Search result for

beidem

(50 entries)
(0.1485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beidem-, *beidem*
Possible hiragana form: べいでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beidem มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beidem*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A little bit of both.-Ein bisschen von beidemDeadly Maneuvers (1982)
- A little of each, I suspect.Von beidem etwas, fürchte ich. My Fair Steele (1983)
It was a tossup.Oder beidemWeekend (1984)
A little of both.- Ein bisschen von beidemTarget MacGyver (1985)
Sorry. I'm a little short on both.Tut mir Leid, mir mangelt es an beidemInto the Night (1985)
- Well, a little of both would be ideal.- Na ja, etwas von beidem wäre ideal. A View to a Kill (1985)
Then she will be wonderful in both.Dann ist sie in beidem wunderbar. A Room with a View (1985)
It's one or the other really.Es gibt nur eins von beidemThe Ministerial Broadcast (1986)
Probably a bit of both, sir.Von beidem ein bisschen, Euer Ehren. Blind Date (1987)
Yes, on both counts.Ja zu beidemFunny Farm (1988)
It was the combination of the two.Es war die Kombination von beidemFunny Farm (1988)
A little bit of both, I guess.Etwas von beidem, schätze ich. Summer Camp (1989)
- So which one is she? - Attractive.- Also welches von beidemWhen Harry Met Sally... (1989)
This will contribute to both.Die hier wird uns zu beidem verhelfen. The Gun (1990)
Albert, you'd be surprised at the connection between the two.Albert, die Verbindung zwischen beidem würde Sie überraschen. Episode #2.2 (1990)
I've been dealing with both for a long time.Ich werde mit beidem gut fertig. Third Time Lucky? (1991)
Sometimes when a disease is on the news, it's natural to think you have it.- Sie hat uns was vorgemacht. - Ein bisschen von beidem. - Witzige Zeile. Lisa's Substitute (1991)
- A little of both, I hope.Von beidem ein bisschen, hoffe ich. The Player (1992)
No, who wants to hang out with a bunch of smart little sexually-deprived A students, wouldn't know a breast from a football because they never touched either?Nein, wer will schon rumhängen mit einem Haufen cleverer kleiner... sexuell vertrockneter Einser-Studenten, die eine Brust nicht von 'nem Football... unterscheiden können, weil sie keins von beidem je berührt haben? The Old College Try (1992)
In fact, it'll probably be a little of both.Wahrscheinlich ist es ein Bisschen von beidemMy Father the Hero (1994)
It's a little of both.- Es ist... ein wenig von beidemSpeechless (1994)
You're right on both counts.Du hast in beidem Recht. Al Goes Deep (1994)
Are you controlling him... or is he controlling you?He! Bist du in ihn eingedrungen, oder er in dich? Was von beidemGhost in the Shell (1995)
The best of both.Das Beste aus beidemMetallo (1995)
At those times, I look about me at my fellow man and I'm reminded of some likeness to the beast people and I feel as though the animal is surging up in them and they're neither wholly animal nor wholly man but an unstable combination of both .as unstable as anything Moreau created.Und in diesen Zeiten betrachte ich mich und meine Mitmenschen und erkenne durchaus eine Ähnlichkeit zu den Tiermenschen und ich habe das Gefühl, das Tier kommt in ihnen hoch und sie sind weder ganz Tier noch ganz Mensch, sondern eine unbeständige Kombination aus beidem, so unbeständig wie alles, was Moreau geschaffen hatte. The Island of Dr. Moreau (1996)
I knew from my first day at Wilkinson that I was neither tough nor strong.An meinem ersten Tag in Wilkinson lernte ich, das ich keins von beidem war. Sleepers (1996)
I got a four-alarm hangover, either from the whiskey or your laser beam, or both,Entweder vom Whisky oder von Ihrem Laserstrahl. Oder von beidemStar Trek: First Contact (1996)
Well, why can't I think of both?Nun, warum nicht ich glaube von beidemThe One with the Flashback (1996)
I'd say you're a little bit of both.- Sie sind ein bisschen von beidemFuture's End: Part II (1996)
Both ways save you from thinking.Bei beidem muss man nicht denken. Clash of the Taylors (1997)
Probably a little of both.Wahrscheinlich von beidem etwas. Blaze of Glory (1997)
I think it's a little bit of both.Es ist ein bißchen von beidemThere's Something About Mary (1998)
I think you are neither.Sie sind keins von beidemDay of the Dead (1998)
Or both.Oder in beidemThe Paragon of Animals (1998)
I am both, but I am neither.Beides... und keins von beidemJupiter Jazz: Part 1 (1998)
"The visionary does not see with the soul or the spirit, but with the mind that exists between these two." "That is what sees the vision.""Er sieht weder durch die Seele noch durch den Geist, sondern durch die Mitte und von beidem sieht der Traum durch den Sinn." Anamnesis (1998)
I'm a doctor, not a commando.- Ich bin Arzt, kein Kommando. - Sie müssen ein wenig von beidem sein. Message in a Bottle (1998)
Both.-Zu beidemEdtv (1999)
It's hard to kiss and think at the same time- neither of which activity you've had much experience with.Es ist schwer, gleichzeitig zu küssen und zu denken. In keinem von beidem bist du sehr erfahren. Dudley Do-Right (1999)
"From both we have learned there can be no going back.Aus beidem haben wir gelernt, dass es keinen Weg zurück gibt. What You Leave Behind (1999)
- A bit of both.- Ein wenig von beidemLet's Dance (1999)
Or a something in between that was literally an alien-human hybrid?Oder ist er im wörtlichen Sinne ein Hybride aus beidemThe Unnatural (1999)
Would you have expected Colonel Childers to surrender... to the attacking crowd or to fight them?-Keins von beidem hab ich erwartet. Rules of Engagement (2000)
These blazes, daughter, giving more light than heat. Extinct in both. Even in their promise as it is a-making you must not take for fire.Dies Lodern, Tochter, das mehr Licht als Wärme schenkt und in beidem schon erloschen, selbst im Versprechen, während es gegeben, darfst du nicht für Feuer halten. Hamlet (2000)
a little bit of both.Etwas von beidemUrban Legends: Final Cut (2000)
Or a damn good con artist, one of the two.Oder eine Drecksbetrügerin, eins von beidemThe Gift (2000)
See someone with looks and talent chances are we provided one of them.Wenn man in dieser Stadt gut aussieht und dazu Erfolg hat... haben wir wahrscheinlich eins von beidem geliefert. Guise Will Be Guise (2000)
Now, in this case, I think we got a little bit of both.Und in dem Fall, glaube ich, haben wir von beidem etwas. Awakened (2000)
- I bet Junior's got plenty of both.- Wetten, Junior hat genug von beidemCrossroads (2001)
-Both.- Mit beidemFinal Fantasy: The Spirits Within (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top