2013)
The poets sing your battle praises in the halls.Die Barden besingen deine Schlachten in den Hallen. A King's Ransom (2013)
They sing my praises because to them Savonarola was an enemy to Rome.Aber du tust nur so. Sie besingen mich, weil ich Savonarola beseitigt habe, der in ihren Augen ein Feind Roms war. Ascension (2013)
Let us rejoice in song.Lassen Sie uns das besingenThe Box (2013)
You lovely gardens here in Spain, if Carlo should walk in you of an evening, may the lawns, streams, woods and flowers sing of our love in harmony!doch diese Ewigkeit währte bloß einen Tag! Ihr schönen Gärten dieser spanischen Erde, wenn Carlo abends in euch verweilen sollte, mögen Wiesen, Bäche, Wälder, Blumen im Einklang unsere Liebe besingenDon Carlo (2013)
sing of our love in harmony!im Einklang unsere Liebe besingenDon Carlo (2013)
They'll sing to her at midnight the middle of Times Square.Sie werden sie um Mitternacht besingen, inmitten des Times Squares. The Bet (2014)
You will sing my name and of my glory.Meinen Namen werdet ihr mit Stolz erklingen lassen und meine ruhmreiche Tat besingenThe Dead Lands (2014)
Men will one day sing songs about me, sister.Dereinst wird man mich besingen, Schwester. The Wolf and the Deer (2014)
♪ We'll sing and shout the victory ♪Jesus begegnen, werden wir den Triumph besingen und verbreiten. Your Inside Voice (2015)
I will join you. We can sing together how you saved the grateful Chinos.Wir besingen gemeinsam, wie du die dankbaren Chinos gerettet hast. The Great Wall (2016)
Your songs aren't about killing yourself.- Aber sie besingen keinen Selbstmord. #IRegretNothing (2017)
I've been in some awful situations, never came close to singing about it once.Ich war schon in einigen fürchterlichen Situationen. Aber ich war noch nie annähernd versucht, sie zu besingenNeal Brennan: 3 Mics (2017)
Let's sing a gay little spring songLasst uns den Frühling besingen Bambi (1942)
Let's sing a song about springLasst uns den Frühling besingen Bambi (1942)
I don't think I've done anything to sound off about.Ich glaube nicht, dass ich viel zu besingen habe. All About Eve (1950)
I say that your verses are common and fit only for the fire they celebrate.Ich sage, deine Verse sind gewöhnlich, passend zu dem Feuer, das sie besingenQuo Vadis (1951)
But to sing beautiful things... and make people believe them...Aber wunderschöne Dinge zu besingen... und andere Menschen dazu zu bringen, an sie zu glauben-- Spartacus (1960)
# Our daughters' daughters will adore us and we'll sing in grateful chorus... einst besingen, was wir für sie erringen. Mary Poppins (1964)
# Our daughters' daughters will adore us # And they'll sing in grateful chorusDie Kindeskinder einst besingen, was wir heut'für sie erringen ... Mary Poppins (1964)
Fair maidens sing their praises along the DanubeHolde Mädchen besingen ihren Ruhm am Donaustrand Knyaz Igor (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top