Search result for

beben

(79 entries)
(0.156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beben-, *beben*. Possible hiragana form: べべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beben*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
"Now death and nature with surprise Behold the trembling sinners rise To meet the Judge's searching eyes. "" Erd und Weltall werden beben, wenn die Toten sich erheben, Antwort ihrem Herrn zu geben ..." Faust (1926)
"Lofty beams upon deserted walls "beat with the echo of our laughter "as if the dead whispered through them.""Erhabene Balken auf verlassenen Mauern... erbeben vom Echo unseres Lachens... als flüsterten die Toten durch sie." Drácula (1931)
An earthquake wouldn't wake her.Selbst ein Erdbeben würde sie nicht aufwecken. The Song of Songs (1933)
Turn the gas off and get me some punch.- Ich glaubte, es sei ein ErdbebenBlock-Heads (1938)
Go get her, boys! If you don't, there'll be a shakeup in this department.Wenn ihr sie nicht zurückbringt, gibt's hier ein ErdbebenBringing Up Baby (1938)
-That wouldn't account for the music.Ein ErdbebenThe Lady Vanishes (1938)
Would He have given me this calling, this memory, this voice, this gait, this quivering sensitivity, to leave me serving gorgonzola?Hätte er mir diese Berufung, dieses Gedächtnis, diese Stimme, diesen Gang gegeben und diese bebende Empfindsamkeit, um mich im Gorgonzola schmoren zu lassen? Heartbeat (1938)
Some scientists think that great droughts and earthquakes turned the whole world into a gigantic dustbowl.Einige Wissenschaftler denken, dass schlimme Dürren und Erdbeben die ganze Welt in ein gigantisches Trockengebiet verwandelten. Fantasia (1940)
Never mind the Chinese earthquake.Das Erdbeben in China ist egal. His Girl Friday (1940)
Tomorrow I'll buy you an earthquake.Morgen kaufe ich dir ein ErdbebenShadow of the Thin Man (1941)
The thin air makes our journey even more difficult. The flanks of our sorely tested horses tremble. We need to abandon some loyal animals.Die dünne Luft der schwierigen Passstraßen lässt die Flanken der schwergeprüften Pferde beben und von manchem treuen Tier müssen wir uns trennen. Geheimnis Tibet (1943)
a trembling, quivering flame which you have kindled.eine zitternde, bebende Flamme, die du angefacht hast. Day of Wrath (1943)
More like someone giving birth to an earthquake.- Wohl eher eines Erdbebens. Cover Girl (1944)
Fire, earthquake, theft, public liability, group insurance... industrial stuff and so on, right down the line.Alle Arten. Feuer, Erdbeben, Diebstahl, Gruppen- und Industrieversicherung... Double Indemnity (1944)
The next thing you'll tell me I need... earthquake insurance and lightning insurance and hail insurance.Gleich erzählen Sie mir, ich sollte mich gegen Erdbeben, Blitz und Hagel versichern. Double Indemnity (1944)
♪ Thrill me with your wonderful charmsUnd lässt mich mit deinem Charme erbeben Follow the Boys (1944)
♪ Thrill me with your wonderful charmsUnd lässt mich mit deinem Charme erbeben Follow the Boys (1944)
When something smells bad, believe me, it's in the air like an earthquake.Hier stinkt wirklich etwas. Es liegt in der Luft, wie ein ErdbebenSomewhere in the Night (1946)
Take any shape but that, and my firm nerves shall never tremble;Nimm jegliche Gestalt, nur diese nicht. Dann werden meine festen Nerven niemals bebenMacbeth (1948)
I even learnt that an earthquake did hit Superstition.Es gab auch wirklich ein Erdbeben am Superstition. Lust for Gold (1949)
That earthquake changed things, too.Das Erdbeben hat auch viel verändert. Lust for Gold (1949)
Untouched by the earthquake.Vom Erdbeben verschont. All About Eve (1950)
War, earthquake, winds, fi re, famine, the plague...Kämpfe, Erdbeben, Wirbelstürme, Rashomon (1950)
Nothing like somewhere to go while the curtains are being hung, eh?Das kenne ich schon. Für uns Männer ist ein Umzug schlimmer als ein ErdbebenNo Highway in the Sky (1951)
Are you ooff home to keep Christmas? I am not in the habit of keeping Christmas, Sir. Then why are you leaving so early?Sie schulden mir 20 Pfund, auch dann noch, wenn ein Erdbeben kommt! A Christmas Carol (1951)
There will be giant earthquakes.Es wird riesige Erdbeben geben. When Worlds Collide (1951)
There'll be an earthquake, I know it.Das kann nur ein Erdbeben geben. Limelight (1952)
Look at my hand, how it shakes and trembles with emotion.Sehen Sie meine Hand zittern und beben vor Gemütserregung? Scaramouche (1952)
Watch closely. See how the maiden clutches the gold to her breast.Seht, wie sie das schöne Gold an ihre bebende Bluse drückt. The Wild One (1953)
Beatin' way down deep inside my bonesDie tief in mir Meine Knochen erbeben lassen Carmen Jones (1954)
