Search result for

bâties

(359 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bâties-, *bâties*, bâtie , bâty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bâties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bâties*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intubation (n ) การใส่ท่อเข้าไปในร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batik[N] การพิมพ์ผ้าด้วยมือ, See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอท, Syn. tie-dyeing
batik[N] ผ้าบาติก
abatis[N] แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
libation[N] น้ำมันลงดินเพื่อเป็นการบวงสรวง, See also: การเทเหล้าองุ่นหรือ
verbatim[ADJ] ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ, See also: ซึ่งตรงตามตัวอักษร, Syn. letter-for-letter, line-for-line, word-for-word, Ant. paraphrased
verbatim[ADV] อย่างคำต่อคำ, See also: ตามตัวอักษร, Syn. literally, word for word
acrobatic[ADJ] ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
combative[ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
probation[N] การทดสอบ, Syn. testing' trial
probation[N] การภาคทัณฑ์, See also: การคุมความประพฤติ
probation[N] ช่วงระยะเวลาการทดสอบ
probation[N] การพิสูจน์, Syn. proof
probative[ADJ] ซึ่งทำการทดสอบ, Syn. experimental
acrobatics[N] ศิลปการแสดงกายกรรม
incubation[N] การอบ, See also: การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่, Syn. hatching, breeding
sabbatical[ADJ] เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน, See also: เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน, Syn. sabbatical year
approbation[N] การเห็นด้วย
probationer[N] ผู้ทำภาคทัณฑ์
reprobation[N] การกล่าวตำหนิ, See also: การไม่ยอมรับ, การต่อว่า, Syn. blame
reprobative[ADJ] ซึ่งตำหนิติเตียน, See also: ซึ่งไม่อยมรับ
masturbation[N] การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
perturbation[N] การทำให้ลำบากใจ, See also: การรบกวน, การก่อกวน
prabationary[N] การภาคทัณฑ์, Syn. tentative
imperturbation[N] ความเยือกเย็น, See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล, Syn. calmness, serenity
sabbatical year[N] ช่วงวันหยุดพักผ่อน, Syn. sabbatical leave
probation officer[N] เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative
exacerbationอาการกำเริบ
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
incubation(อินคิวเบ' เชิน) n. การฟักตัว, การกกไข่, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว
jobation(โอเบ'เชิน) n. คำสั่งยืดยาว,คำติ
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
masturbation(แมสเทอเบ'เชิน) n. การกระทำกามอัตโนมัติ,การกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด., See also: masturbational adj. masturbatory adj.
perturbation(เพอเทิร์บเบ'เชิน) n. การก่อ-กวน,การทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทำให้ยุ่งเหยิง
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ,ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
sabbatical(ซะแบท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับวันSabbath, Syn. Sabbatic
sabbatical yearn. ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ (ในโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย) ,ปีถือศีลตลอดปีของทุก ๆ เจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานทางเกษตร (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
verbatim(เวอเบ'ทิม) adv.,adj. คำต่อคำ,ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,โดยคำเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
masturbation(n) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
verbatim(adv,adj) ทุกตัวอักษร,คำต่อคำ,ทุกคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, incubationระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertubationการเป่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perturbationเพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation๑. การคุมประพฤติ (ก. อาญา) [ดู controlling of behaviour]๒. การทดลองปฏิบัติงาน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probational appointmentการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual titubation; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebatingการลดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reintubationการใส่หลอดสวนอีก, การใส่ท่ออีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stammering; dysphemia; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, incubativeระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment, probationalการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiabatic engineเครื่องยนต์แอเดียแบติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bioturbationการรบกวนตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
