Search result for

baritones

(63 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baritones-, *baritones*, baritone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baritones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baritones*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baritone[N] น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
baritone(n) เสียงนักร้องชาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Oh, no.Ein BaritonForces of Nature (1999)
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น Acafellas (2009)
I think we're gonna need a new baritone, 'cause Finn would like to become Finnessa.ฟินน์มีเหตุผล The Power of Madonna (2010)
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.ผมเป็นคนร้องเสียงทุ้มใน คณะประสานเสียงที่โบสถ์เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน The Story of the 50 (2012)
One sings baritone, one sings tenor.คันนี้ร้องบาริโทน คันนี้ร้องเทนอร์ Episode #18.4 (2012)
Thank you, yes. The first left-handed baritone.ขอบคุณใช่ เป็นครั้งแรก บาริโทนมือซ้าย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.กูเคยได้ยินครั้งหนึ่ง มีเด็กเข้าไปในนี้ มีเสียงร้องโซปราโน่ออกมาหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Hey, how about a duet, my bass to your baritone?Hey, wie wäre es mit einem Duett, mein Bass und dein BaritonThe Furlough (1980)
Van Riquardt had been a linguist and a baritone in the Lycée Nouvelle Ménilmontant.Van Riquardt war Linguist und Bariton am Lycée Nouvelle Ménilmontant. The Falls (1980)
He knew that the man who threw himself off the Eiffel tower in April 1911 was not the patriot airman Nathan Isole Dermontier, nor the Welsh baritone called Van Riquardt, but was an Austrian clothing manufacturer called Reichelt testing a parachute-coat of his own design.Er wusste, dass der Mann, der sich im April 1911 vom Eiffelturm gestürzt hatte, nicht der Patriot Nathan Isole Dermontier war, auch nicht der walisische Bariton Van Richardt, sondern ein österreichischer Textilhersteller namens Reichelt, der einen Fallschirmmantel eigenen Entwurfs testete. The Falls (1980)
Er... duty, free from any personal consideration.Humphrey. Ich denke an baritonal konzipierte Arabesken. The Moral Dimension (1982)
-What's the name for our new car?So ein tiefer BaritonOh Brother, Where Art Thou? (1991)
Their low, baritone voices... sighing, grunting.Ihre tiefen Baritonstimmen, die seufzen, ächzen. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
The baritone was Kip Diskin.Unser Bariton war Kip Diskin. The Usual Suspects (1995)
Well, then you have a hell of a baritone.- Dann haben Sie einen guten BaritonWatergate (1995)
Except the baritone.Bis auf den BaritonBent (1997)
Tenor, baritone, then me... a kind of baritone.Mm-hmm. Tenor, erster Tenor, Bariton, dann ich selbst. Auch so 'ne Art BaritonThe Harmonists (1997)
I love that suit. Have you thought of putting your baritone to a beat?Georgia, hast du dir schon mal überlegt, deinen Bariton einzusetzen? Silver Bells (1997)
Oh, I've got a baritone with a balalaika coming from the Russian Tea Room.Es kommt ein Bariton mit einer Balalaika... aus dem russischen Teesalon. Meet Joe Black (1998)
Feodor Chaliapin. It's the whole Russian baritone.Feodor Chaliapin, der russische Bariton schlechthin! The Talented Mr. Ripley (1999)
Axelsson is a tenor. This is more of a soft baritone.Nein, Axelsson ist Tenor, das ist eher ein weicher BaritonIllusive Tracks (2003)
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.Einmal musste einer in sein Büro, der war Bariton und kam als Sopran wieder raus. American Pie Presents: Band Camp (2005)
Don't think my wife doesn't notice when our best baritone is gone.Dachten Sie, meiner Frau fällt es nicht auf, wenn der beste Bariton fehlt? Earthlings Welcome Here (2008)
Yeah, it's like the holy grail for a baritenor, so it's a good note.Das ist der heilige Gral für einen TenorbaritonShowmance (2009)
