Search result for

beak

(68 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beak-, *beak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beak[N] จงอยปากนก, Syn. bill
beaked[ADJ] ซึ่งมีจงอยปาก
beaker[N] ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง, See also: บีกเกอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย

English-Thai: Nontri Dictionary
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
beaker(n) ถ้วยแก้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beak styleกระบวนแบบจะงอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak; rostrumจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked; rostrateมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beakตุ่มกลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Beakerกระบอกแก้ว,บีกเกอร์ [การแพทย์]
beakerบีกเกอร์, เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง  ดูรูป   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Beaker Methodวิธีเตรียมโดยใช้บีคเกอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
They're like these foot-high ceramic roosters with little S and P holes in their beaks.อย่างกะไก่เซรามิคสูงสัก1ฟุต แล้วมีตัวSกับPที่จงอยปาก Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Just don't come crying to me when you need to get a beaker off the high shelf.ตอนคุณต้องการหยิบแก้ว จากชั้นสูง ๆ น่ะ In Plane Sight (2009)
Well, the scarring could explain why he has a beak-like nose.รอยแผลเป็นอาจอธิบายได้ว่า ทำไมเขามีจมูกคล้าย จงอยปากนก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And look at this part, the little baby chicks get their beaks cut off.แล้วดูช่วงนี้สิ ลูกเจี๊ยบน้อยโดนตัดจงอยปาก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Or maybe she was just sick of kissing a guy with a beak.หรือบางทีหล่อนอาจจะเบื่อ ที่จะจูบชายที่มีจงอยปาก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He had beak and feather disease virus.เขามีเชื้อไวรัสที่ก่อโรค beak and feather The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He had beak and feather disease in his thumb?เขาเป็นโรค beak and feather ที่นิ้วหัวแม่มือหรอ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm going to go out on a limb here and guess that maybe what we're looking for is a self-cauterizing instrument that cuts beaks and feathers.ฉันจะลองไปหาดูจากข้อมูลนี้ และลองเดาดูว่าอาจเป็นอะไรที่เรากำลังมองหา อุปกรณ์ที่ใช้ห้ามเลือดที่ใช้ตัดจงอยปากและขน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Pluckers beat the feathers off dead chickens and beak clippers clip the beaks off of baby chicks.จงอยปากของ Plucker และขนของไก่ที่ตาย และคนตัดจะตัดจงอยปากของลูกไก่แรกเกิดเหล่านั้นออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your occupation is beak clipper?งานของคุณคือคนตัดจงอยปากหรอ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
It's my job to cut the tips off their beaks.มันเป็นหน้าที่ของฉันี่ต้องตัดปลายจงอยปากออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beakWoodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
จะงอยปาก[n.] (ja-ngøi pāk) EN: beak   FR: bec [m]
จะงอยปากนก[n. exp.] (ja-ngøi pāk nok) EN: beak   FR: bec [m]
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
โลมาธรรมดา[n. exp.] (lōmā thammadā) EN: Long-beaked Common Dolphin   
นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง [n. exp.] (nok kratit yai pāk leūang) EN: Yelllow-billed Grosbeak   FR: Gros-bec migrateur [m] ; Gros-bec à queue noire [m] ; Gros-bec à bec jaune [m] ; Gros-bec de Chine à tête noire [m]
นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย[n. exp.] (nok kratit yai pīk lāi) EN: Spot-winged Grosbeak   FR: Gros-bec à ailes tachetées [m] ; Gros-bec tacheté [m] ; Gros-bec jaune [m]
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง [n. exp.] (nok kratit yai søikhø leūang) EN: Collared Grosbeak   FR: Gros-bec voisin [m] ; Gros-bec à collier [m]
ปาก[n.] (pāk) EN: bill ; beak   FR: bec [m]
ปากนก[n.] (pāk nok) EN: beak   FR: bec [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAK    B IY1 K
BEAKER    B IY1 K ER0
BEAKLEY    B IY1 K L IY0
BEAKMAN    B IY1 K M AH0 N
BEAKLIKE    B IY1 K L AY2 K
BEAKMAN'S    B IY1 K M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beak    (n) (b ii1 k)
beaks    (n) (b ii1 k s)
beaker    (n) (b ii1 k @ r)
beakers    (n) (b ii1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnabel {m} | Schnäbel {pl}beak | beaks [Add to Longdo]
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug [Add to Longdo]
schnabelförmig {adj}beak shaped; beaked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]
ビーカ(P);ビーカー[, bi-ka (P); bi-ka-] (n) beaker; (P) [Add to Longdo]
マージンドコーラルフィッシュ[, ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum [Add to Longdo]
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
銀山猿子[ぎんざんましこ;ギンザンマシコ, ginzanmashiko ; ginzanmashiko] (n) (uk) pine grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond [Add to Longdo]
小笠原猿子[おがさわらましこ;オガサワラマシコ, ogasawaramashiko ; ogasawaramashiko] (n) (uk) Bonin grosbeak (Chaunoproctus ferreorostris, extinct) [Add to Longdo]
真海豚[まいるか;マイルカ, mairuka ; mairuka] (n) (uk) short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) [Add to Longdo]
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]
針土竜[はりもぐら;ハリモグラ, harimogura ; harimogura] (n) (uk) short-beaked echidna (Tachyglossidae spp.); spiny anteater [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] beak of bird; peck at [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] beak; to pant [Add to Longdo]
烧杯[shāo bēi, ㄕㄠ ㄅㄟ, / ] beaker (glassware) [Add to Longdo]
鸟嘴[niǎo zuǐ, ㄋㄧㄠˇ ㄗㄨㄟˇ, / ] beak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beak \Beak\ (b[=e]k), n. [OE. bek, F. bec, fr. Celtic; cf. Gael.
   & Ir. bac, bacc, hook, W. bach.]
   1. (Zool.)
    (a) The bill or nib of a bird, consisting of a horny
      sheath, covering the jaws. The form varies much
      according to the food and habits of the bird, and is
      largely used in the classification of birds.
    (b) A similar bill in other animals, as the turtles.
    (c) The long projecting sucking mouth of some insects, and
      other invertebrates, as in the Hemiptera.
    (d) The upper or projecting part of the shell, near the
      hinge of a bivalve.
    (e) The prolongation of certain univalve shells containing
      the canal.
      [1913 Webster]
 