A whale can jump up like an earthquake... and come down on you like a mountain that's somehow put to sea.Ein Wal durchbricht die Wogen wie ein Erdbeben und stürzt auf dich nieder... ..wie ein Fels. Moby Dick (1956)
Earthquake!Ein ErbebenThe Mole People (1956)
That earthquake put us behind at least a month.Das Erbeben hat uns mindestens um einen Monat zurückgeworfen. The Mole People (1956)
The epicenter of the earthquake was only 25 miles from here.Das Epizentrum des Erbebens war nur 25 Meilen von hier entfernt. The Mole People (1956)
Kuhitara, the epicenter of the earthquake.Kué-Tara, das Epizentrum des Erbebens. The Mole People (1956)
The earthquake must've dislodged it and rolled it down to the plateau.Es muss durch das Erdbeben auf das Hochplateau gelangt sein. The Mole People (1956)
The city must have been built on a thick crust of earth, over a volcanic bubble strong enough to support the city until an earthquake came along.Die Stadt muss auf einer dicken Erdkruste gebaut worden sein über einer vulkanischen Ausbuchtung, die stark genug war, um die Stadt zu tragen bis es zu einem Erbeben kam. The Mole People (1956)
They ran away from a flood right into an earthquake.Sie flüchteten vor der Flut und gerieten in ein Erbeben hinein. The Mole People (1956)
Since then, our land has been torn by earthquakes and typhoons.Seither wurde unser Land von Erdbeben und Taifunen heimgesucht. The Barbarian and the Geisha (1958)
Take any fire, any earthquake, any major disaster, then wonder.Nehmen Sie ein beliebiges Feuer, ein Erdbeben, eine größere Katastrophe, dann denken Sie nach. Plan 9 from Outer Space (1959)
They worry and tremble like leaves in a storm... because of what they know and what they don't know.Sie beben wie Blätter bei einem Sturm... und fürchten sich vor dem, was sie wissen, und dem, was sie nicht wissen. The Virgin Spring (1960)
I will defend myself! They won't win! They won't win against the symbol of Christ!Genau 100 Jahre spaeter zerstörte ein Erdbeben nur die alte Kapelle. Black Sunday (1960)
When I see one for the first time, it's love at first sight.Wenn ich eine zum ersten Mal sehe, ist das wie ein ErdbebenShoot the Piano Player (1960)
Earthquake.Ein ErdbebenThe Devil at 4 O'Clock (1961)
- An earthquake!- Ein ErdbebenMaster of the World (1961)
As the series of earthquakes continue to destroy Chile... the United Nations has granted immediate emergency aid.Eine Serie von Erdbeben hat in Chile zu großen Verwüstungen geführt. Die Vereinten Nationen haben sofortige Hilfe garantiert. King Kong vs. Godzilla (1962)
Earthquake.Ein ErbebenKing Kong vs. Godzilla (1962)
Earthquake?Ein ErbebenKing Kong vs. Godzilla (1962)
No, it'll take an earthquake to slow these down.Nein, nur ein Erdbeben kann sie zwingen, die Geschwindigkeit zu vermindern. Panic in Year Zero (1962)
There was a strong earth quake in the Gate Shan Hoi Parts of the Great Wall are damagedIm Gebiet von Chan Hai Kwan, ist ein Erdbeben ausgebrochen und hat einen Teil der Mauer zerstört. Shin no shikôtei (1962)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdbeben {n}earthquake; temblor [Add to Longdo]
Erdbebenherd {m}seismic focus [Add to Longdo]
Erdbebenkunde {f}seismology [Add to Longdo]
Nachbeben {n}aftershock [Add to Longdo]
Seebeben {n}seaquake [Add to Longdo]
Seismograf {m}; Seismograph {m} [alt]; Erdbebenmessgerät {n} [geol.]seismograph [Add to Longdo]
Zucken {n}; Zittern {n}; Beben {n}tremor [Add to Longdo]
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
bebend; furchtsam; zitternd; zittrig {adj}tremulous [Add to Longdo]
bebendquaky [Add to Longdo]
bebend {adv}quiveringly [Add to Longdo]
bebend {adv}tremulously [Add to Longdo]
zittern; beben | zitternd; bebend | gezittert; gebebt | zittert; bebt | zitterte; bebteto quiver; to quake | quivering | quivered | quivers | quivered [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地震[じしん, jishin] Erdbeben [Add to Longdo]
揺らぐ[ゆらぐ, yuragu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺り返し[ゆりかえし, yurikaeshi] das_Nachbeben [Add to Longdo]
揺るぐ[ゆるぐ, yurugu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺れる[ゆれる, yureru] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
烈震[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]
震える[ふるえる, furueru] zittern, beben [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] Erschuetterung, Beben, Schwingung [Add to Longdo]
震央[しんおう, shin'ou] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
震度[しんど, shindo] Erdbebenstaerke (zb. [Add to Longdo]
震源[しんげん, shingen] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
震災[しんさい, shinsai] Erdbebenkatastrophe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Beben [beːbən] (n) , s.(n )
     tremor
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beben [beːbən]
     quake; quivers
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top