batikปาเต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conurbationเขตเมืองขยาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conurbationเขตเมืองขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dysphemia; stammering; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ei qui affirmat non ei qui negat incumbit probatio (L.)หน้าที่นำสืบเป็นของผู้กล่าวอ้างไม่ใช่ของผู้ปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exacerbationการกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incubation๑. การอบ๒. การฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incubation periodระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incubative stageระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)จดคำต่อคำ, จดทุกถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
titubation๑. อาการเดินเซ๒. อาการหัวคลอน๓. อาการตัวหัวคลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
titubation, lingual; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Batikบาติก [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Incubationการฟัก [TU Subject Heading]
Intensive probationการคุมประพฤติแบบควมคุมตัว [TU Subject Heading]
Intubationการใส่ท่อหายใจ [TU Subject Heading]
Intubation, Intratrachealการใส่หลอดเข้าภายในหลอดลม [TU Subject Heading]
Juvenile probationการคุมประพฤติเยาวชน [TU Subject Heading]
Masturbationการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Perturbation (Mathematics)เพอร์เทอร์เบชั่น (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]
Incubation การอบเพาะเชื้อ, การบ่มเชื้อ [สิ่งแวดล้อม]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
verbatim recordบันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ้อยคำ [การทูต]
Bronchial Intubationท่อไปอยู่ในหลอดลม [การแพทย์]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Exacerbationการกำเริบ,การกำเริบของโรค [การแพทย์]
Exacerbation and Remissionการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ,อาการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ [การแพทย์]
Exacerbation, Acuteการกำเริบปัจจุบันของอาการโรค [การแพทย์]
Extubationการเอาท่อช่วยหายใจออก [การแพทย์]
Katabatic wind - Gravity windลมพัดลงลาดเขา หรือลมกราวิทัต [อุตุนิยมวิทยา]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Incubationการฟักตัว [การแพทย์]
Incubation Conditionการอินคิวเบท [การแพทย์]
Incubation Periodระยะฟักตัวของโรค, ระยะฟักตัว, เวลาในการเพิ่มจำนวนจนเห็นโคโลนี, ระยะฟักตัวของเชื้อโรค [การแพทย์]
Incubation Phaseระยะฟักตัวของโรค [การแพทย์]
Incubation Stageระยะฟักตัว [การแพทย์]
Incubation Timeอายุโคโลนี [การแพทย์]
Intubating Forcepsปากคีบสำหรับการใส่ท่อ [การแพทย์]
Intubationเครื่องช่วยการหายใจ [การแพทย์]
Intubation, Duodenalใส่หลอดให้อาหารเข้าสู่ดูโอดีนัม [การแพทย์]
Intubation, Endotrachealใส่ท่อหายใจทางปากผ่านเข้าหลอดลม, การใส่ท่อหลอดคอ, การใส่ท่อหลอดลมคอ [การแพทย์]
Intubation, Esophagealท่อไปอยู่ในหลอดอาหาร [การแพทย์]
Intubation, Gastrointestinalท่อ, การใส่เข้าในกระเพาะและลำไส้; การใส่หลอดเข้าภายในกระเพาะอาหารและลำไส้; การใส่หลอดอาหาร [การแพทย์]
Intubation, Intratrachealการใส่ท่อช่วยหายใจ; การใส่หลอดเข้าภายในหลอดลมคอ; ท่อ, การใส่เข้าในหลอดลมคอ [การแพทย์]
Intubation, Nasoendotrachealการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางจมูก [การแพทย์]
Intubation, Oral Endotrachealวิธีใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก [การแพทย์]
Intubation, Oroendotrachealการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางปาก [การแพทย์]
Intubation, Trachealการใส่ท่อช่วยหายใจ [การแพทย์]
Masturbationบำบัดความใคร่ด้วยตนเอง [การแพทย์]
Masturbationมาสเตอร์เบชัน, บำบัดความใคร่ด้วยตนเอง, การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, อัตกามปฎิบัติ, การสำเร็จความใคร่, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, การช่วยตนเองทางเพศ, ปฎิบัติกามกิจด้วยตนเอง [การแพทย์]
Masturbation, Infantileชอบลูบคลำอวัยวะเพศของตนเอง, การลูบคลำหรือถูอวัยวะเพศจนเกิดความสุขสุดยอด, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองวัยทารก [การแพทย์]
Masturbation, Mutualการสำเร็จความใคร่ให้กันและกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conurbationเขตเมืองขยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมคุมประพฤติ[N] Department of Probation
