Search result for

bei

(148 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bei-, *bei*. Possible hiragana form: べい
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beige    [N] สีน้ำตาลอ่อน
being    [N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being    [N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being    [N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being    [N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์
Beijing    [N] ปักกิ่ง, Syn. Peking

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beidelliteไบเดลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Beingสัต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
being๑. สัต๒. ภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Being-in-Itselfพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beiOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
beiThe magazine Look is no longer being published.
beiOh, the train is being delayed.
beiI want you to live more like a human being.
beiYour help prevented me from being ruined.
beiYour plan has the virtue of being practical.
beiYour work is far from being satisfactory.
beiYour proposal is worthy of being considered.
beiI feel like I'm being drawn into your eyes.
beiDo you know who brought that team into being?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
hoebeit(เฮาบี'อิท) adv. อย่างไรก็ตาม conj. แม้ว่า, Syn. nevertheless
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
obeisance(โอเบ'เซินซฺ) n. การก้มคำนับ,การปฏิบัติตาม,การเคารพ., See also: obeisant adj., Syn. fealty
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.
supreme beingn. พระเจ้า, Syn. God
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
howbeit(adv) อย่างไรก็ตาม
obeisance(n) การคำนับ,การก้มศีรษะ
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
plebeian(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักกิ่ง    [N] Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count unit: เมือง, Thai definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน
เป็นสาวเป็นนาง [V] being woman, See also: be a young woman, Example: โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ, Thai definition: มีอายุพ้นวัยที่เป็นเด็กหญิง
ทรหวล    [V] blown away, See also: being carried away (as by a wind), Thai definition: พัดหอบเอาไป
ระบัด    [ADJ] just budding, See also: being young tender sprouts or newly formed leaves, Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
รองบ่อน    [ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ฐิติ    [N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กลางคน    [ADJ] middle-aged, See also: being of the age intermediate between youth and old age, Syn. วัยกลางคน, Example: ผู้จัดการวัยกลางคนของปั๊มน้ำมันนี้เป็นคนใจดี, Thai definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
ฐิติ    [N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กำลัง    [AUX] being, See also: in the act of, in the process of, Example: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์, Notes: (ไวยากรณ์)
การเผาผลาญ    [N] burning down, See also: being on fire, flaming, blazing, Syn. การเผา, การเผาไหม้, Example: การเผาผลาญของไฟทำให้ทุกอย่างที่นี่มอดเป็นจุลไม่มีเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
เชื่อฟังคำสั่ง[v. exp.] (cheūafang khamsang) FR: obéir à un ordre
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEIL    B IY1 L
BEIT    B AY1 T
BEIM    B AY1 M
BEIN    B IY1 N
BEIT    B EY1 T
BEIN'    B IY1 AH0 N
BEINE    B IY1 N
BEING    B IY1 IH0 NG
BEINY    B AY1 N IY0
BEIRA    B EY1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beith    (n) (b ii1 th)
beige    (n) (b ei1 zh)
being    (v) (b ii1 i ng)
Beirut    (n) (b ei2 r uu1 t)
beings    (n) (b ii1 i ng z)
Beijing    (n) (b ei1 zh i1 ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
bei(prep) ที่หรือกับ(คนใดคนหนึ่ง ณ ที่เฉพาะหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ใช้บ่งบอกว่า ที่บ้านของคนๆนั้น) เช่น Gestern hat er bei ihr zu Hause übernachtet. เมื่อวานเขาค้างคืนที่บ้านเธอ
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
bei(prep) เป็นคำบุพบทที่ใช้บ่งว่า ขณะนั้นกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น bei Abendessen sein กำลังทานอาหารเย็นอยู่หรืออยู่ในระหว่างอาหารเย็น, bei der Arbeit อยู่ในระหว่างทำงาน
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
bei(prep) ในงานของ เช่น Das Gedicht habe ich bei Geothe gelesen. บทกวีนี้ฉันเคยอ่านจากงานของเกอเธ่
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
beige(adj) ที่มีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีครีม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bei weitemby far [Add to Longdo]
bei Vorlageat sight [Add to Longdo]
bei Gelegenheitsome time; at your convenience; in your time [Add to Longdo]
bei jdm. aneckento rub sb. up the wrong way [Add to Longdo]
Bei meiner Seele!On my oath! [Add to Longdo]
bei Kaufabschlusson completion of the sale [Add to Longdo]
bei Anbruch der Nachtat nightfall [Add to Longdo]
bei der Stange bleibento keep at it; to stick to it [Add to Longdo]
Bei Regen Rutschgefahr!Slippery when wet! [Add to Longdo]
bei jdm. abblitzen [ugs.]to bomb out with sb. [coll.] [Add to Longdo]
bei reiflichem Überlegenon second thought [Add to Longdo]
bei etw. Pate gestanden habento be the force behind sth. [Add to Longdo]
bei Bewusstsein; bewusst {adj}conscious (of) [Add to Longdo]
Bei uns ist eingebrochen worden.We've had a break-in. [Add to Longdo]
Bei Nacht sind alle Katzen grau.All cats are grey by night. [Add to Longdo]
Bei ihm ist eine Schraube locker.He's got a screw loose. [Add to Longdo]
bei jdm. ein Stein im Brett habento be in someone's good books [Add to Longdo]
Bei dem Anblick wurde ich schwach.I melted at the sight. [Add to Longdo]
bei jdm. nachhaken (in einer Sache)to press someone (on) [Add to Longdo]
bei jdn. vorsprechen; jdn. besuchento call on someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
京剧[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera [Add to Longdo]
京广[Jīng Guǎng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Beijing and Guangdong [Add to Longdo]
京戏[Jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] Beijing Opera [Add to Longdo]
京津[Jīng Jīn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣ, ] Beijing and Tianjin [Add to Longdo]
京沪[Jīng Hù, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˋ, / ] Beijing and Shanghai [Add to Longdo]
京沪高铁[Jīng Hù gāo tiě, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˋ ㄍㄠ ㄊㄧㄝˇ, / ] Beijing and Shanghai express rail link (projected); abbr. for 京滬高速鐵路|京沪高速铁路 [Add to Longdo]
京华时报[Jīng huà shí bào, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Times (newspaper) [Add to Longdo]
京郊日报[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply [Add to Longdo]
倍塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, ] beta [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay [Add to Longdo]
ベイ[べい, bei] bay [Add to Longdo]
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process) [Add to Longdo]
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]
イーベイ[いーべい, i-bei] eBay [Add to Longdo]
ベイシック[べいしっく, beishikku] BASIC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両手[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
両方[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
両氏[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
両院[りょういん, ryouin] beide_Haeuser (Parlament) [Add to Longdo]
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bei [bai]
     at; by; next to; on
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bei) [bai]
     to be unlucky (with)
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top