ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bechern

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bechern-, *bechern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bechern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bechern*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was driving us crazy with his napkins and his ashtrays and his bacon, lettuce and tomato sandwiches.Er hat uns verrückt gemacht mit seinen Servietten und Aschenbechern und seinen Speck, Salat und Tomatensandwiches. The Odd Couple (1968)
♪ Gin toddies, large measures No skimping if you please!"Mit Zechern und Bechern Wird sie vergnügt verbracht! Oliver! (1968)
Crafted out of their own mess tins, a scale replica of the battleship Bismarck. Oh!Gemacht aus ihren eigenen Messebechern, eine Originalreplik des Kampfschiffs Bismarck. Hogan Goes Hollywood (1969)
All those mornings when I came in and found hairpins on the couch lipstick on the mouthwash glasses.All diese Morgen, an denen ich kam, Haarnadeln auf dem Sofa fand, Lippenstift aus den AusspülbechernCactus Flower (1969)
By degrees, I make the game with the goblets more complex.Das Spiel mit den Bechern wird nach und nach schwieriger. The Wild Child (1970)
Well, he was tying one on.Er war gerade am BechernMcCabe & Mrs. Miller (1971)
It's her fault, hitting the bottle like that.Es ist ihre Schuld. Sie braucht ja nicht so zu bechernDay for Night (1973)
Well, that kind of makes up for paper cups.Jetzt hat sich's mit den PappbechernShield of Honor (1973)
Everything except cups, spoons and books.Alles außer Waschzeug, Bechern, Besteck und Büchern. Aty-baty, shli soldaty... (1977)
Anything between the ashtrays and the thimble.Alles zwischen den Aschenbechern und den Fingerhüten. The Jerk (1979)
Domestic champagne and paper cups.Rotkäppchensekt aus Papierbechern. Ich verzichte. The Long Christmas Eve (1983)
It can't hurt to cut down on my drinking.Werd ich weniger bechern. Wird mir auch nicht schaden. So Long, Stooge (1983)
Now they gotta wind up drinking champagne out of paper cups.Und dann mussten sie ihren Champagner aus Pappbechern trinken. The Maltese Cow (1984)
Drinking beer laced with cyanide from little polystyrene cups.Trinken Bier in kleinen vergifteten Polystyrol-Pappbechern... Bad Taste (1987)
I'll just hitch a ride with the fruit cups.Ich fahre einfach mit den Obstbechern mit. Look Who's Talking (1989)
Let's get through these and when we're done, I'm going to reward myself with two ice-cream sundaes.Also, die Berichte, und wenn wir fertig sind, werde ich mich mit zwei Riesen-Eisbechern belohnen. Man of the People (1992)
- The styrofoam thing creases me.Das mit den Plastikbechern haut mich um. Beautiful Girls (1996)
Made of metal cups and bowls taken from every household in the city as tax, then melted down.Gemacht aus Bechern und Schalen, die jedes Haus abgeben mußte. Später feuerten sie die Kanone auf mein Volk... The English Patient (1996)
- Hey there's acid in the beer that's in the red cups.In dem Bier in den roten Bechern ist LSD. Almost Famous (2000)
Bosco's passes with the cups and balls.Boscos Züge mit den Bechern und Bällen. The Amazing Maleeni (2000)
I'll ask all my dull friends for dinner so they can drink lots of red wine and talk a lot of rubbish. Then she'll know she's come home.Ich lade all meine extrem langweiligen Freunde zum Essen ein, wir bechern Rotwein, quatschen Blödsinn, und sie merkt, sie ist wieder zu Hause. Kira's Reason: A Love Story (2001)
Did you miss me?- Weg mit den Bechern und Abflug. - Gibt's Probleme? Ja. Concert Interruptus (2001)
- Is there a problem? Yeah. See those two idiots over there?Ich wette, in den bunten Partybechern ist nicht nur Limonade. Concert Interruptus (2001)
I don't like tea in these cotton cups.Ich mag Tee nicht aus diesen PapierbechernSleep Tight (2002)
Don't be foolish. We have your water in our cup.Und dein Wasser ist schon in unseren BechernEpisode #1.3 (2003)
- We're at the West Hills market drinking booze out of paper cups.Unanständig. Wir sitzen vorm Supermarkt, trinken Schnaps aus BechernTed Koppel's Big Night Out (2003)
