Search result for

bemannt

(55 entries)
(0.1306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bemannt-, *bemannt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bemannt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bemannt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Man the capstan.Bemannt den Ankerspill. Yellowbeard (1983)
If you want to send a pod down, send an unmanned one.Wenn schon eine Sonde, dann eine unbemannte. -Das sehe ich nicht so. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes, sir, but the bridge seems to be run by computer.Aber die Brücke ist nur von einem Computer bemanntStar Trek III: The Search for Spock (1984)
Captain's log, star date 41263.1.Seit sie den bemannten Raumflug haben, sind die Antikaner und die Selay Todfeinde geworden. Lonely Among Us (1987)
There is no one aboard it.Das Schiff ist unbemanntThe Battle (1987)
It was paint.Er war bemanntLethal Weapon (1987)
Pained?BemanntLethal Weapon (1987)
I looked through the window.Draußen sah ich ein vollbemanntes Schiff untergehen. Pelle the Conqueror (1987)
We are the first manned vessel to enter the Selcundi Drema sector.Wir sind das erste bemannte Schiff im Selcundi-Drema-Sektor. Pen Pals (1989)
The Barzans do not have manned space travel.Die Barzan besitzen keine bemannte Raumfahrt. The Price (1989)
First, you conveniently arrange to play host, then you plan to send a manned probe into the wormhole!Erst richten Sie es ein, dass Sie der Gastgeber sind, schon planen Sie, eine bemannte Sonde in das Wurmloch zu schicken! The Price (1989)
It was the third manned attempt to travel beyond Earth's solar system.Die dritte bemannte Mission außerhalb des Sonnensystems. The Royale (1989)
How? I thought we were the only manned vessel out here.Ich dachte, wir seien hier das einzige bemannte Schiff. Time Squared (1989)
Manned space flight is possible.Bemannte Raumfahrt ist möglich. Black Rain (1989)
The world's first unmanned flying desk set.Das erste unbemannte fliegende Schreibtisch-Set der Welt. Dead Poets Society (1989)
Scanning. The vessel reads as an unmanned sublight freighter. Origin?Laut Scanner ist das Schiff ein unbemannter leichter Frachter. Final Mission (1990)
- Battle stations are manned and ready.- Gefechtsstationen sind bemanntThe Hunt for Red October (1990)
Stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers.Die mit Cyberdyne-Rechnern aufgerüsteten Tarnkappen-Bomber operieren unbemanntTerminator 2: Judgment Day (1991)
The unmanned structure stopped relaying its data two months ago.Der unbemannte Posten überträgt seit zwei Monaten keine Daten mehr. The Nth Degree (1991)
We do not make surprise attacks on manned outposts!Wir führen keine Angriffe auf bemannte Außenposten durch! The Wounded (1991)
Man the parapet!Bemannt die Brüstung! Army of Darkness (1992)
Sensors show several objects, 29 metres in length and unmanned.Die Sensoren zeigen Objekte an. Sie sind 29 Meter lang und unbemanntConundrum (1992)
We're just beginning to launch small missiles.Wir fangen gerade mit der unbemannten Raumfahrt an. The Inner Light (1992)
Man the barricades!- Bemannt die Barrikaden! Squanto: A Warrior's Tale (1994)
Unmanned Kryptonian probes... have explored every corner of the known galaxy and beyond.Unbemannte kryptonische Sonden haben jeden Flecken der bekannten Galaxie und darüber hinaus erforscht. Foundling (1994)
I have every confidence that given enough time... we can achieve the conversion to a manned vessel.Ich bin davon überzeugt, dass, mit genügend Zeit, wir auch bemannte Schiffe schicken können. Foundling (1994)
