Search result for

barrées

(248 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrées-, *barrées*, barrée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barrées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barrées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barred[N] ซึ่งมีแถบสี, Syn. banded, striped
barrel[N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel[N] จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel[N] จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel[N] ลำกล้องปืน
barrel[VT] เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
barren[ADJ] เป็นหมัน, See also: ไม่มีบุตร, Syn. sterile
barren[ADJ] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
barrette[N] ที่หนีบผม
barrel in[PHRV] โหมกระหน่ำ, See also: พัดกระหน่ำ
gun barrel[N] กระบอกปืน, See also: ลำกล้องปืน
barrel of fun[SL] สนุกสุดเหวี่ยง, See also: สนุกมาก
no holds barred[IDM] ไร้ข้อจำกัด (คำไม่เป็นทางการ)
double-barreled slingshot[SL] เสื้อยกทรง, See also: บราเซียร์
more fun than a barrel of monkeys[IDM] สนุกตื่นเต้นมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
double barreln. ปืนกล้องคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pork barrelเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statute-barred debtหนี้ที่พ้นกำหนดฟ้องร้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barren interzoneชั้นว่างซากซีวินระหว่างส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barren intrazoneชั้นว่างซากชีวินภายในส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
four-barrel carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบสี่ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Million barrelsล้านบาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barre'Signการอ่อนแรงของขาข้างนั้น [การแพทย์]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Shapeลักษณะกลมเหมือนถัง,ลักษณะกลมเหมือนถัง,ขนาดใหญ่ลักณะเป็นถังน้ำ [การแพทย์]
Barrel Shelterถังเกาะพัก [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrelledเป็นรูปคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrett's Epitheliumอิพิธีเลียมของบาร์เรทท์ [การแพทย์]
Cervix, Barrel-Shapedปากมดลูกเป็นรูปถัง [การแพทย์]
Chest, Barrelอกรูปถังเบียร์,ลักษณะอกคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Guillain-Barre Syndromeอัมพาตเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Guillain-Barre's Syndromeกลุ่มอาการของกิลเลน-บาร์เร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barre (vt ) กันไม่ให้เข้าหรือออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But before you do your crazy end-zone dance, tell me the spinal fluid findings in Guillaume-Barré syndrome.Sagen Sie mir vor lhrem verrückten Siegestanz noch, wie man bei Guillaume-Barré die Rückenmarksflüssigkeit nennt. My Balancing Act (2002)
Spinal lesion from leukemia? Too slow. It's most likely Guillain-Barre.- Wahrscheinlich Guillain-BarréSafe (2006)
The LP and PCRs ruled out polio and West Nile.Es ist kein Polio. Wir denken, es ist Guillain-BarréSafe (2006)
It's serious, but Guillain-Barre usually responds very well to plasmapheresis.Es ist ernst, aber Guillain-Barré spricht gut auf Plasmapherese an. Safe (2006)
Too fast for Guillain-Barre.- Zu schnell für Guillain-BarréSafe (2006)
Guillain Barré is also on the table.- Auch Guillain-BarréEuphoria: Part 2 (2006)
Guillain Barré.- Guillain-BarréEuphoria: Part 2 (2006)
Guillain-Barré fits.Guillain-Barré passt. House's Head (2008)
Just trying to figure out what Guillain-Barré looks like.Ich wollte gerade nur herausfinden, wie Guillain-Barré aussieht... House's Head (2008)
Guillain-Barré has no external physical manifestations.Guillain-Barré zeigt keinerlei äußerliche Symptome. House's Head (2008)
Guillain-barre.Guillain-BarréLet Them Eat Cake (2008)