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.Da gibt es so eine blaue Lampe, damit findet man winzige Blutflecken... auf Teppichen, Wänden, Ventilatoren, Armaturen, sogar auf den Bechern von Burger King. Crash (2004)
I even had a big 18th-century roller with a dildo mechanism.Sogar eine große Schaummaschine aus dem 18. Jh. mit BechernL'ex-femme de ma vie (2004)
- What's in the cups?- Was ist in den BechernScene in a Mall (2004)
Eat meat... and butter tarts... and drink lemonade... from gold-plated paper cups.Fleisch essen... und Buttertörtchen... und Limonade trinken... aus vergoldeten PapierbechernTideland (2005)
You're at least three shots behind.Sie sind mit drei Bechern im Rückstand. Acceptance (2005)
Can we go to the ice-cream shop selling up those Sunday bars?Sollen wir zu dem Eistand mit den riesigen Eisbechern gehen? Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2006)
All those years of plastic cups and Styrofoam are coming home to roost.MORETTI: All die Jahre mit Plastikbechern und Styropor fordern ihren Tribut. Blackout (2007)
Stop! And the winner is boy no. 3!Die Nummer 3 mit 6 Bechern Nudeln! God Man Dog (2007)
And some of those nice plastic cups we got at the Super Save a Bunch last weekend.Und ein paar von diesen schicken Plastikbechern, die wir letztens aus dem Supermarkt mitgebracht haben. Escape from Dragon House (2008)
What happened to the paper cups?Was ist mit den Pappbechern passiert? A Family Thing (2008)
- There is a lack of paper cups. - Dell's going green.Es gibt eine Knappheit an PappbechernA Family Thing (2008)
Friends-- And also a ration of the sweet cakes That came in the cups.Die Freundinnen und eine Portion Süßes, das man in Bechern serviert. The Boss (2008)
The way the prados are knocking them back, they're not going anywhere soon.So wie die Prados bechern, bleiben sie sicher eine Weile. I Had a Dream (2008)
You might not want to be that guy in the labs surrounded by test tubes and beakers, but that's who you are,john.Du willst vielleicht nicht der Typ im Labor sein, umgeben von Reagenzgläsern und Meßbechern, aber das ist es, was du bist, John. Cabin Fever (2008)
Want to top things off with tea? Fresca? Some other fine beverage?Willst du zum Abschluss Tee, Limo oder was Edles bechernThomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
{\pos(192,230)}50-yard line, third row, beer in big plastic cups.50-Yard-Linie, dritte Reihe, Bier in großen PlastikbechernHot Spot (2009)
(CLICKS TONGUE) But you're dead-on with the Pinkberry.Aber sie liegen goldrichtig mit den EisbechernAn Evening with Mr. Yang (2009)
In front of the kids' sippy cups?Vor den Trinkbechern der Kinder? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Little beat-up boats,water in dixie cups. I mean look!Kleine ramponierte Boote, Wasser aus Dixie-BechernFatbeard (2009)
You have no idea of the kind of the hardened criminals they've got me in here with.Du hast keine Ahnung, mit was für hartgesottenen Verbechern die mich hier reingesteckt haben. As Fast as She Can (2009)
Okay, get your glasses ready, we're toasting to Asia.Also, her mit den Bechern, dann sto? en wir auf Asia an. Little Girl (2009)
Yeah, watching people drink out of red plastic cups just kind of makes me want to barf.Yeah, zuzugucken wie Menschen aus roten Plastikbechern trinken, bringt mich irgendwie zum kotzen. Unmasked (2009)
Whο will stand between us, the jackbοοts and the prοletarian abyss?Wer steht zwischen uns, den Knobelbechern und der proletarischen Hölle? The King's Speech (2010)
Another round of waters in your finest paper cups!Noch eine Runde Wasser in Ihren besten PappbechernMillion Dollar Maybe (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saufen; bechern | saufend; bechernd | gesoffen | er/sie säuft | ich/er/sie soff | er/sie hat/hatte gesoffen | ich/er/sie söffeto booze | boozing | boozed | he/she boozes | I/he/she boozed | he/she has/had boozed | I/he/she would booze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bechern /bɛçrn/
   to booze

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top