Search result for

backfire

(40 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backfire-, *backfire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backfire[VI] ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้, Syn. boomerang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backfire๑. จุดระเบิดย้อนกลับ๒. การจุดระเบิดย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
backfireการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfire-suppressor valve; antibackfire valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like OZ's security system has backfired on them.ดูท่าระบบป้องกันของ OZ จะให้ผลตรงข้ามนะครับ Summer Wars (2009)
It backfired.It backfired. Your Secrets Are Safe (2010)
Is not going to backfireจะไม่ส่งผลตรงกันข้ามล่ะ Human (2010)
And this is a schematic for a bird-trapping device that will ultimately backfire and cause me physical injury?และการคำนวณเหล่านี้ ใช้สำหรับการสร้างเครื่องจับนก ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้ชั้นเจ็บตัว The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Super crappy, and it's sputtering all the time, backfires, and it actually stalls every time I try to pick up speed.รถมันห่วยน่ะ ห่วยสุดๆ มันกระตุกประจำเลย พอวิ่งเร็วหน่อยก็ตาย Signals Crossed (2010)
If I'm not careful, this might backfire.คนอื่นก็จะคิดว่า ฉันบ้าแน่ๆ Episode #1.10 (2010)
But using your looks to get your way can backfire badly.เมื่อรู้ตัวว่าสวย อย่ามอบกายให้ใครง่ายๆ มันไม่ดี Episode #1.6 (2010)
That will backfire if the movie bombs.ถ้าหนังไปไม่รอด ฉันจะทำให้บริษัทเสียชื่อเปล่าๆ Episode #1.5 (2010)
Unfortunately, it can backfire.เรามักทำแบบนั้นเมื่อ มีคนแปลกหน้ามาชวนคุย With Friends Like These (2011)
It backfired.มันให้ผลตรงกันข้ามกับที่คิดไว้เลยล่ะ Ordinary People (2011)
A car backfires.ยางรถระเบิด Kick the Ballistics (2011)
Yeah, except it backfired on him.ใช่ เว้นแต่ว่ามันย้อนกลับมาเล่นงานเขา Demons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backfireCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
backfireHe meddled where he wasn't wanted and it backfired on him.
backfireIt backfired on me despite my good intentions.
backfireJackie's efforts to help homeless people backfired on her.
backfireThe joint-venture in Cambodia backfired.
backfireThe plan backfired on us and we lost a lot of money.

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKFIRE    B AE1 K F AY2 R
BACKFIRED    B AE1 K F AY2 ER0 D
BACKFIRES    B AE1 K F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backfire    (v) (b a1 k f ai1 @ r)
backfired    (v) (b a1 k f ai1 @ d)
backfires    (v) (b a1 k f ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックファイア[, bakkufaia] (n) backfire [Add to Longdo]
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P) [Add to Longdo]
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
徒となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire [Add to Longdo]
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backfire \backfire\, back fire \back fire\
   1. A fire started ahead of a forest or prairie fire to burn
    only against the wind, so that when the two fires meet
    both must go out for lack of fuel.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2.
    (a) A premature explosion in the cylinder of a gas or oil
      engine during the exhaust or the compression stroke,
      tending to drive the piston in a direction reverse to
      that in which it should travel; also called a {knock}
      or {ping}.
    (b) an explosion in the exhaust passages of an internal
      combustion engine.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC] Backfire

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backfire \Back"fire`\ Back-fire \Back"-fire`\, v. i.
   1. (Engin.) To have or experience a back fire or back fires;
    -- said of an internal-combustion engine.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Of a Bunsen or similar air-fed burner, to light so that
    the flame proceeds from the internal gas jet instead of
    from the external jet of mixed gas and air. --
    {Back"-fir`ing}, n.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backfire
   n 1: the backward escape of gases and unburned gunpowder after a
      gun is fired [syn: {blowback}, {backfire}]
   2: a loud noise made by the explosion of fuel in the manifold or
     exhaust of an internal combustion engine
   3: a fire that is set intentionally in order to slow an
     approaching forest fire or grassfire by clearing a burned
     area in its path
   4: a miscalculation that recoils on its maker [syn: {backfire},
     {boomerang}]
   v 1: come back to the originator of an action with an undesired
      effect; "Your comments may backfire and cause you a lot of
      trouble" [syn: {backfire}, {backlash}, {recoil}]
   2: emit a loud noise as a result of undergoing a backfire; "My
     old car backfires all the time"
   3: set a controlled fire to halt an advancing forest to prairie
     fire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top