Guillain-barre fits.Guillain-Barré passt. Let Them Eat Cake (2008)
Means it's not guillain-barre.Heißt, dass es kein Guillain-Barré ist. Let Them Eat Cake (2008)
CSF was clear for Guillain-Barré. Cancer?- Das CSF zeigt, dass es kein Guillain-Barré ist. Unfaithful (2009)
Guillain-Barre, polymyositis...Guillain-Barré-Syndrom, Polymyositis. You Must Remember This (2011)
Could be Guillain-Barré, so I have an ambulance coming.Vielleicht das Guillain-Barré-Syndrom. Parades & Pariahs (2011)
Is that serious?Guillain-BarréParades & Pariahs (2011)
I'm sending them to the hospital for Guillain-Barré.Er soll ins Krankenhaus mit Verdacht auf Guillain-BarréParades & Pariahs (2011)
Guillain-Barré.Guillain-BarréParades & Pariahs (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ง[ADJ] dried, See also: dry, arid, barren, parched, Ant. สด, Example: แกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมบนโต๊ะอาหาร
เป็นหมัน[V] be sterile, See also: be barren, Example: แพทย์เพิ่งตรวจพบว่าสามีของเธอเป็นหมัน ทำให้เธอผิดหวังมากที่มีลูกไม่ได้, Thai definition: ไม่สามารถมีลูกได้
อาน[ADJ] sterile, See also: infertile, barren, Thai definition: เป็นหมัน, ไม่มีลูก (ใช้เฉพาะสัตว์), Notes: (ถิ่นใต้)
ถัง[N] bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
บาร์เรล[N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)
กระบอกปืน[N] gun barrel, Example: เขารู้สึกเสียววูบไปทั้งร่างเมื่อกระบอกปืนกระทัดรัดจ้องเขม็งตรงหน้าอกในระยะเมตรเศษ, Count unit: กระบอก
การตอน[N] castration, See also: sterility, barrenness, Syn. การทำหมัน, Example: การตอนสุนัขทำให้จำนวนสุนัขจรจัดลดลงได้
การทำหมัน[N] sterilization, See also: barrenness, Thai definition: การคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
กันดาร[V] lack of, See also: be arid, dry, be barren, Syn. แห้งแล้ง, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: ภาคอีสานกันดารน้ำในฤดูแล้ง
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
ห่านหัวลาย[n. exp.] (hān hūa lāi) EN: Bar-headed Goose   FR: Oie à tête barrée [f] ; Oie de l’Inde [f]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: step   FR: marche [f] ; barreau [m]
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase   FR: rayer ; barrer
ขีดคร่อม[v.] (khītkhrǿm) EN: cross a line   FR: barrer
เครื่องอ่านรหัสแท่ง[n. exp.] (khreūang ān rahat thaēng) FR: lecteur de code-barres [m] ; lecteur de code à barres [m]
เครื่องหมายทับ [n. exp.] (khreūangmāi thap) EN: « » ; backslash   FR: « » ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund   FR: stérile ; aride ; infécond
หมดอายุความ [v.] (mot-āyu khwām) EN: lapse by prescription ; become statute-barred   
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
เนติบัณฑิตสภา[n.] (nētibanditsaphā) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.)   FR: barreau [m]
นกอัญชันป่าขาแดง[n. exp.] (nok anchan pā khā daēng) EN: Red-legged Crake   FR: Râle barré [m] ; Râle malais [m]
นกอินทรีแถบปีกดำ[n. exp.] (nok insī thaēp pīk dam) EN: Bonelli's Eagle   FR: Aigle de Bonelli [m] ; Aigle à queue barrée [m]
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nok khao lāi yai) EN: Barred Cuckoo-Dove   FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกเค้าแมว[n. exp.] (nok khao maēo) EN: Asian Barred Owlet   FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าโมง[n. exp.] (nok khao mōng) EN: Asian Barred Owlet   FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา[n. exp.] (nok khao yai phan Sumāttrā) EN: Barred Eagle Owl   FR: Grand-duc bruyant [m] ; Grand-duc de Malaisie [m]
นกขี้เถ้าลายขวาง[n. exp.] (nok khīthao lāi khwāng) EN: Bar-bellied Cuckooshrike   FR: Échenilleur barré [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ[n. exp.] (nok krajit khīo pīk søng thaēp) EN: Two-barred Warbler   FR: Pouillot à deux barres [m] ; Pouillot à pattes sombres [m] ; Pouillot ardoisé [m]