คำต่อคำ[ADV] verbatim, See also: word for word, word by word, literally, Example: ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ปาเต๊ะ[N] batik, See also: a kind of Javanese or Malay glazed sarong, Syn. ผ้าปาเต๊ะ, Example: หญิงวัยกลางคนนุ่งผ้าปาเต๊ะเสื้อคอกระเช้านั่งป่าวร้องกึ่งตะโกนกึ่งเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย
ภาคทัณฑ์[V] put on probation, See also: remit punishment, Syn. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, Example: ที่ประชุมพรรคมีมติภาคทัณฑ์เขา กรณีออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงโครงการเอสดีเอช, Thai definition: ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
ฮึกห้าว[ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย
ไม้ลอย[N] acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่
ยัญ[N] sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยัญกรรม[N] sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่นสรวงบูชา, Thai definition: การเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
ยัญพิธี[N] rite to the spirits of Brahmin, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Count unit: พิธี, Thai definition: พิธีเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
กรมควบคุมความประพฤติ[N] Department of Probation, Count unit: กรม
การฟัก[N] hatching, See also: incubation, brooding, Syn. การฟักไข่, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
การฟักไข่[N] hatching out, See also: incubation, brooding, Example: อุณหภูมิในการฟักไข่ต้องสม่ำเสมอ
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
การคุมประพฤติ[N] probation, Example: เขาถูกศาลสั่งการคุมประพฤติเป็นระยะเวลา 1 ปี
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
เข้าพุง[V] remember verbatim, See also: learn by heart, Example: ความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้าพุงเขาอย่างไม่ต้องนั่งเปิดตำรายันกันแล้ว, Thai definition: จำได้แม่นจนไม่ต้องอาศัยตำราสอบทาน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อัตกาม[n.] (attakām) EN: masturbation   
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การคุมประพฤติ[n. exp.] (kān khum praphreut) EN: probation   
การภาคทัณฑ์[n.] (kān phākthan) EN: probation   FR: probation [f]
คำต่อคำ [adv.] (kham tø kham) EN: verbatim   FR: mot à mot
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiyakam) EN: acrobatic troup   FR: troupe acrobatique [f]
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn   FR: batifoler ; folâtrer
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form   FR: construire ; bâtir ; ériger
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
โลดโผน[adv.] (lōtphōn) EN: acrobatically   
นกโต้คลื่น[n.] (nok tō khleūn) EN: Hydrobatidae   
ปาเต๊ะ[n.] (pāte) EN: batik   FR: batik [m]
ผ้าบาติก[n. exp.] (phā bātik) EN: batik   FR: batik [m]
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ปลูก[v.] (plūk) EN: build ; construct ; erect   FR: bâtir ; construire ; ériger
ปลูกบ้าน[v. exp.] (plūk bān) FR: construire une maison ; bâtir une maison
ระยะฟักตัว[n. exp.] (raya fak tūa) EN: incubation period   FR: période d'incubation [f]
โรงเรือน[n.] (rōngreūoen) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: bâtiment [m] ; habitation [f] ; immeuble [m]
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร้างบ้านเรือน[v. exp.] (sāng bānreūoen) FR: bâtir des maisons
สร้างเนื้อสร้างตัว [v. exp.] (sāng neūa sāng tūa) FR: se bâtir soi-même un avenir
สร้างรัง[v. exp.] (sāng rang) FR: bâtir un nid ; construire un nid
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถูกภาคทัณฑ์[v. exp.] (thūk phākthan) EN: be given probation ; be bound over on probation ; be placed on probation ; be put on probation   
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

CMU English Pronouncing Dictionary
BATIK    B AH0 T IY1 K
BATIE    B EY1 T IY0
BATIKS    B AH0 T IY1 K S
BATIKS    B AE1 T IH0 K S
BATISTA    B AH0 T IH1 S T AH0
ABATING    AH0 B EY1 T IH0 NG
BATIBOT    B AE1 T AH0 B AA0 T
DEBATING    D AH0 B EY1 T IH0 NG
KIRIBATI    K IH2 R IH1 B AA1 T IY0
VERBATIM    V ER0 B EY1 T AH0 M
SGAMBATI    S K AA0 M B AA1 T IY0
SABATINE    S AA0 B AA0 T IY1 N IY0
SABATINI    S AE2 B AH0 T IY1 N IY0
SABATINO    S AA0 B AA0 T IY1 N OW0
PROBATION    P R OW0 B EY1 SH AH0 N
PROBATIVE    P R OW0 B EY1 T IH0 V
SABATISTA    S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0
AEROBATIC    EH2 R AH0 B AE1 T IH0 K
COMBATIVE    K AA2 M B AE1 T IH2 V
