Search result for

bd

(72 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bd-, *bd*, b
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdabbr. abdominal
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abdomen(n) ท้อง
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BDC (bottom dead center)บีดีซี (ศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Pilot (2008)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Grilled (2009)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"ความเดิมตอนที่แล้วใน Breaking Bad Negro Y Azul (2009)
Come on, come on. Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Negro Y Azul (2009)
Form... BD1, say your name, please, when I...แบบฟอร์ม บีดี1, บอกชื่อตัวเองนะคะ เมื่อดิฉัน... Everyone (2009)
Suit up. You can borrow my BDUs.แต่งตัวซะ เธอยืมชุดของฉันก่อนได้ Betrayals (2011)
BDSM, Kink, Raunch, Leather, Jock Straps, Cock Ring, TitBDSM, Kink, Raunch, Leather, Jock Straps, Cock Ring, Tit Bears of Interest (2012)
We're not into the whole BDSM thing, okay?เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย? Bears in Chains (2013)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"armddd Cat's in the Bag... (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ช่องท้อง[n.] (chǿngthøng) EN: abdomen   FR: abdomen [m]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   
การสละราชสมบัติ[n. exp.] (kān sala rātchāsombat) EN: abdication   FR: abdication [f]
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāisapdā ) EN: weekly wage   FR: salaire hebdomadaire [m]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bd. : Band (Buch)vol : volume [Add to Longdo]
Bde. : Bände (Bücher)vols : volumes [Add to Longdo]
geb. : gebundenbd : bound [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der TheologieBD : Bachelor of Divinity [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
ウェブデービー[, uebude-bi-] (n) {comp} WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[, uebudeyu-] (n) {comp} WebdeW [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]
サブダクションゾーン[, sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ボー[ぼー, bo-] baud (bd) [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
命名副領域[めいめいふくりょういき, meimeifukuryouiki] naming-subdomain [Add to Longdo]
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 BD
   n 1: a bachelor's degree in religion [syn: {Bachelor of
      Divinity}, {BD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BD
     Blu-ray Disk (BD, Sony, Panasonic, TDK)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top