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit thaēp pīk sī som) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler   FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen hāng lāi) EN: Bar-tailed Godwit   FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
เป็นหมัน[v. exp.] (pen man) EN: be sterile ; be barren   FR: être stérile
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายเข้ม[n. exp.] (phīseūa fā khīt hok lāi khem) EN: Barred Lineblue   
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel ; helm   FR: volant [m] ; barre (d'un bateau) [f]
พวงมาลัยเรือ[n. exp.] (phūangmālai reūa) FR: barre (d'un bateau) [f] ; gouvernail [m]
รหัสแท่ง[n. exp.] (rahat thaeng) EN: bar code   FR: code à barres [m]
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline   FR: rampe [f] ; barreau [m]
สันดอน[n.] (sandøn) EN: sand bar ; bar at the mouth of a river   FR: barre de sable [f]
ซี่กรง[n. exp.] (sī krong) FR: barreau d'une cage [f]
ซี่ลูกกรง[n. exp.] (sī lūkkrong) EN: bar   FR: barreau de balustrade [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece   FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
แถบเครื่องมือ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū) EN: toolbar   FR: barre d'outils [f]
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū jat rūpbaēp) EN: formatting tolbar   FR: barre de formatage [f]
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ทางปิด[n. exp.] (thāng pit) FR: chemin barré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRE    B EH1 R IY0
BARRE    B AA1 R
BARRES    B AA1 R Z
BARREL    B AE1 R AH0 L
BARRET    B AE1 R IH2 T
BARRED    B AA1 R D
BARREN    B AE1 R AH0 N
BARRETO    B AA0 R EH1 T OW0
BARRESI    B AA2 R EH1 S IY0
BARRETT    B AE1 R IH2 T
BARRERA    B AA2 R EH1 R AH0
LABARRE    L AA0 B AA1 R EY0
BARRENS    B AE1 R AH0 N Z
BARRELS    B AE1 R AH0 L Z
BARRECA    B AA2 R EH1 K AH0
BARREDA    B AA0 R EY1 D AH0
BARRELL    B AA0 R EY1 L
BARRETTA    B AA0 R EH1 T AH0
BARRELED    B AE1 R AH0 L D
BARREIRO    B AA0 R EH1 R OW0
BARRERAS    B AA0 R EH1 R AA0 Z
BARRETTE    B ER0 EH1 T
BARRETTO    B AA0 R EH1 T OW0
DISBARRED    D IH2 S B AA1 R D
DELEBARRE    D EH2 L AH0 B AA1 R
BARRELING    B AE1 R AH0 L IH0 NG
BARRENTINE    B AE1 R AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barre    (n) (b aa1 r)
barred    (v) (b aa1 d)
barrel    (v) (b a1 r @ l)
barren    (j) (b a1 r @ n)
Barrett    (n) (b a1 r i t)
barrels    (v) (b a1 r @ l z)
debarred    (v) (d i1 b aa1 d)
unbarred    (v) (uh2 n b aa1 d)
barrelled    (v) (b a1 r @ l d)
barrelling    (v) (b a1 r @ l i ng)
barrenness    (n) - (b a1 r @ n - n @ s)
pork-barrel    (n) - (p oo1 k - b a r @ l)
pork-barrels    (n) - (p oo1 k - b a r @ l z)
double-barrelled    (j) - (d uh2 b l - b a1 r @ l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ギランバレー症候群[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]
ハクセイハギ[, hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii) [Add to Longdo]
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa) [Add to Longdo]
バードホッグフィッシュ[, ba-dohoggufisshu] (n) barred hogfish (Bodianus scrofa) [Add to Longdo]
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine [Add to Longdo]
バレッタ;バレット[, baretta ; baretto] (n) barrette (fre [Add to Longdo]
バレル(P);バーレル(P)[, bareru (P); ba-reru (P)] (n) barrel; (P) [Add to Longdo]
バレルオルガン[, bareruorugan] (n) barrel organ [Add to Longdo]
バレルロール[, bareruro-ru] (n) (See 横転) barrel-roll [Add to Longdo]
ビヤ樽[ビヤだる, biya daru] (n) beer barrel [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