ACROBATIC    AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K
COMBATIVE    K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
AEROBATICS    EH2 R AH0 B AE1 T IH0 K S
ACROBATICS    AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S
SABATISTAS    S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
INCUBATION    IH2 NG K Y UW0 B EY1 SH AH0 N
INCUBATING    IH1 N K Y AH0 B EY2 T IH0 NG
SABBATICAL    S AH0 B AE1 T IH0 K AH0 L
ABBATIELLO    AA0 B AA0 T IY0 EH1 L OW0
DISABATINO    D IH2 S AA0 B AA0 T IY1 N OW0
APPROBATION    AE2 P R AH0 B EY1 SH AH0 N
SABATISTA'S    S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
PROBATIONER    P R OW0 B EY1 SH AH0 N ER0
SABATISTAS'    S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
BATIGNOLLES    B AE2 T IH2 N Y OW1 L AH0 S
PROBATIONERS    P R OW0 B EY1 SH AH0 N ER0 Z
EXACERBATING    IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T IH0 NG
EXACERBATION    IH0 G Z AE2 S ER0 B EY1 SH AH0 N
MASTURBATING    M AE1 S T ER0 B EY2 T IH0 NG
MASTURBATION    M AE2 S T ER0 B EY1 SH AH0 N
PERTURBATION    P ER2 T ER0 B EY1 SH AH0 N
PROBATIONARY    P R OW0 B EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
EXACERBATIONS    IH0 G Z AE2 S ER0 B EY1 SH AH0 N Z
PERTURBATIONS    P ER2 T ER0 B EY1 SH AH0 N Z
COMBATIVENESS    K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batik    (n) (b @1 t ii1 k)
batiks    (n) (b @1 t ii1 k s)
bating    (v) (b ei1 t i ng)
abating    (v) (@1 b ei1 t i ng)
batiste    (n) (b a1 t ii1 s t)
debating    (v) (d i1 b ei1 t i ng)
libation    (n) (l ai1 b ei1 sh @ n)
verbatim    (j) (v @@1 b ei1 t i m)
acrobatic    (j) (a2 k r @ b a1 t i k)
combating    (v) (k o1 m b a t i ng)
combative    (j) (k o1 m b @ t i v)
libations    (n) (l ai1 b ei1 sh @ n z)
probating    (v) (p r ou1 b ei t i ng)
probation    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n)
acrobatics    (n) (a2 k r @ b a1 t i k s)
aerobatics    (n) (e@2 r @ b a1 t i k s)
incubating    (v) (i1 n k y u b ei t i ng)
incubation    (n) (i2 n k y u b ei1 sh @ n)
sabbatical    (n) (s @1 b a1 t i k l)
approbation    (n) (a2 p r @ b ei1 sh @ n)
combatively    (a) (k o1 m b @ t i v l ii)
conurbation    (n) (k o2 n @@ b ei1 sh @ n)
incubations    (n) (i2 n k y u b ei1 sh @ n z)
probationer    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n @ r)
rebarbative    (j) (r i1 b aa1 b @ t i v)
reprobating    (v) (r e1 p r @ b ei t i ng)
reprobation    (n) (r e2 p r @ b ei1 sh @ n)
sabbaticals    (n) (s @1 b a1 t i k l z)
conurbations    (n) (k o2 n @@ b ei1 sh @ n z)
exacerbating    (v) (i1 g z a1 s @ b ei t i ng)
exacerbation    (n) (i1 g z a2 s @ b ei1 sh @ n)
masturbating    (v) (m a1 s t @ b ei t i ng)
masturbation    (n) (m a2 s t @ b ei1 sh @ n)
perturbation    (n) (p @@2 t @ b ei1 sh @ n)
probationary    (j) (p r @1 b ei1 sh @ n r ii)
probationers    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n @ z)
exacerbations    (n) (i1 g z a2 s @ b ei1 sh @ n z)
perturbations    (n) (p @@2 t @ b ei1 sh @ n z)
disapprobation    (n) (d i2 s a2 p r @ b ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベーション[, inkyube-shon] (n) incubation [Add to Longdo]
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
コナーベーション[, kona-be-shon] (n) conurbation [Add to Longdo]
サバティカル[, sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[, sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ズリセン;ずりせん[, zurisen ; zurisen] (n) (col) (sl) (See 千擦り) masturbation (male) [Add to Longdo]
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei [Add to Longdo]
チタン酸バリウム[チタンさんバリウム, chitan san bariumu] (n) barium titanate (BaTiO3) [Add to Longdo]
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation [Add to Longdo]
バチスト[, bachisuto] (n) batiste (fre [Add to Longdo]
プレインキュベーション[, pureinkyube-shon] (n) pre-incubation [Add to Longdo]
マス(P);マッス[, masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P) [Add to Longdo]
マスターベーション;マスターベイション[, masuta-be-shon ; masuta-beishon] (n,vs) masturbation [Add to Longdo]
悪癖[あくへき;わるぐせ, akuheki ; waruguse] (n) (1) bad habit; vice; (2) masturbation (euph.) [Add to Longdo]
一字一句[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase [Add to Longdo]
一人エッチ[ひとりエッチ, hitori ecchi] (n) masturbation; onanism [Add to Longdo]
一発抜く[いっぱつぬく, ippatsunuku] (v5k) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation) [Add to Longdo]
