Search result for

barg

(109 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barg-, *barg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge[N] เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge[N] เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge[VT] เร่งรีบ
barge[VI] ผลักดันอย่างแรง
barge[VT] ขนส่งทางเรือ
bargee[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
bargain[N] การต่อรอง, See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain[N] ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
bargain[VI] ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
bargain[VT] แลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
barge(n) เรือ
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain, politicalการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Bargeแท่นเจาะในทะเล
มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Barges เรือท้องแบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ Destroy Malevolence (2008)
I am ready to discuss our bargain againข้าพร้อมที่จะพูดคุย เรื่องข้อต่อรองของเราอีกครั้งแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Once you enter into this bargain, it cannot be undone.เมื่อเจ้าได้ต่อรองแล้ว นั่นไม่อาจยกเลิกได้ Le Morte d'Arthur (2008)
The bargain is struck.ข้อตกลงเป็นอันสิ้นสุด Le Morte d'Arthur (2008)
Whose life did you bargain?เจ้าแลกมันด้วยชีวิตผู้ใด Le Morte d'Arthur (2008)
She demanded a price. But I bargained my life, not my mother's!นางร้องขอสิ่งแลกเปลี่ยน แต่ข้าขอแลกด้วยชีวิตข้า ไม่ใช่ชีวิตของแม่ข้า Le Morte d'Arthur (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)
All right? Now, I'm fulfilling my side of the bargain, okay?เห็นมั้ย ทางผมยอมให้คุณทุกอย่าง Body of Lies (2008)
Such a bargain for such a catch as you.แค่การแลกเปลี่ยนที่จับแกมา Body of Lies (2008)
Well, it wasn't a bargain, because no one's gonna negotiate with you for me.ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครเจรจากับแกเพื่อฉันหรอก Body of Lies (2008)
I could have pulled the troops out of Vietnam early, and very possibly, I would have won some Scandinavian peace prize into the bargain.ผมควรถอนทหารออกจากเวียดนาม เสียแต่เนิ่นๆ และดูเหมือนว่าเป็นไปได้ ผมควรได้ชัยชนะ ได้รางวัลสันติภาพจากกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวียนบ้างในการเจรจาต่อรอง Frost/Nixon (2008)
If we needed a bargaining chip,ถ้าเราต้องการเเบ่งอำนาจการต่อรอง Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargLet's take advantage of the bargain sale and save money.
bargI got this typewriter at a bargain price.
bargI hadn't bargained on such a heavy traffic jam.
bargThey bargained additional rations of bread and milk.
bargWe bargained that we should go on a five-day week.
bargHe drives a hard bargain.
bargI found a real bargain.
bargAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
bargThis bad weather is more than I bargained for.
bargMore people came to the party than I had bargained for.
bargThe bargain sale will run for three days, beginning today.
bargThe union bargained with the management.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง[N] bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
โป๊ะ[N] barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
สนน[N] price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
ต่อรองราคา[V] bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อราคา[V] bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน, Thai definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อนัดต่อแนง[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อรอง[V] bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อตาม[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ[V] bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ถ่อ[N] pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เอ็มบาร์โก[n.] (embākō) EN: embargo   FR: embargo [m]
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām namkhao) EN: embargo ; import prohibition   
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam sinkhā khao) EN: embargo ; import prohibition   
การขายลดราคา[n. exp.] (kān khāi lot rākhā) EN: bargain sale   
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pitløm thāng sētthakit) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo   FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การต่อรอง[n.] (kān tørøng) EN: bargaining   
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain   FR: parier ; jouer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARG    B AA1 R G
BARGO    B AA1 R G OW2
BARGE    B AA1 R JH
BARGA    B AA1 R G AH0
BARGES    B AA1 R JH AH0 Z
BARGER    B AA1 R JH ER0
BARGED    B AA1 R JH D
BARGAR    B AA0 R G AA1 R
BARGAS    B AA1 R G AH0 Z
BARGAIN    B AA1 R G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barge    (v) (b aa1 jh)
barged    (v) (b aa1 jh d)
bargee    (n) (b aa1 jh ii1)
barges    (v) (b aa1 jh i z)
Bargoed    (n) (b aa1 g ou1 i d)
bargain    (v) (b aa1 g i n)
bargees    (n) (b aa1 jh ii1 z)
barging    (v) (b aa1 jh i ng)
bargains    (v) (b aa1 g i n z)
bargained    (v) (b aa1 g i n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
エンバーゴー[, enba-go-] (n) embargo [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
バーゲン[, ba-gen] (n) bargain; (P) [Add to Longdo]
バーゲンセール[, ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, / ] barge; lighter (pulled by a tugboat) [Add to Longdo]
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] barge; lighter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top