ムリダンガム;ムリダンガ[, muridangamu ; muridanga] (n) mridangam (double-headed barrel drum of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] (n) {comp} barrel printer [Add to Longdo]
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P) [Add to Longdo]
鏡を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel [Add to Longdo]
鏡割り;鏡割[かがみわり, kagamiwari] (n) breaking open a ceremonial sake barrel [Add to Longdo]
鏡筒[きょうとう, kyoutou] (n) lens-barrel; lens tube (e.g. of a telescope) [Add to Longdo]
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil [Add to Longdo]
三斑鶉;三府鶉[みふうずら;ミフウズラ, mifuuzura ; mifuuzura] (n) (uk) barred button quail (Turnix suscitator) [Add to Longdo]
散播き;ばら撒き[ばらまき, baramaki] (n) (1) (uk) broadcasting (e.g. seed); disseminating; (2) (See ばらまき政治) distributing (e.g. favours); pork barrelling [Add to Longdo]
施条[しじょう, shijou] (n,vs) rifling a gun barrel; making lines [Add to Longdo]
手回しオルガン[てまわしオルガン, temawashi orugan] (n) barrel organ; hand organ; hurdy-gurdy [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
酒樽[さかだる, sakadaru] (n) wine cask or barrel [Add to Longdo]
銃の筒[じゅうのつつ, juunotsutsu] (n) barrel of a gun [Add to Longdo]
銃身[じゅうしん, juushin] (n) gun barrel [Add to Longdo]
水入らずで;水いらずで[みずいらずで, mizuirazude] (exp) privately; with outsiders barred; en famille [Add to Longdo]
石女;産まず女;不生女[うまずめ;せきじょ(石女), umazume ; sekijo ( ishi onna )] (n) (sens) barren (sterile) woman [Add to Longdo]
旋条[せんじょう, senjou] (n) (gun barrel) rifling [Add to Longdo]
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile [Add to Longdo]
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P) [Add to Longdo]
痩せ山[やせやま, yaseyama] (n) barren mountain [Add to Longdo]
痩せ地[やせち, yasechi] (n) barren soil [Add to Longdo]
痩せ土[やせつち, yasetsuchi] (n) barren soil [Add to Longdo]
多筒[たとう, tatou] (n) multiple barrels; multi-barrel [Add to Longdo]
多筒式[たとうしき, tatoushiki] (n) multiple barrel model; multi-barrel model [Add to Longdo]
[たる, taru] (n) cask; barrel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, ] barren [Add to Longdo]
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert [Add to Longdo]
不育症[bù yù zhèng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, ] sterility; barrenness [Add to Longdo]
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet) [Add to Longdo]
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, ] barrel; vat [Add to Longdo]
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, / ] barren sands of the Gobi desert [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc) [Add to Longdo]
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] barred spiral galaxy [Add to Longdo]
枪管[qiāng guǎn, ㄑㄧㄤ ㄍㄨㄢˇ, / ] gun barrel [Add to Longdo]
淫羊藿[yín yáng huò, ˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles) [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] barren; lean [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment [Add to Longdo]
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, / ] barren or uninhabited island; CL:個|个[ge4],座[zuo4] [Add to Longdo]
荒漠[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, ] barren [Add to Longdo]
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, / ] barren; uncultivated; waste(land) [Add to Longdo]
薄地[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, ] barren land; poor soil [Add to Longdo]
薄田[bó tián, ㄅㄛˊ ㄊㄧㄢˊ, ] barren field; poor land [Add to Longdo]
虎蹲炮[hǔ dūn pào, ㄏㄨˇ ㄉㄨㄣ ㄆㄠˋ, / ] a short-barreled mortar; an ancient catapult [Add to Longdo]
贫瘠[pín jí, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧˊ, / ] barren; infertile; poor [Add to Longdo]
双管[shuāng guǎn, ㄕㄨㄤ ㄍㄨㄢˇ, / ] double-barreled [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金塊[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top