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment [Add to Longdo]
家庭裁判所調査官[かていさいばんしょちょうさかん, kateisaibanshochousakan] (n) family court probation officer [Add to Longdo]
海燕[うみつばめ;ウミツバメ, umitsubame ; umitsubame] (n) (uk) storm petrel (any bird of family Hydrobatidae) [Add to Longdo]
海蜷[うみにな;ウミニナ, uminina ; uminina] (n) (uk) many-formed cerith (Batillaria multiformis) [Add to Longdo]
外交官補[がいこうかんほ, gaikoukanho] (n) probationary diplomat [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
丸写し[まるうつし, maruutsushi] (n,vs) copying in entirety (verbatim) [Add to Longdo]
気管挿管[きかんそうかん, kikansoukan] (n) tracheal intubation; intubation [Add to Longdo]
逆茂木[さかもぎ, sakamogi] (n) abatis [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲技[きょくぎ, kyokugi] (n) acrobatic feats [Add to Longdo]
曲技飛行[きょくぎひこう, kyokugihikou] (n,vs) acrobatic flying; aerobatics [Add to Longdo]
曲芸[きょくげい, kyokugei] (n) acrobatics [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
研究休暇[けんきゅうきゅうか, kenkyuukyuuka] (n) sabbatical; sabbatical leave [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] (n) {comp} sending on approval; sending on approbation [Add to Longdo]
言葉通り;言葉どおり[ことばどおり, kotobadoori] (n,adj-no) exactly as stated; verbatim [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P) [Add to Longdo]
左心縮小術[さしんしゅくしょうじゅつ, sashinshukushoujutsu] (n) reduction left ventriculoplasty; Batista procedure [Add to Longdo]
雑技;雑伎[ざつぎ, zatsugi] (n) performing arts; acrobatics [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]
試補[しほ, shiho] (n) probationer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口碑载道[kǒu bēi zài dào, ㄎㄡˇ ㄅㄟ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. praise fills the roads (成 语 saw); praise everywhere; universal approbation [Add to Longdo]
基里巴斯共和国[Jī lǐ bā sī Gòng hé guó, ㄐㄧ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄙ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Kiribati [Add to Longdo]
基里巴斯[Jī lǐ bā sī, ㄐㄧ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄙ, ] Kiribati (formerly the Gilbert Islands) [Add to Longdo]
塔拉瓦[tǎ lā wǎ, ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Tarawa (capital of Kiribati) [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] to fix; to settle; a libation to the dead [Add to Longdo]
奠酒[diàn jiǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˇ, ] a libation [Add to Longdo]
吊祭[diào jì, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] a worship ceremony for the dead; to offer sacrifice (to ancestors); a libation [Add to Longdo]
手淫[shǒu yín, ㄕㄡˇ ˊ, ] masturbate; masturbation [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative [Add to Longdo]
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, ] acrobatic fighting in Chinese opera or dance [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc) [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] libation cup [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] pour out libation [Add to Longdo]
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, ] console oneself; masturbate; onanism; masturbation [Add to Longdo]
自淫[zì yín, ㄗˋ ˊ, ] masturbation [Add to Longdo]
试用[shì yòng, ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] to try something out; on probation [Add to Longdo]
试用期[shì yòng qī, ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧ, / ] trial period; probation [Add to Longdo]
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] pour out libation; sprinkle [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] pour libation on ground [Add to Longdo]
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, / ] jumping through hoops (as acrobatic show) [Add to Longdo]
长臂猿[cháng bì yuán, ㄔㄤˊ ㄅㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] gibbon; Hylobatidae (gibbon and lesser ape family) [Add to Longdo]
开打[kāi dá, ㄎㄞ ㄉㄚˊ, / ] to perform acrobatic or choreographed fight [Add to Longdo]
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; entertainment at folk festival [Add to Longdo]
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] acrobatics [Add to Longdo]
颂声载道[sòng shēng zài dào, ㄙㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. praise fills the roads (成 语 saw); praise everywhere; universal approbation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top