Search result for

balsamiere

(40 entries)
(0.3227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balsamiere-, *balsamiere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balsamiere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balsamiere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Embalm us?Uns einbalsamieren? Re-Animator (1985)
- Bringing the embalmer tonight?Die Leicheneinbalsamiererin heute Abend? Blind Date (1987)
We don't have to have him embalmed, but the body does have to be handled.Wir müssen ihn nicht einbalsamieren lassen. Aber der Leichnam muss behandelt werden. Two Evil Eyes (1990)
I thought he must have been a friend of yours because he said the damn thing just sat right up on the embalming table!Er sagte, der Leichnam sei beim Einbalsamieren aufgewacht. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
Morton had a heart attack while he was embalming his wife.Morton bekam beim Einbalsamieren seiner Frau einen Herzinfarkt. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
Who's your embalmer?Wer ist denn dein Einbalsamierer? The Basketball Diaries (1995)
you're so gorgeous you should be embalmed."Du bist so umwerfend, man sollte dich einbalsamieren". The Girl with Two Breasts (2000)
If I happen to pass away while we're doing anything, have the embalmer leave the smile on my face.Sollte ich sterben, während wir dabei sind, soll der Einbalsamierer das Lächeln auf meinem Gesicht lassen. The Curse of the Jade Scorpion (2001)
Your brother looks good. The embalmer did nice work.Der Einbalsamierer hat deinen Bruder gut hingekriegt. The Curse of the Jade Scorpion (2001)
For our professional services, embalming other preparation of the bodies those figures would total up to about $1550.Für unsere Dienste, das Einbalsamieren, und andere Vorbereitungen... ergibt sich eine Gesamtsumme von ungefähr $1 .550. About Schmidt (2002)
"Get to embalm a Pope or a President". That's our motto.Wir balsamieren Päpste und Präsidenten! Undertaking Betty (2002)
Yes, well... let the embalming begin.Äh... Tja, wissen Sie... Lasst das Balsamieren beginnen! Undertaking Betty (2002)
We spent a lot of quality time bonding over the embalming table.Wir verbrachten viel gute Zeit mit Einbalsamieren. Marine Down (2003)
Now I am the keeper of his body embalmed here in the Egyptian ways.Ich ließ seinen Leichnam herbringen und auf ägyptische Art balsamieren. Alexander (2004)
Steadman asked for a "green burial", no embalming, biodegradable coffin, it's very environmentally aware.Steadman bat um eine "Grüne Beerdigung", kein Einbalsamieren, biologisch abbaubarer Sarg, er ist sehr umweltbewußt. By the Skin and the Teeth (2006)
If I'm gonna be working this late, he's not the only one getting embalmed.Wenn ich so spät arbeiten soll, ist er nicht der Einzige, den ich einbalsamiereYou Kill Me (2007)
To embalm him?zum Einbalsamieren? Small Crime (2008)
She's the assistant to the embalmer.Sie ist die Assistentin des Einbalsamierers. Jack Goes Boating (2010)
The quality of the cask et and of the embalming.Die Qualität des Sarges und des Einbalsamierens. True Grit (2010)
She just became a union rep for her embalmer's local.Sie wurde Gewerkschaftsvertreterin für die örtlichen Einbalsamierer. Jurisdiction (2010)
- Tough dick.Der Einbalsamierer-Verband des Nordwesten kommt morgen ins Hotel. Bliss (2010)
He was excellent at removals, an artist in the embalming room, could fix hair like nobody in the business.Er war sehr einfühlend bei der Abholung von Verstorbenen. Ein Künstler beim Einbalsamieren. Er konnte Haare frisieren wie kein Zweiter. Bernie (2011)
-But... I have the embalmer's testimony:- Aber... ich habe die Aussage des Einbalsamierers. La peur de l'eau (2011)
We could also embalm her right here.Wir könnten sie hier auch einbalsamieren. After Hours (2011)
Not ready for embalming work just yet.Sie kann noch nicht einbalsamieren. Das fehlt ihr noch. Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
Wants us to go ahead and embalm the body.Wir sollen den Leichnam schon mal einbalsamieren. Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
You mean embalm Mr Hadley.Wir balsamieren Mr. Hadley ein. Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
Pickling is like embalming, basically.Etwas einlegen ist wie einbalsamieren. What If (2013)
Or rather drops coin for more pleasing form to apply balming tongue.Eigentlich bezahlt er eine angenehmere Form, eine balsamierende Zunge. Mors Indecepta (2013)
Arsenic was used for embalming back in the Civil War.Arsen wurde im Bürgerkrieg zum Einbalsamieren verwendet. The Last Witch Hunter (2015)
Well, do you understand what embalming is?Wissen Sie, was Einbalsamieren heißt? Norman (2016)
But she can embalm people herself.Aber sie kann Menschen selbst einbalsamieren. Stiffed (2016)
Any more enbalming fluid, old man?Hast du noch was zum Einbalsamieren? Lights! Camera! Fitzgerald! (2017)
Never mind him. Tell him to go soak his head in a barrel.Lassen Sie ihn dort und sagen Sie ihm, er soll seinen Kopf einbalsamieren. Christmas in July (1940)
We haven't finished with the embalming.Wir sind noch nicht mit dem Einbalsamieren fertig. All About Eve (1950)
Embalm us while we are still alive?Willst du uns bei lebendigem Leibe einbalsamieren? Stalag 17 (1953)
They invented embalming and toilet paper.Sie haben das Balsamieren und Klopapier erfunden. To Kill a Mockingbird (1962)
Have him purified the coin in the mouth and the rest, honorably.Lasst ihn einbalsamieren... mit der Münze im Mund und was sonst noch, in Ehren. Cleopatra (1963)
No one will embalm you, wrap you in linen and bury you in a caveNiemand wird euch einbalsamieren, euch in Leintuch wickeln und euch in einer Höhle begraben. Cremator (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einbalsamieren | einbalsamierend | einbalsamiert | er/sie balsamiert ein | ich/er/sie balsamierte einto embalm | embalming | embalmed | he/she embalms | I/he/she embalmed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top