   2. Anything projecting or ending in a point, like a beak, as
    a promontory of land. --Carew.
    [1913 Webster]
 
   3. (Antiq.) A beam, shod or armed at the end with a metal
    head or point, and projecting from the prow of an ancient
    galley, in order to pierce the vessel of an enemy; a
    beakhead.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) That part of a ship, before the forecastle, which
    is fastened to the stem, and supported by the main knee.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A continuous slight projection ending in an arris
    or narrow fillet; that part of a drip from which the water
    is thrown off.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) Any process somewhat like the beak of a bird,
    terminating the fruit or other parts of a plant.
    [1913 Webster]
 
   7. (Far.) A toe clip. See {Clip}, n. (Far.).
    [1913 Webster]
 
   8. A magistrate or policeman. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\, n.
   1. An embrace. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. A cutting; a shearing.
    [1913 Webster]
 
   3. The product of a single shearing of sheep; a season's crop
    of wool.
    [1913 Webster]
 
   4. A clasp or holder for letters, papers, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. An embracing strap for holding parts together; the iron
    strap, with loop, at the ends of a whiffletree. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Far.) A projecting flange on the upper edge of a
    horseshoe, turned up so as to embrace the lower part of
    the hoof; -- called also {toe clip} and {beak}. --Youatt.
    [1913 Webster]
 
   7. A blow or stroke with the hand; as, he hit him a clip.
    [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Mach.) A part, attachment, or appendage, for seizing,
    clasping, or holding, an object, as a cable, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Angling) A gaff or hook for landing the fish, as in
    salmon fishing. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. A rapid gait. "A three-minute clip." --Kipling.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beak
   n 1: beaklike mouth of animals other than birds (e.g., turtles)
   2: horny projecting mouth of a bird [syn: {beak}, {bill}, {neb},
     {nib}, {pecker}]
   3: a beaklike, tapering tip on certain plant structures
   4: informal terms for the nose [syn: {beak}, {honker}, {hooter},
     {nozzle}, {snoot}, {snout}, {schnozzle}, {schnoz}]
   v 1: hit lightly with a picking motion [syn: {peck}, {pick},
      {beak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top