Search result for

baseline

(37 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baseline-, *baseline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseline[N] เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน,เส้นหลังของสนามเทนนิส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseline eventเหตุการณ์ที่เป็นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
baselinesเส้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Baseline Sampleซีรั่มตัวอย่าง [การแพทย์]
Baseline, Irregularเส้นพื้นฐานไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Baseline, Wanderingเส้นพื้นฐานแกว่งขึ้นลงช้าๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baseline (n ) บรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They'll find they have reserved seats ... somewhere along one of the baselines, where they sat when they were children ... and cheered their heroes, and they'll watch the game, and it will be as if they dipped themselves in magic waters.พวกเขาจะพบว่า พวกเขาได้นั่งในที่ที่จัดไว้ ใกล้กับขอบสนาม ที่พวกเขาเคยนั่งตอนยังเด็ก Field of Dreams (1989)
Have you established a reliable baseline For Miss Dawson's ability?คุณได้ปักใจเชื่ออย่างแน่ชัดหรือยัง ว่า คุณ ดอว์สัน มีความสามารถอะไร ? Chapter Six 'The Line' (2007)
Baseline thyrotropin's 1.1วัดค่าไทรอยด์ออกมาได้1.1 The Right Stuff (2007)
Casey is always mad. That's his baseline.เคซี่ก็โกรธตลอดแหละ นั่นมันบรรทัดฐานของเขา Chuck Versus the Sensei (2008)
It was a control question To set the baseline.ถ้าเกิด... ถ้าเขารู้คำตอบแต่ตั้งใจตอบให้ผิดล่ะ Conflicted (2009)
The first night only establishes a baseline.คืนแรกรู้แค่พื้นฐานเท่านั้น Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I needed to get a baseline on this guy, see how he acts when he's not threatened.ฉันอยากเห็นพื้นฐานของหมอนี่ ว่าเขาเป็นไง ตอนไม่รู้สึกกลัว Broad Daylight (2010)
Baseline recording.บันทึกภาพ Salt (2010)
For a baseline, I'm gonna need you to tell a lie.สำหรับคำถามทั่วๆไป จำเป็นต้องให้นายโกหก On Guard (2011)
Great. We've got our baseline.เยี่ยม กลับมาที่คำถามทั่วๆไปของเรา On Guard (2011)
Roger's goal is to get his watches to match Greenwich Mean Time, the time that every clock around the world uses as its baseline.เป้าหมายของโรเจอร์เป็น ที่จะได้รับนาฬิกาของเขาเพื่อให้ตรง กับ เวลากรีนิช เวลาที่นาฬิกาทุกที่ทั่วโลกใช้ Does Time Really Exist? (2011)
I've been trying to determine whether trace memory and human consciousness exist after the subject has transformed, but I had no baseline to work off of till now.ผมกำลังพยายาม มุ่งมั่นค้นหาถึง ร่องรอยความจำ และความมีอยู่ของสติสัมปัชชัญญะ ภายหลังจากผู้รับการทดลอง กลายร่างไปแล้ว When the Dead Come Knocking (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baselineBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
baselineDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
baselineThe players had to throw the ball from one to another to try to get the ball over the other team's baseline.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นหลัง[n. exp.] (sen lang) EN: end line ; baseline   FR: ligne de fond [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASELINE    B EY1 S L AY2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationslinie {f} | Operationslinien {pl}baseline | baselines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベースライン[, be-surain] (n) baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[, be-suraindokyumento] (n) {comp} baseline document [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] (n) {comp} developmental baseline [Add to Longdo]
基本設計[きほんせっけい, kihonsekkei] (n) baseline design; preliminary design; basic design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baseline \baseline\ n.
   1. an imaginary line or standard by which things are measured
    or compared; as, they established a baseline for the
    budget.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the back line at each end of a tennis court.
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Baseball) the lines between bases on a baseball field
    along which a baseball player must run while running the
    bases.
    [WordNet 1.5]
 
   4. a measurement that represents the value of a physical
    quantity (such as a voltage, or a level of radioactivity)
    in the absence of effects from other variables in a
    measurement, test or experiment; a control value.
    [PJC]
 
   5. any horizontal line in a plot, graph, or diagram, or on a
    visual display in an electronic device, used as a
    reference point to which other values are referred.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baseline
   n 1: an imaginary line or standard by which things are measured
      or compared; "the established a baseline for the budget"
   2: the back line bounding each end of a tennis or handball
     court; when serving the server must not step over this line
     [syn: {service line}, {baseline}]
   3: the lines a baseball player must follow while running the
     bases

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top