หรือคุณหมายถึง baün?
Search result for

bauen

(17 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bauen-, *bauen*
Possible hiragana form: ばうえん
German-Thai: Longdo Dictionary
bauen(vt) |baute, hat gebaut| ก่อสร้าง, See also: konstruieren, anfertigen
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Bauentwurf {m}structural design [Add to Longdo]
Bauentwurfszeichnung {f}design scheme [Add to Longdo]
bauen; aufbauen | bauend; aufbauend | gebaut; aufgebaut | er/sie baut | ich/er/sie baute | er/sie hat/hatte gebautto build {built; built} | building | built | he/she builds | I/he/she built | he/she has/had built [Add to Longdo]
bauen auf; sich verlassen aufto bank on [Add to Longdo]
bauend; konstruierendconstructing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
架ける[かける, kakeru] bauen, aufhaengen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bauen /bauən/
   to build; to put up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top