หรือคุณหมายถึง baßes?
Search result for

basses

(10 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basses-, *basses*, basse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, there are no guitars or basses in a brass bandแต่ในวงดุริยางค์ไม่มีกีตาร์หรือเบสนะ Swing Girls (2004)
I-I know you think the Basses are evil.ฉะ ฉะ ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร ตระกูลแบสเป็นปีศาจ The Wrong Goodbye (2011)
Ben's really good friends with the Basses, so there would have to be some cuts, and I'm not talking about their time in tennis camp.เบน เป็นเพื่อนที่ดีกับ แบส ดังนั้น จะมีบางส่วนที่ถูกตัดออกไป และ ฉันจะไม่พูดถึงพวกเค้าในเทนนิสแคมป์ High Infidelity (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มอักษรต่ำ[n. exp.] (klum aksøn tam) FR: classe des consonnes basses [f]
พื้นที่ต่ำ[n. exp.] (pheūnthī tam) EN: lowland ; low plain   FR: basses terres [fpl] ; plaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSES    B AE1 S AH0 Z
BASSES    B EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basses    (n) (b ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽太[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bass \Bass\ (b[.a]s), n.; pl. {Bass}, and sometimes {Basses}
   (b[.a]s"[e^]z). [A corruption of barse.] (Zool.)
   1. An edible, spiny-finned fish, esp. of the genera {Roccus},
    {Labrax}, and related genera. There are many species.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European bass is {Labrax lupus}. American
      species are: the striped bass ({Roccus lineatus});
      white or silver bass of the lakes ({Roccus chrysops});
      brass or yellow bass ({Roccus interruptus}).
      [1913 Webster]
 
   2. The two American fresh-water species of black bass (genus
    {Micropterus}). See {Black bass}.
    [1913 Webster]
 
   3. Species of {Serranus}, the sea bass and rock bass. See
    {Sea bass}.
    [1913 Webster]
 
   4. The southern, red, or channel bass ({Sci[ae]na ocellata}).
    See {Redfish}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to many other fishes. See
      {Calico bass}, under {Calico}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top