ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bebt

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bebt-, *bebt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bebt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bebt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see how the smoke trembles up in the roof hole?Siehst du, wie der Rauch unter dem Dach bebtThe Virgin Spring (1960)
So it cowers and trembles under the sooty ridge of the roof.Daher kauert und bebt er im Ruß unterhalb des Daches. The Virgin Spring (1960)
My whole family turned up unexpectedly, like an earthquake!Meine Mutter und Brüder haben da was angerichtet. Die Erde hat gebebt, als sie ankamen. Rocco and His Brothers (1960)
I watched as the sky darkened and the earth shook.Ich sah, wie sich der Himmel verdunkelte und die Erde bebte. Pontius Pilate (1962)
Does this kind of earthquake happen quite often?Bebt die Erde hier oft Feldherr Meng Tien? Shin no shikôtei (1962)
But in the next, while he yet gazed, he grew tremulous and aghast, and crying with a loud voice, "This is indeed Life itself!"Aber nach einer Minute, als er noch sein Werk betrachtete, erbebte er und von Entsetzen gepackt rief er mit überschlagender Stimme: "In Wahrheit ist es das Leben selbst!" Vivre Sa Vie (1962)
O, that that earth which kept the world in awe should patch a wall t'expel the winter's flaw!verstopft ein Loch wohl vor dem rauen Norden. Oh, dass die Erde, der die Welt gebebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt. Hamlet (1964)
And then the note, Which is alone no longer, Vibrates with joy In a harmonious mystery.Da bebt der Ton, der nichtlänger alleine, vor Freude im geheimen Einklang. Chimes at Midnight (1965)
Happy till I could cry, filled with happiness, I quiver, quiver.Glücklich bis zu Tränen. Starr vor Seligkeit. So bebte ich, bebte ich. Pierrot le Fou (1965)
( bombs whistling )EIN KÄFIG VOLLER HELDEN Das hab ich noch nie gefühlt. Wenn du mich küsst, bebt um mich alles. Tanks for the Memory (1966)
The whole house shook.Das ganze Haus bebte. Zubrovnik's Ghost (1966)
The waves are high, so I guess Someone must be in distress.Ein Schwam im Schaume bebt, über ihm ein Geier schwebt. The Tale of Tsar Saltan (1967)
"shivered under his...""bebte unter seinem..." Cool Hand Luke (1967)
No, Mama, the earth just moved.Nein, Mama, die Erde hat gerade gebebtI Love You, Alice B. Toklas! (1968)
When the ground trembles, the caves are not safe, Kirok.Wenn der Boden bebt, sind die Höhlen nicht sicher. The Paradise Syndrome (1968)
He'd fan my legs with his tail, trembling all over.Und mit ihrem Schwanz wedelte sie auf meinen Beinen. Sie bebte am ganzen Körper. The Laughing Woman (1969)
I n Wichita...Da bebte die Prärie! Companeros (1970)
Just then as it looked for certain, that the city was about to be eaten... the earth trembled and the sun was blotted out from the sky.Als alle dachten, die Stadt würde völlig aufgefressen, - bebte die Erde, und die Sonne verschwand vom Himmel. - Na, so was! And Now for Something Completely Different (1971)
O! That that earth which kept the world in awe,O dass die Erde, der die Welt gebebtTheater of Blood (1973)
So quake with fear, you tiny fools.Bebt vor Angst, ihr närrischen Winzlinge. The Rocky Horror Picture Show (1975)
Now the earth booms.Die Erde bebtKing Kong (1976)
Oblomov, seeing his mother, who had been dead for years, even in his sleep, felt a tremor of joy and ardent love for her,Oblomow, der die längst verstorbene Mutter erblickte, erbebte selbst im Traum vor heißer Liebe zu ihr, Oblomov (1980)
"At half past five, he said the lake shook three times, the ripples coming from the edge of the lake towards the centre, the reverse of what would happen if you threw a stone into the water.""Um halb sechs, sagte er, bebte der See drei Mal, die Wellen kamen vom Rand des Sees und rollten nach innen hin, das Gegenteil von dem, was passiert, wirft man einen Stein ins Wasser." The Falls (1980)
