Search result for

begging

(46 entries)
(0.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begging-, *begging*, begg
English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am begging you.ผมขอร้อง Priest (2011)
- I am begging you! - I wish there was something.ฉันขอร้องล่ะ The Mark of Nimueh (2008)
I'm begging you - help us, please.หม่อมชั้นขอร้อง ช่วยเราด้วย The Moment of Truth (2008)
Please, I'm begging you.ได้โปรด ข้าขอร้องท่าน Excalibur (2008)
Begging me to save you.ว่าเธออยากให้ฉันช่วยเธอใช่ไหม Scandal Makers (2008)
Please stop! I'm begging you!หยุดเถอะ ขอร้องหล่ะ Superhero Movie (2008)
Begging for some pitiful bread.ขอทานสำหรับขนมปังที่น่าอนาถอย่างนั้น นี่.. Episode #1.7 (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
Now, that's when Khrushchev called me, begging me to intervene.ตอนนั่น ตอนที่ครูซเชฟโทรมา ขอร้องให้ผมเข้าไปแทรกแซง Frost/Nixon (2008)
I'm begging you!ข้าขอร้อง Goemon (2009)
I'm begging you!ว่าแต่เจ้า Goemon (2009)
I'm begging you.ผมขอร้องนะ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beggingA female beggar was begging with five or six children following along.
beggingAre you going to let this fried chicken go begging?
beggingHe lives by begging.
beggingIf those biscuits are going begging, I'll have them.
beggingI'm begging you.
beggingI'm begging you, before freaking out on me listen to the end of what I have to say.
beggingI'm begging you, could you stop treating me like a pet?
beggingIt's no use your begging him for help.
beggingJust like I thought, the contractor came back today, begging for more time.
beggingRight on schedule, that contractor came around today, begging for more time.
beggingThat man was reduced to begging for money.
beggingThe child is always begging for something.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]
ตลกบาตร[n.] (talokbāt) EN: cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGGING    B EH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begging    (v) (b e1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettelbrief {m} | Bettelbriefe {pl}begging letter | begging letters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
鴨がねぎを背負って来る;鴨が葱を背負って来る;鴨がねぎを背負ってくる;鴨が葱をしょって来る;鴨がねぎをしょって来る;鴨がねぎをしょってくる[かもがねぎをしょってくる, kamoganegiwoshottekuru] (exp,vk) (See 鴨鍋) along comes a sucker just begging to be parted from his money (lit [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
虚無僧[こむそう, komusou] (n) begging Zen priest of the Fuke sect (wearing a sedge hood and playing a shakuhachi flute) [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
乞食[こじき(P);こつじき, kojiki (P); kotsujiki] (n) (1) (sens) beggar; (n,vs) (2) begging; (P) [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
托鉢[たくはつ, takuhatsu] (n,vs) monk's "begging" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beg \Beg\, v. t. [imp. & p. p. {Begged}; p. pr. & vb. n.
   {Begging}.] [OE. beggen, perh. fr. AS. bedecian (akin to
   Goth. bedagwa beggar), biddan to ask. (Cf. {Bid}, v. t.); or
   cf. beghard, beguin.]
   1. To ask earnestly for; to entreat or supplicate for; to
    beseech.
    [1913 Webster]
 
       I do beg your good will in this case. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [Joseph] begged the body of Jesus.  --Matt. xxvii.
                          58.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes implying deferential and respectful, rather
      than earnest, asking; as, I beg your pardon; I beg
      leave to disagree with you.
      [1913 Webster]
 
   2. To ask for as a charity, esp. to ask for habitually or
    from house to house.
    [1913 Webster]
 
       Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his
       seed begging bread.          --Ps. xxxvii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   3. To make petition to; to entreat; as, to beg a person to
    grant a favor.
    [1913 Webster]
 
   4. To take for granted; to assume without proof.
    [1913 Webster]
 
   5. (Old Law) To ask to be appointed guardiln for, or to aso
    to havo a guardian appointed for.
    [1913 Webster]
 
       Else some will beg thee, in the court of wards.
                          --Harrington.
    [1913 Webster] Hence:
 
   {To beg (one) for a fool}, to take him for a fool.
    [1913 Webster]
 
   {I beg to}, is an elliptical expression for I beg leave to;
    as, I beg to inform you.
 
   {To beg the question}, to assume that which was to be proved
    in a discussion, instead of adducing the proof or
    sustaining the point by argument.
 
   {To go a-begging}, a figurative phrase to express the absence
    of demand for something which elsewhere brings a price;
    as, grapes are so plentiful there that they go a-begging.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Beg}, {Ask}, {Request}.
 
   Usage: To ask (not in the sense of inquiring) is the generic
      term which embraces all these words. To request is
      only a polite mode of asking. To beg, in its original
      sense, was to ask with earnestness, and implied
      submission, or at least deference. At present,
      however, in polite life, beg has dropped its original
      meaning, and has taken the place of both ask and
      request, on the ground of its expressing more of
      deference and respect. Thus, we beg a person's
      acceptance of a present; we beg him to favor us with
      his company; a tradesman begs to announce the arrival
      of new goods, etc. Crabb remarks that, according to
      present usage, "we can never talk of asking a person's
      acceptance of a thing, or of asking him to do us a
      favor." This can be more truly said of usage in
      England than in America.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 begging
   n 1: a solicitation for money or food (especially in the street
      by an apparently penniless person) [syn: {beggary},
      {begging}, {mendicancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top