After decades of research, $400 billion... and two years since lifting off from Earth... the first manned mission to Mars is about to come home.Nach Jahrzehnten der Forschung, Milliardensummen und zwei Jahren im All befindet sich die erste bemannte Marsraumfähre auf dem Heimweg. Better Than Martians (1994)
The Dominion maintains an unmanned subspace relay on the seventh planet.Das Dominion hat eine unbemannte Relais-Station auf dem siebten Planeten. The Search: Part I (1994)
According to our sensor sweeps it looks like Ornithar was telling the truth when he said the relay station was unmanned.Sieht so aus, als ob Ornithar die Wahrheit sagte, als er angab, dass die Station unbemannt sei. The Search: Part I (1994)
It appears to be an unmanned probe, about half a metre in diameter.Wahrscheinlich eine unbemannte Sonde, eineinhalb Meter Durchmesser. Bloodlines (1994)
There is no response from any manned station.Keine der Stationen scheint bemannt zu sein. Genesis (1994)
S- 4B is stable, SLA panels are drifting free. 3 MONTHS PRIOR TO LAUNCHBEMANNTES RAUMFLUGZENTRUM 3 MONATE VOR DEM START Apollo 13 (1995)
I'll have to say that this is the most serious situation... we've ever encountered in manned space flight.Dies ist die ernsteste Situation, die wir je in der bemannten Raumfahrt hatten. Apollo 13 (1995)
Doesn't matter. Mark 12s are designed to fire even if they're unmanned.Mark 12 ist konzipiert, auch unbemannt zu feuern. Alone (1995)
I'm told you salvaged this from an abandoned Starfury you found floating dead in Sector 87.Mir wurde berichtet, Sie hätten dieses teil aus einem KampffIieger, der unbemannt in Sektor 87 trieb. Ist das richtig? Whatever Happened to Mr. Garibaldi? (1996)
Seems likes it's coming from an unmanned buoy. Coordinates 140 mark 317.Sie kommt von einer unbemannten Boje, Koordinaten 140.317. Basics: Part I (1996)
It must have been an unmanned vessel. Possibly a probe.Es muss unbemannt gewesen sein. Dreadnought (1996)
They appear to be manned by automated units virtually identical to those operating the first ship.Sie sind mit Automatischen Einheiten bemannt, wie das erste Schiff. Prototype (1996)
So we can try a manned test flight?- Ist jetzt ein bemannter Testflug drin? Threshold (1996)
Jerome Morrow, Navigator 1 st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.Jerome Morrow, erster Navigator, startet zu einem einjährigen bemannten Flug auf den Saturnmond Titan. Gattaca (1997)
It's an unmanned probe set to transmit a false warp signature.Es ist eine unbemannte Sonde, die eine falsche Warpsignatur aussendet. For the Uniform (1997)
It's manned by 2 naval personnel.Es ist mit zwei Leuten bemanntSphere (1998)
- Aye, aye, manned and ready. - Torpedo room manned and ready.Torpedo-Raum bemannt und gefechtsklar. Godzilla (1998)
Who mans the base on Caleb iv?Wer bemannt die Basis auf Caleb IV? Once More Unto the Breach (1998)
These are our new, unmanned, orbital weapon platforms.Das sind unsere neuen, unbemannten Orbitalwaffenplattformen. Tears of the Prophets (1998)
Man the walls.Bemannt die Mauern. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Well, I know all the Mars projects from the 1970s on, unmanned, manned, who's who.Ich kenne alle Mars-Projekte ab den 70er Jahren. Unbemannt, bemannt11:59 (1999)
A military installation, as I told you.- Ein Stützpunkt, wie gesagt. - Aber er ist bemanntWarhead (1999)
Robot ships...!Unbemannte Flieger? Boogie-Woogie Feng-Shui (1999)
The first manned mission to Mars.Der erste bemannte {y:i}Raumflug zum {y:i}Mars. Red Planet (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumschiff {n} (bemannt)spaceship [Add to Longdo]
bedienungsfrei; unbemanntunmanned [Add to Longdo]
bemanntmanned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bemannt [bəmant]
     manned
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top