Shey was walking to work the midnight shift on the evening of the Violent Unknown Event when the warning bell rang and the bridge shook as though struck by a barge.Shey befand sich am Abend des GUE auf dem Weg zur Mitternachtsschicht, als die Alarmglocke läutete und die Brücke erbebte, als hätte sie ein Schlepper gerammt. The Falls (1980)
Whenever I came near you you used to shake and quiver.Wenn ich dir früher nahe kam... du hast gezittert und gebebtSeems Like Old Times (1980)
Yet my breast is torn with doubt!lm Zweifel doch erbebt des Herzens Grund! Lohengrin (1982)
Yet my breast is torn with doubt!lm Zweifel doch erbebt des Herzens Grund! Lohengrin (1982)
But I were in the market for a heart stopping, teeth rattling... eye rolling fling...Aber wäre ich auf der Suche nach einer Affäre, dass mir das Herz bebt... Tempered Steele (1982)
Crom was angered and the earth shook.Crom war erzürnt, und die Erde bebte. Conan the Barbarian (1982)
Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking.Alles bewegte sich plötzlich, und es bebte. The Entity (1982)
I'll stay and check if it changes in couple of hours.Ich bleibe. Mal sehen, ob in 2 Stunden die Erde bebtThe Party 2 (1982)
Not exactly, but I could feel her lips tremble with feeling.Nicht direkt, aber ihre Lippen bebten. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Did the earth move for you?Hat es bei dir gebebtPoltergeist (1982)
- Slight tremor. Must have been an earthquake.Es bebt leicht, wohl ein Erdbeben. A Steele at Any Price (1983)
"Her hips twitched and trembled as each fireball from Oliver's powerful cannon erupted like molten lava into the quivering mouth of her ever-fluttering..."Ihre Hüften zuckten und bebten, als jeder Feuerball aus Olivers mächtigem Geschütz wie geschmolzene Lava detonierte im zitternden Mund ihrer bebenden... The Lonely Guy (1984)
They could feel the earth shake."Alle spüren, dass die Erde bebtNo End (1985)
His sobs shook his body.Sein Körper bebte. Détective (1985)
Remember what old Jack Burton does when the earth quakes and the poison arrows fall from the sky and the pillars of heaven shake.Denkt daran, was Jack tut, wenn die Erde bebt wenn Giftpfeile niederprasseln und die Säulen des Firmaments wanken. Big Trouble in Little China (1986)
When the Earth shook, they had lost their home.Als die Erde bebte, verloren sie ihre Bleibe. The Clan of the Cave Bear (1986)
The Earth moved.- Die Erde bebtCritters (1986)
I want all of you to rock the house.Ich will, dass der Laden bebtHeartbreak Ridge (1986)
Hmm, you know, for 75$, I'll suck you till your asshole rumbles like a volcano.Für 75 Mäuse lutsch ich ihn dir, dass dein Arschloch bebt wie ein Vulkan. Barfly (1987)
A single one upsets my nose a-quivering, and a-quaking... a-shimmying and a-shaking, and I don't like it!Eine einzelne reizt meine Nase und sie zittert und zuckt und bebt und flattert und ich mag das nicht! The True Bride (1988)
Pots and pans started rattling, the walls shimmering and the floorboards lifting.Töpfe und Pfannen schepperten, die Wände wackelten und der Boden bebte. The Great Outdoors (1988)
THE EARTH TREMBLES - EPISODE OF THE SEADIE ERDE BEBT Cinema Paradiso (1988)
The ground never stopped shaking.Der Boden unter uns bebte. The Survivors (1989)
What the hell was that?- Vorsicht, der Boden bebt. - Oh nein. Midnight Riders (1990)
You that look pale and tremble at this chance: Had I but time... as this fell sergeant, death, is strict in his arrest...Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall, hätt ich nur Zeit - der grause Scherge Tod verhaftet schleunig. Hamlet (1990)
I said, what was it like?Hat die Erde gebebtThe Handmaid's Tale (1990)
The world trembled at the sound of our rockets.Die Welt erbebte beim Klang unserer Raketen. The Hunt for Red October (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
zittern; beben | zitternd; bebend | gezittert; gebebt | zittert; bebt | zitterte; bebteto quiver; to quake | quivering | quivered | quivers | quivered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bebt /beːpt/
   quakes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top