"the next michael buble? "the audience last thursday at benchwarmers sports bar "didn't think so.Das Publikum vom letztem Donnerstag bei Benchwarmers Sportsbar denkt nicht so und Ken Tanakas rauchiger Bariton ist wie ein kühler Nebel der über einen tiefen Ozean voll emotionaler Intensität hinwegfegt. Acafellas (2009)
That's a brass ring for a bari-tenor.Das ist ein großer Erfolg für einen BaritonMash-Up (2009)
- Uh, Mr. Schue... I think we're gonna need a new baritone, 'cause Finn would like to become Finnessa.Uh, Mr. Shue, ich glaube wir brauchen einen neuen Bariton, weil Finn gern Finnessa werden will. The Power of Madonna (2010)
Five letters, blank baritone.Hoher Bariton mit neun Buchstaben. Robots vs. Wrestlers (2010)
Of course. "Lyric" baritone, which is actually higher than a dramatic baritone.Natürlich! Lyrischer Bariton! Welcher sogar tatsächlich höher ist als ein KavalierbaritonRobots vs. Wrestlers (2010)
Ted, your lyric baritone is outstanding.Ted, Ihr lyrischer Bariton ist herausragend. Robots vs. Wrestlers (2010)
He needs your booming baritone rattling the walls.Er braucht deinen dröhnenden, die Wände erbeben lassenden BaritonEntry Point (2010)
Baritone!BaritonNótt til beggja handa (2011)
-Baritone.- BaritonNótt til beggja handa (2011)
-You had made me a baritone.- Du hast mich zum Bariton erklärt. Nótt til beggja handa (2011)
The baritone from Boyz II Men had to stop making music... because he got so much pussy.Der Bariton von Boyz II Men hörte auf, weil er so viele Muschis hatte. The Watch (2012)
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.Ich bin der Bariton in einem Gospelchor der First Presbyterian Kirche. The Story of the 50 (2012)
It's a baritone.Es ist ein BaritonOver My Dead Body (2012)
The prison choir is missing its baritone.Der Gefängnischor braucht einen BaritonThings We Do for Love (2013)
Is that sax alto or baritone?Ist das ein Alt- oder Bariton-Saxophon? Homer Goes to Prep School (2013)
Baritone.BaritonHomer Goes to Prep School (2013)
Emma, are you familiar with the great baritone Romeo Fidanza?Emma, ist Ihnen der großartige Bariton Romeo Fidanza ein Begriff? Madame Bovary (2014)
...you got a baritone built for Broadway.Ihr Bariton ist Broadway-Material. Scheiße. Aloha (2015)
Now I need some baritone.Jetzt bitte etwas BaritonPitch Perfect 2 (2015)
It was a woman's voice, but it had the depth of a baritone.Es war eine Frauenstimme, aber mit der Tiefe eines Baritons. What Happened, Miss Simone? (2015)
Keep back, and then that gives you your 'B' for 'Baritone'.Wenn man das behält, hat man hier ein "B" für BaritonI Know (2015)
If you three switch your baritone to a bassitone and then you transpose it up half a step, you'll still have a nice, clean three-part Harmony.Wenn Sie drei Ihren Bariton gegen einen Bassiton tauschen, dann transponieren Sie es eine halbe Tonlage höher, das ist noch immer eine saubere dreistimmige Harmonie. Brother Nature (2016)
Rich baritone.Ein satter BaritonBlood in the Streets (2016)
- He's just the baritone we've been looking for.- Der Bariton, auf den wir gewartet haben. Susannah of the Mounties (1939)
- We really are having a little baritone trouble.- Uns mangelt es an Baritonstimmen. Susannah of the Mounties (1939)
- It's baritone or nothing.Bariton oder nichts. Susannah of the Mounties (1939)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARITONE    B EH1 R AH0 T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baritone    (n) (b a1 r i t ou n)
baritones    (n) (b a1 r i t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariton {m} [mus.] | Baritone {pl}baritone | baritones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトン[, bariton] (n) baritone; barytone; (P) [Add to Longdo]
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone [Add to Longdo]
バリトンサックス[, baritonsakkusu] (n) baritone sax [Add to Longdo]
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ , ] baritone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top