ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bec

B EH1 K   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bec-, *bec*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
beckon[VT] ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beckon[VT] ทำให้สนใจ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก
become[VI] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น, Syn. come to be
become[VT] ดูสวยงาม, See also: งดงาม
become[VT] เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
because[CONJ] เพราะว่า, See also: ด้วยเหตุที่, Syn. since
becalmed[ADJ] (เรือที่มีใบเรือ) แล่นไม่ได้เพราะไม่มีลม
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable
become of[PHRV] เกิดขึ้นกับ, Syn. come of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
became(บีเคม') v. อดีตกาลของbecome
because(บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
becket(เบค'คิท) n. เชือกขนาดสั้นชนิดหนึ่งที่มีปมของเรือ
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ
becloud(vt) พยับเมฆ
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
barbecue(n) เนื้อย่าง
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
imbecile(n) คนโง่,คนไม่เต็มบาท,คนปัญญาอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
become sui jurisบรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
becomingการแปรเปลี่ยน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beccari Process กระบวนการเบกคาริ
กระบวนการหมักปุ๋ยจากขยะ โดยขยะถูกเก็บไว้ในห้องซึ่งมีการถ่ายเทอากาศ เป็นเวลา 40 - 50 วัน จากนั้นจะถูกนำไปร่อนเอาส่วนที่ไม่ย่อยสลายออก [สิ่งแวดล้อม]
Bechterew Testวิธีตรวจสอบประสาทไชอาติคโดยให้นั่งเหยียดขา [การแพทย์]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Beckwith's Syndromeกลุ่มอาการเบควิธ [การแพทย์]
Beclomethasoneบีโคลเมทาโซน,ยา;บีโคลเมธาโซน [การแพทย์]
Becquerelเบ็กเคอเรล, หน่วยเอสไอที่ใช้วัดกัมมันตภาพ ปัจจุบันใช้แทนหน่วยคูรี 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 ครั้งต่อวินาที (ดู curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Becquerelเบคเควอเรล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you've bec ome a totally different person,แต่เธอกลายเป็นคน อีกคนอย่างสิ้นเชิง The Treasure of Serena Madre (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bec2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
becA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
becAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
becA formula is very convenient, because you need not think about it.
becAfter a succession of warm days, the weather became cold.
becAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
becAfter the revolution, France became a republic.
becAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
becA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
becAll at once the sky became dark and it started to rain.
becAll of a sudden it became cloudy.
becAll of a sudden the sky became dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ[V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สูญพันธุ์[V] become extinct, Syn. สิ้นซาก, Ant. ขยายพันธุ์
ครองแชมป์[V] become a champion, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้ง จะมีการพนันขันต่อ และเสี่ยงทายกันว่า ทีมไหนจะได้ครองแชมป์, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
เนื่องจาก[CONJ] because, See also: as, since, due to the fact that, Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีไขมันมากกว่าความดันเลือด
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
เนื่องจากว่า[CONJ] because, Syn. เพราะว่า, เนื่องจาก, Example: เรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นหัวข้อได้รับความสนใจจากประชาชนมากเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองการปกครองของไทย, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ
เนื่องมาจาก[CONJ] owing to, See also: because, due to, Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า, Example: พนักงานรักษาความปลอดภัยถูกพักงานเนื่องมาจากความไม่รับผิดชอบงานของตนเอง, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice

CMU English Pronouncing Dictionary
BEC B EH1 K
BECK B EH1 K
BECO B IY1 K OW0
BECCA B EH1 K AA0
BECKS B EH1 K S
BECKI B EH1 K IY0
BECKA B EH1 S K AH0
BECKY B EH1 K IY0
BECHT B EH1 K T
BECOR B EH1 K AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beck (n) bˈɛk (b e1 k)
becks (n) bˈɛks (b e1 k s)
became (v) bˈɪkˈɛɪm (b i1 k ei1 m)
beckon (v) bˈɛkən (b e1 k @ n)
become (v) bˈɪkˈʌm (b i1 k uh1 m)
Beckett (n) bˈɛkɪt (b e1 k i t)
Beccles (n) bˈɛklz (b e1 k l z)
because (cc) bˈɪkˈɒz (b i1 k o1 z)
beckons (v) bˈɛkənz (b e1 k @ n z)
becomes (v) bˈɪkˈʌmz (b i1 k uh1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
因为[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
变得[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] become; change into, #1,573 [Add to Longdo]
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, / ] because of; on the basis of; in view of; on account of, #3,312 [Add to Longdo]
到期[dào qī, ㄉㄠˋ ㄑㄧ, ] become due (e.g. loans), #7,066 [Add to Longdo]
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
显露[xiǎn lù, ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] become visible, #10,606 [Add to Longdo]
沉醉[chén zuì, ㄔㄣˊ ㄗㄨㄟˋ, ] become intoxicated, #18,466 [Add to Longdo]
僵化[jiāng huà, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] become rigid, #23,563 [Add to Longdo]
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, ] becoming more prosperous with each passing day, #25,763 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Becher {m}; Trinkbecher {m}chalice [Add to Longdo]
Becher {m}mug [Add to Longdo]
Becher {m}cup [Add to Longdo]
Becherglas {n}; Wasserglas {n}; Becher {m} | Becher {pl}tumbler | tumblers [Add to Longdo]
Becher {m}; Becherglas {n} (Labor) | Becher {pl}; Bechergläser {pl} | konischer Becherbeaker | beakers | conical beaker [Add to Longdo]
Becherhalter {m} [auto]cupholder [Add to Longdo]
Becherleiter {f}bucket ladder [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
ベッキー[べっきー, bekki-] Becky! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BEC
     Back-End-Chip (DVR)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bec /bɛk/ 
  beak; bill

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top